1599 výsledkov
...
Dátum publikácie: 25. 11. 2020
Autor: Bc. Katarína Danajovičová
Právny stav od: 1. 10. 2020

Fyzickým osobám z tretích krajín, ktoré chcú na našom území podnikať, sa od 1. 10. 2020 znížila byrokracia a aj finančné poplatky v súvislosti so založením a ukončením živnostenského oprávnenia a oznamovaním zmien.

Dátum publikácie: 25. 11. 2020
Autor: JUDr. Slavomíra Andrea Rusnak
Právny stav od: 1. 1. 2020

V predmetnom článku sa budeme venovať autorovi počítačového programu, ktorý je chránený podľa uvedeného zákona len v prípade, ak je počítačový program výsledkom tvorivej duševnej činnosti autora, či ide o externého spolupracovníka na základe zmluvy o dielo, t. j. o zhotovení počítačového programu v zmysle autorského zákona, alebo o zamestnanca v oblasti informačných technológií.

Dátum publikácie: 25. 11. 2020
Autor: JUDr. Klára Kučerková
Právny stav od: 1. 1. 2020

Na prvý pohľad sa môže zdať, že napísanie pracovného inzerátu nie je vôbec náročné. Pre niektoré firmy to však môže znamenať úplnú pohromu. Čo spôsobuje, že zamestnávatelia nevedia nájsť vhodného kandidáta napriek množstvu doručených životopisov? Jedným z dôvodov môže byť aj nesprávne formulovaný pracovný inzerát, ktorý síce osloví masy záujemcov, nie však tých správnych ľudí.

Dátum publikácie: 22. 11. 2020
Autor: Ing. Martina Paliderová, PhD.
Právny stav od: 1. 1. 2021

Minimálna mzda je najnižšia úroveň mzdy, ktorú musí zamestnanec dostať bez ohľadu na pracovné zaradenie, vykonávanú prácu, dosiahnuté výsledky a platobnú schopnosť zamestnávateľa. Je stanovená zákonným nariadením a dosahuje výšku životného minima. Táto mzda zahŕňa aj osobný príplatok, odmeny, prémie a podobné plnenia a vzťahuje sa aj na zamestnanca, ktorý popri mzde poberá aj dávky sociálneho zabezpečenia, napr. starobný dôchodok. Zmyslom stanovenia minimálnej mzdy je ochrana zamestnanca aj zamestnávateľa.

Dátum publikácie: 22. 11. 2020
Autor: JUDr. Tatiana Mičudová
Právny stav od: 1. 1. 2020

V rámci hospodárskej súťaže sa zamestnávatelia snažia ochrániť svoje obchodné tajomstvá, svoje know-how, ktoré nie sú bežne dostupné. Ochrana pritom môže spočívať v prijatí technických, ale aj organizačných opatrení.Tento článok rozoberá možnosti zamestnávateľa vo vzťahu k obmedzeniu zárobkovej činnosti zamestnanca, ktorá má k predmetu činnosti zamestnávateľa konkurenčný charakter, a to počas trvania pracovného pomeru, ako aj po jeho skončení. Tiež poukazuje na rozhodovaciu prax súdov v tejto oblasti. 

Dátum publikácie: 22. 11. 2020
Autor: JUDr. Tatiana Mičudová
Právny stav od: 1. 1. 2020

Krátky test k článku.

Dátum publikácie: 22. 11. 2020
Autor: JUDr. Monika Kiklicová
Právny stav od: 1. 1. 2020

Tehotné zamestnankyne si nepochybne zo strany zamestnávateľa vyžadujú osobitný prístup, starostlivosť a najmä zvýšenú právnu ochranu. Tú majú garantovanú v našom právnom poriadku. Aby však k naplneniu vyššie uvedeného došlo, je nevyhnutná a potrebná vedomosť zamestnávateľa o skutočnosti, že jeho zamestnankyňa je tehotná. Je to zároveň prvý krok k vzájomnému a obojstrannému plneniu povinností a rešpektovaniu práv jednej či druhej strany.

Dátum publikácie: 5. 11. 2020
Autor: JUDr. Jozef Lukajka, PhD.
Právny stav od: 1. 10. 2020

Inšpektori práce vykonávajú dozor nad dodržiavaním viacerých povinností zamestnávateľov. Jednou zo základných povinností zamestnávateľov je dodržiavanie pracovnoprávnych predpisov, ktoré upravujú pracovnoprávne vzťahy, a to najmä vznik, zmenu alebo zánik pracovného pomeru, mzdové podmienky a pracovné podmienky zamestnancov vrátane pracovných podmienok žien, mladistvých, domáckych zamestnancov, osôb so zdravotným postihnutím a osôb, ktoré nedovŕšili 15 rokov veku, ako aj kolektívne vyjednávanie.

Dátum publikácie: 5. 11. 2020
Autor: JUDr. Jozef Lukajka, PhD.
Právny stav od: 1. 10. 2020

Súhrn povinností zamestnávateľa v rámci dodržiavania pracovnoprávnych predpisov, povinnosti pri nástupe do zamestnania, odo dňa vzniku pracovného pomeru, povinnosti v oblasti BOZP, priebeh inšpekcie práce a sankcie pri nedodržaní pracovnoprávnych predpisov. 

Dátum publikácie: 5. 11. 2020
Autor: JUDr. Jozef Lukajka, PhD.
Právny stav od: 1. 10. 2020

Prehľad zmien v Zákonníku práce v súvislosti s mimoriadnou situáciou, ktoré súvisia s prácou z domácnosti a pripravované zmeny v Zákonníku práce, v zákone o BOZP a zákone o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní. 

...

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.