17 výsledkov
Dátum publikácie: 12. 2. 2019
Autor: Ing. Jarmila Szabová
Právny stav od: 1. 11. 2009
Právny stav do: 31. 8. 2019

Pedagóg má ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa – špeciálna pedagogika s predmetom pedagogika pre mentálne postihnutých. Učí na základnej škole, kde sú zriadené tri špeciálne triedy. Do šk. r. 2016/2017 bol učiteľom v špeciálnej triede. V šk. roku 2017/2018 bol zaradený ako pedagóg tretieho ročníka (nie v špeciálnej triede). Toho času sú na škole 4 pedagógovia s vysokoškolským vzdelaním II. stupňa – špeciálna pedagogika. Akým výpovedným dôvodom môže byť so zamestnancom rozviazaný pracovný pomer – výpoveď podľa § 63 ods. 1 písm. b) – nadbytočnosť alebo podľa § 63 ods. 1 písm. d) bod 1 – nespĺňa predpoklady ustanovené právnymi predpismi na výkon dohodnutej práce?

Dátum publikácie: 12. 10. 2018
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 6. 2018
Právny stav do: 30. 6. 2019

Spoločnosť poskytuje svojim zamestnancom stravné poukážky v hodnote 4,20 €. Do sociálnych nákladov (považuje ich za daňovo uznané) účtuje 55 % zo sumy stravného - do 31. 5. 2018 to bolo 2,48 €, od 1. 6. 2018 to je 2,64 €. Postupuje správne? Spoločnosť sa totiž stretla s názorom, že daňovo uznané náklady by mali byť len do výšky 55 % z hodnoty lístka, t. j. v prípade spoločnosti vo výške 2,31 €.

Dátum publikácie: 22. 5. 2018
Autor: Ing. Jarmila Szabová
Právny stav od: 1. 3. 2015
Právny stav do: 31. 8. 2019

Bol prijatý na dobu určitú zástup MD a RD inej zamestnankyne od 25. 8. 2016 do 30. 6. 2017, následne bol predĺžený do 30. 6. 2018. Je možné k 1. 7. 2018 uzatvoriť s uvedeným zamestnancom pracovný pomer na dobu určitú, ale už nie zástup RD, pretože uvedená zamestnankyňa sa vracia a vyučujúceho bude škola potrebovať už iba 1 rok, pretože počet žiakov výrazne klesá?

Dátum publikácie: 9. 4. 2018
Autor: JUDr. Marcela Macová, PhD.
Právny stav od: 18. 6. 2016
Právny stav do: 24. 5. 2018

Zamestnávateľ má zavedený elektronický systém evidencie dochádzky – príchodu a odchodu zamestnancov do/zo zamestnania. Využíva systém evidencie dochádzky pomocou identifikácie PIN kódom alebo bezkontaktnou RFID kartou. V zásade platí, že na účel evidencie dochádzky môže zamestnávateľ využiť len tie osobné údaje zamestnanca, ktorými disponuje na základe osobitných zákonov a existujúceho pracovnoprávneho vzťahu, zároveň v rozsahu, ktorý je pre vedenie dochádzky nevyhnutný.

Požiadavkou zamestnávateľa na zvýšenie miery istoty pri evidencii dochádzky je vyhotovovanie fotografie zamestnanca vždy pri príchode do zamestnania alebo pri odchode zo zamestnania, po zadaní PIN alebo priložení RFID karty, pričom automaticky príde k spojeniu fotografie s ostatnými osobnými údajmi, ktoré  spracúva na evidenciu dochádzky.

Keďže však fotografia nepatrí k osobným údajom, ktoré môže zamestnávateľ spracúvať na účely pracovnoprávneho vzťahu na základe Zákonníka práce, je povinný získať súhlas dotknutých osôb (zamestnancov).

Ako má postupovať, ak väčšina zamestnancov odmietne udeliť súhlas na spracovanie fotografie? Má nejakú možnosť spracovať fotografie zamestnancov na daný účel aj bez ich súhlasu?

Dátum publikácie: 9. 4. 2018
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 18. 6. 2016
Právny stav do: 29. 7. 2020

Slovenská s. r. o. získala zákazku na službu na rok 2018 v Českej republike. Na zákazke budú pracovať zamestnanci uvedenej slovenskej s. r. o. Má týmto zamestnancom vybaviť v Sociálnej poisťovni formulár PD A1? Aké dokumenty budú pre prácu v ČR ešte potrebovať? Alebo bude platiť odvody a daň v ČR? Podľa akej mzdovej legislatívy bude vyplácať mzdu? Budú mať zamestnanci v obidvoch prípadoch nárok na cestovné?

Dátum publikácie: 10. 8. 2017
Autor: Ing. Jarmila Szabová
Právny stav od: 1. 1. 2004
Právny stav do: 30. 4. 2018

Patrí alebo nepatrí vedúcemu zamestnancovi, ktorý je v rámci organizácie poskytujúcej služby vo verejnom záujme (rozpočtová organizácia mesta) na II. stupni riadenia (I. stupeň riadenia je riaditeľ – štatutár organizácie), náhradné voľno alebo zvýšená hodinová sadzba z funkčného platu v prípade, že tento vedúci zamestnanec pracuje v jednozmennej prevádzke (od 7.00 hod. do 15.00 hod.) a odpracuje viac hodín v rámci tejto zmeny?

Dátum publikácie: 24. 4. 2017
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 1. 1992
Právny stav do: 31. 12. 2017

U zamestnávateľa pracuje dôchodca, ktorý vykonáva prácu nepravidelne podľa potreby a vyplatí sa mu odmena raz ročne vo výške 1 500 €. Môže zamestnávateľ s týmto dôchodcom uzatvoriť príkaznú zmluvu? Aké odvody sa budú platiť?

Dátum publikácie: 30. 3. 2017
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2011
Právny stav do: 31. 12. 2018

Aké odvodové a daňové povinnosti za rok 2016 a 2017 vyplývajú pre spoločníka, ktorý predáva svoj obchodný podiel? Obchodný podiel nadobudol v 2/2008 za 1 461 € a predáva ho za 160 000 €, s tým, že prvú splátku 100 000 € dostal v 11/2016 a druhú splátku 60 000 € dostane v r. 2017 a až po zaplatení druhej splátky bude prevedený celý jeho obchodný podiel na zvyšných štyroch spoločníkov aj so zápisom v obchodnom registri. Tento spoločník je už poberateľom starobného dôchodku, a preto si neuplatňuje nezdaniteľnú časť na daňovníka.

Dátum publikácie: 27. 12. 2016
Autor: Ing. Jarmila Szabová
Právny stav od: 1. 11. 2009
Právny stav do: 31. 8. 2019

Na škole je 28 tried a 10 oddelení ŠKD (274 žiakov). Spolu má 720 žiakov. Na škole sú dvaja zástupcovia riaditeľa. Zástupca pre I. stupeň základnej školy riadi 13 tried. Jeho pracovný úväzok je 12 vyučovacích hodín. Zástupca pre II. stupeň ZŠ riadi 15 tried a jeho úväzok je 10 hodín.

Ak by riaditeľ základnej školy pridelil zástupcovi riaditeľa ZŠ pre I. stupeň aj riadenie 10 oddelení ŠKD, mohol by mať zástupca riaditeľa skrátený úväzok na 10 hodín? Musí byť zároveň aj štatutárnym zástupcom riaditeľa školy? 

Dátum publikácie: 10. 11. 2016
Autor: Ing. Jarmila Szabová
Právny stav od: 1. 1. 2004
Právny stav do: 31. 12. 2018

Zamestnankyňa ukončila druhú atestáciu v decembri 2015 (11. 12. 2015). Doklad o ukončení predložila vo februári 2016 (2. 2.2016). Odkedy jej má zamestnávateľ uznať zvýšenie platovej triedy (12. platová trieda)? Je možné uznanie od 12. 12. 2015, keďže účtovne je zamestnávateľ už v ďalšom rozpočtovom roku?

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.