80 výsledkov
Dátum publikácie: 25. 11. 2020
Autor: JUDr. Tatiana Mičudová
Právny stav od: 1. 1. 2020

Dňa 30. januára 2019 Národná rada SR prijala zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý je účinný od 1. 3. 2019. Zákon o whistleblowingu nahradil v praxi zákon č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý bol účinný od 1. 7. 2014. Cieľom tohto príspevku je poukázať na jednotlivé povinnosti, ktoré právna úprava ustanovuje zamestnávateľom a orgánom verejnej moci.

Dátum publikácie: 22. 11. 2020
Autor: JUDr. Monika Kiklicová
Právny stav od: 1. 1. 2020

Tehotné zamestnankyne si nepochybne zo strany zamestnávateľa vyžadujú osobitný prístup, starostlivosť a najmä zvýšenú právnu ochranu. Podľa Zákonníka práce tehotná zamestnankyňa na účely tohto zákona je zamestnankyňa, ktorá svojho zamestnávateľa písomne informovala o svojom stave a predložila o tom lekárske potvrdenie.

Dátum publikácie: 22. 11. 2020
Autor: Ing. Dušan Adamček
Právny stav od: 1. 1. 2020

Výsledkom nevhodných pracovných podmienok a nasledujúceho pracovného úrazu je pre zamestnanca po tomto úraze až príliš často aj dlhodobo či nastálo znížená schopnosť pracovať, ekonomicky a spoločensky sa ďalej uplatniť. Je tu teda tvrdá realita – možnosť jeho vyčlenenia z obvyklých pracovných a sociálnych vzťahov vzhľadom na obmedzenú pracovnú spôsobilosť a odkázanosť na druhých. Z toho môže prameniť ekonomická odkázanosť na verejne dostupné nárokovateľné alebo nenárokovateľné sociálne dávky a príspevky. 

Dátum publikácie: 5. 11. 2020
Autor: JUDr. Jozef Lukajka, PhD.
Právny stav od: 1. 10. 2020

Inšpektori práce vykonávajú dozor nad dodržiavaním viacerých povinností zamestnávateľov. Jednou zo základných povinností zamestnávateľov je dodržiavanie pracovnoprávnych predpisov, ktoré upravujú pracovnoprávne vzťahy, a to najmä vznik, zmenu alebo zánik pracovného pomeru, mzdové podmienky a pracovné podmienky zamestnancov vrátane pracovných podmienok žien, mladistvých, domáckych zamestnancov, osôb so zdravotným postihnutím a osôb, ktoré nedovŕšili 15 rokov veku, ako aj kolektívne vyjednávanie.

Dátum publikácie: 5. 11. 2020
Autor: JUDr. Jozef Lukajka, PhD.
Právny stav od: 1. 10. 2020

Súhrn povinností zamestnávateľa v rámci dodržiavania pracovnoprávnych predpisov, povinnosti pri nástupe do zamestnania, odo dňa vzniku pracovného pomeru, povinnosti v oblasti BOZP, priebeh inšpekcie práce a sankcie pri nedodržaní pracovnoprávnych predpisov. 

Dátum publikácie: 5. 11. 2020
Autor: JUDr. Jozef Lukajka, PhD.
Právny stav od: 1. 10. 2020

Prehľad zmien v Zákonníku práce v súvislosti s mimoriadnou situáciou, ktoré súvisia s prácou z domácnosti a pripravované zmeny v Zákonníku práce, v zákone o BOZP a zákone o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní. 

Dátum publikácie: 23. 10. 2020
Autor: JUDr. Lucia Sabová Danková
Právny stav od: 20. 8. 2020

Dňa 30. 7. 2020 boli po viac ako troch rokoch v Úradnom vestníku Európskej únie publikované právne predpisy Európskej únie, ktoré spolu tvoria „Balík opatrení pre mobilitu“. Ide o jeden z najzložitejších a najkontroverznejších súborov právnych predpisov, o ktorých sa rokovalo v Bruseli v priebehu posledných rokov. Pozostáva z nariadenia upravujúceho prístup na trh cestnej nákladnej dopravy a na povolanie prevádzkovateľa nákladnej cestnej dopravy alebo prevádzkovateľa osobnej cestnej dopravy; nariadenia o maximálnej práci a minimálnych dobách odpočinku vodičov a určovaní polohy pomocou tachografov a smernice, ktorá reviduje požiadavky presadzovania a ustanovuje pravidlá vysielania vodičov.

Dátum publikácie: 22. 9. 2020
Autor: MUDr. Ľudmila Ondrejková, MPH
Právny stav od: 21. 7. 2020

Zákonom č. 355/2007 Z. z. sú určené povinnosti zamestnávateľov súvisiace s ochranou zdravia zamestnancov pri práci. Miera povinností zamestnávateľov závisí od reálne sa vyskytujúcich zdraviu škodlivých faktorov práce a pracovného prostredia, ktoré môžu potenciálne ohroziť alebo poškodiť zdravie zamestnancov. V tomto článku prinášame prehľad povinností zamestnávateľa súvisiacich s ochranou zdravia pri práci určených zákonom č. 355/2007 Z. z. a ich zmeny, ktoré sa týkajú opatrení na zlepšovanie podnikateľského prostredia. 

Dátum publikácie: 22. 9. 2020
Autor: Bc. Katarína Danajovičová
Právny stav od: 1. 1. 2020

Každý zamestnávateľ je povinný zamestnancom zabezpečiť bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. V súvislosti s výkonom práce je potrebné kategorizovať prácu z hľadiska zdravotného rizika. V článku si zhrnieme povinnosti, posúdenie kategorizácie prác a priblížime si povinnosť poskytovania rekondičných pobytov a rehabilitácií pre zamestnancov v rizikových kategóriách.

Dátum publikácie: 22. 9. 2020
Autor: Mgr. Denisa Nevická, PhD.
Právny stav od: 1. 1. 2020

Vysvetlenie jednotlivých pojmov, príklady z praxe, ako aj možné následky násilného správania na pracovisku v zmysle Zákonníka práce a zákona č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou.

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.