1414 výsledkov
...
Dátum publikácie: 16. 12. 2021
Autor: Ing. Martina Paliderová, PhD.
Právny stav od: 1. 1. 2022

Na začiatku kalendárneho roka sa samostatne zárobkovo činným osobám zvyšujú odvody do Sociálnej a zdravotnej poisťovne. Článok konkretizuje vymeriavacie základy pre platenie sociálneho a zdravotného poistenia pre rok 2022.

Dátum publikácie: 16. 12. 2021
Autor: Ing. Martina Paliderová, PhD.
Právny stav od: 1. 1. 2022

Povinnosť platiť odvody do Sociálnej poisťovne sa posudzuje po podaní daňového priznania. Vznik a zánik povinného sociálneho poistenia sa vždy posudzuje k 1. júlu, resp. 1. októbru daného kalendárneho roka na základe výšky príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti za predchádzajúce zdaňovacie obdobie. 

Dátum publikácie: 16. 12. 2021
Autor: Ing. Martina Paliderová, PhD.
Právny stav od: 1. 1. 2022

Zdravotné poistenie sa platí vo forme preddavkov a zúčtováva sa v ročnom zúčtovaní poistného po skončení príslušného kalendárneho roka, v ktorom vyčísli skutočné poistné a porovná ho so zaplatenými preddavkami. Výšku preddavkov určuje zdravotná poisťovňa, ktorá vychádza z údajov z podaných daňových priznaní.

Dátum publikácie: 24. 11. 2021
Autor: Bc. Katarína Danajovičová
Právny stav od: 1. 1. 2021

V tomto článku sa budeme venovať samotnému výpočtu dôchodku. Zároveň si priblížime aj zníženie dôchodku z I. piliera z titulu účasti v II. pilieri a aké sú aktuálne možnosti vybratia nasporených financií v II. pilieri. Aby sme mohli prejsť k popisu systému výpočtu dôchodku, zopakujeme si základné pojmy a príslušnú legislatívu.

Dátum publikácie: 24. 11. 2021
Autor: Bc. Katarína Danajovičová
Právny stav od: 1. 1. 2022

26. októbra 2021 bola schválená ďalšia novela zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 1. januára 2022. Dotýka sa len oblasti stravovania – oslobodené poskytnuté príjmy pri strave zamestnancov a daňové výdavky pri strave samostatne zárobkovo činných osôb.

Dátum publikácie: 24. 11. 2021
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2021

Zdravotné poistenie je poistenie osôb slúžiace na zabezpečenie potrebnej zdravotnej liečebno-preventívnej starostlivosti, pri zdravotnom postihnutí, prípadne osobitnej zdravotnej starostlivosti. Verejné zdravotné poistenie vykonávajú zdravotné poisťovne. Zdravotné poistenie a právne vzťahy na základe zdravotného poistenia upravuje zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení.

Dátum publikácie: 24. 11. 2021
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2021

Aké sú práva a povinnosti poistenca a kto realizuje tieto práva a povinnosti v prípade, ak ide o poistenca, ktorý bol zbavený spôsobilosti na právne úkony, ktorý je vo väzbe a vo výkone trestu odňatia slobody, vo výkone detencie alebo ak ide o maloletého poistenca.

Dátum publikácie: 24. 11. 2021
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2021

Z dividend zo zisku za účtovné obdobie, ktoré začalo od 1. 1. 2017 a neskôr, sa už poistné na zdravotné poistenie neplatí.

Dátum publikácie: 24. 11. 2021
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2021

Medzi povinnosti platiteľa poistného, ak ním je zamestnávateľ, samostatne zárobkovo činná osoba alebo samoplatiteľ, patrí vypočítať, platiť a odvádzať preddavky na poistné a vykazovať poistné a oznamovať zmenu platiteľa poistného.

Dátum publikácie: 24. 11. 2021
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2021

Pri uzatváraní kalendárneho roka musí zamestnávateľ v oblasti mzdového účtovníctva vykonať úkony smerujúce k príprave na účtovnú závierku za účtovné obdobie a ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie, spočívajúce predovšetkým v odsúhlasení a uzatvorení mzdových listov a ostatných evidencií za kalendárny rok a vystavení potvrdení v súvislosti s poskytovaním mzdy a vyberaním preddavku na daň z príjmov zo závislej činnosti.

...

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.