249 výsledkov
...
Dátum publikácie: 24. 11. 2020
Autor: JUDr. Petra Čičkánová
Právny stav od: 1. 11. 2017

Je dodržaná písomná forma pracovnej zmluvy, ak nebude vyhotovená v listinnej podobe, ale ako elektronický dokument s tým, že tak podpis zamestnávateľa, ako aj podpis zamestnanca bude elektronický cez mobilnú aplikáciu? Bola by takto vyhotovená pracovná zmluva dostatočná napr. v prípade kontroly zo strany Inšpektorátu práce alebo pri jej predložení Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny s cieľom vyradenia zamestnanca z evidencie uchádzačov o zamestnanie?

Dátum publikácie: 15. 11. 2020
Autor: JUDr. Jana Kňazovická
Právny stav od: 1. 1. 2013

So zamestnancom bol uzavretý pracovný pomer na dobu určitú od 1. 3. 2016 do 31. 3. 2017. V jeho priebehu bola so zamestnancom uzavretá ďalšia pracovná zmluva, na základe ktorej bol pracovný pomer predĺžený do 28. 2. 2018. V poradí treťou pracovnou zmluvou bol pracovný pomer zamestnanca opätovne dohodnutý na dobu od 1. 3. 2018 do 5. 10. 2020 z dôvodu zastupovania zamestnanca/zamestnankyne na rodičovskej dovolenke, ktorý bol ukončený dňom 30. 4. 2020 z organizačných dôvodov bez odstupného. Bol postup zamestnávateľa pri uzatváraní pracovných pomerov na dobu určitú v súlade so Zákonníkom práce?

Dátum publikácie: 14. 10. 2020
Autor: JUDr. Eva Tináková, PhD.
Právny stav od: 1. 3. 2015

Zamestnávateľ má vo výrobe vytvorené pracovné miesta na nasledovné tri pozície: lisovač (výroba dielov), operátor vo výrobe (kontrola dielov) a montážny pracovník (montáž dielov). Aktuálne sa často stáva, že napr. na pozícii lisovač má zamestnávateľ viac zamestnancov ako potrebuje, a preto ich chce využiť na kontrole alebo na montáži. Preto uvažuje o vytvorení nového pracovného miesta s novým popisom pracovnej činnosti a s novými mzdovými podmienkami tak, aby to bol zamestnanec, ktorý by mohol pracovať na všetkých troch pozíciách...

Dátum publikácie: 29. 9. 2020
Autor: JUDr. Jana Kňazovická
Právny stav od: 1. 7. 2006

Je povinnosťou spoločnosti s ručením obmedzeným obsadiť miesto vedúceho oddelenia priamo podriadené riaditeľovi na základe výberového konania a pred menovaním do funkcie požadovať od neho absolvovanie psychotestov? Môže byť zamestnanec vo funkcii vedúceho oddelenia zvolený za zamestnaneckého dôverníka?

Dátum publikácie: 7. 9. 2020
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 9. 2015

Spoločnosť A zamestnáva ľudí a vykoná pre spoločnosť B napr. stavebné práce, krajčírske práce, účtovné práce a následne spoločnosť B predá svoje služby spoločnosti C (alebo FO). Medzi spoločnosťou A a spoločnosťou B môže byť zmluva o „zapožičaní zamestnancov“ alebo o poskytnutí služby alebo ako sa to dá ošetriť?

Dátum publikácie: 13. 8. 2020
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 4. 4. 2020

Má zamestnávateľ vyhotoviť dodatok k pracovnej zmluve, ak zamestnanec vykonáva prácu v mieste bydliska počas koronavírusu?

Dátum publikácie: 6. 8. 2020
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 1. 2011

Dá sa s cieľom plnenia povinného podielu zamestnávania občana so zdravotným postihnutím využiť plnenie aj v prípade, že zamestnávateľ zamestnáva takúto osobu, ale len na dohodu o pracovnej činnosti?

Dátum publikácie: 27. 7. 2020
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 5. 2017

Cudzí štátny príslušník z tretích krajín má predĺžené povolenie na pobyt, ktoré je na dlhšiu dobu ako dva roky od vzniku pracovného pomeru na dobu určitú, to znamená, že by mal byť pracovný pomer uzatvorený na dobu neurčitú? Avšak povolenie na pobyt nemá na neurčito. Je možné v tomto prípade predĺžiť pracovný pomer na dobu určitú do skončenia povolenia na pobyt, aj keď ide o dobu trvania viac ako dva roky, alebo už musí byť na dobu neurčitú?

Dátum publikácie: 27. 7. 2020
Autor: Ing. Katarína Jašurková
Právny stav od: 1. 1. 2004

Treba do príjmov za rok 2019 zahrnúť aj príjem na základe Dohody o poskytnutí finančného príspevku pre aktívnych mladých UoZ (uchádzač o zamestnanie) v rámci národného projektu "Reštart pre mladých UoZ 2"? Ide o príspevky pod záštitou Európskeho sociálneho fondu z úradu práce podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona o službách zamestnanosti. Podmienkou poskytovania príspevkov je nájdenie si zamestnania evidovaným mladým nezamestnaným do 29 rokov, ktorý bol vedený v evidencii UoZ bezprostredne pre vznikom pracovného pomeru min. 1 mesiac.

Dátum publikácie: 27. 7. 2020
Autor: Nicolas Hamlock
Právny stav od: 18. 6. 2016

Na základe vzájomnej dohody uzatvorenej s partnerskou organizáciou v inom členskom štáte EÚ sa zamestnanci zúčastňujú organizovaných kultúrnych a spoločenských podujatí, výmenných pobytov, výmenných vzdelávacích a odborných programov, ako aj spoločných seminárov, ktoré sú organizované partnerskou organizáciou v inom štáte EÚ pre jej zamestnancov a zamestnancov slovenského zamestnávateľa. Možno účasť zamestnancov slovenského zamestnávateľa na takýchto aktivitách považovať za vyslanie?

...

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.