50 výsledkov
Právny stav od: 25. 5. 2018

Novela má umožniť uzatváranie kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa pre zamestnancov v štátnej službe a pri výkone práce vo verejnom záujme na viac ako jeden kalendárny rok, pričom naďalej bude platiť, že kolektívne zmluvy možno uzatvárať len na dobu určitú.

Právny stav od: 20. 4. 2018

Transpozícia smernice EÚ 2017/1564 o určitých povolených spôsoboch použitia určitých diel a iných predmetov ochrany chránených autorským právom a s ním súvisiacimi právami v prospech osôb, ktoré sú nevidiace, zrakovo postihnuté alebo postihnuté inou poruchou čítania. Reguluje výmenu a obeh rozmnoženín diel v prístupnom formáte medzi poskytovateľmi služieb pre osoby s poruchou čítania. Rieši niekoľko aktuálnych aplikačných problémov z praxe a legislatívno-technicky spresňuje viaceré ustanovenia.

Právny stav od: 21. 2. 2018

Zavádza povinnosť pre orgány verejnej moci získavať a používať pri svojej úradnej činnosti údaje evidované v informačných systémoch verejnej správy a zároveň oslobodzuje fyzické osoby a právnické osoby od povinnosti predkladať najčastejšie požadované výpisy z registrov pri najčastejších životných situáciách, v ktorých dochádza ku komunikácii občanov so štátom. Ide o výpis z listu vlastníctva, výpis z obchodného registra, výpis zo živnostenského registra, a výpisy a odpisy z registra trestov.

Právny stav od: 7. 11. 2017

Cieľom úpravy je zakotvenie exekučnej imunity pre vymedzený druh majetku miest a obcí, a to majetkové účasti v právnických osobách, prostredníctvom ktorých mestá a obce zabezpečujú verejnoprospešné služby nevyhnutné pre svoje fungovanie. Konkrétne ide o verejnoprospešné služby zásobovania vodou, odvádzania odpadových vôd, nakladania s komunálnym odpadom a výrobu a rozvod tepla.

Právny stav od: 23. 9. 2016

Jedným z kľúčových bodov je zriadenie jediného exekučného súdu v Slovenskej republike, ktorý bude mať výlučnú kauzálnu príslušnosť na vybavovanie exekučnej agendy a ktorým sa stane Okresný súd Banská Bystrica. Tento súd bude so súdnym exekútorom v kontexte zákona o e-Governmente komunikovať výhradne elektronicky, vrátane elektronického doručovania súdnych rozhodnutí a všetkých písomností súdu.

Právny stav od: 31. 5. 2013

Účelom novely zákona je vytvoriť legislatívne podmienky pre realizáciu Programového vyhlásenia vlády SR v časti Úloha štátu a verejného sektora – Spravodlivosť, upraviť niektoré statusové otázky súdnych exekútorov (vymenovanie súdnych exekútorov, výberové konanie na funkciu súdneho exekútora, prerušenie výkonu funkcie súdneho exekútora) a vytvoriť podmienky pre zlepšenie pravidiel, podľa ktorých sa vedie disciplinárne konanie voči súdnym exekútorom.

Právny stav od: 17. 8. 2011

Základné ciele navrhovanej právnej úpravy spočívajú v posilnení nástrojov na zjednodušenie začatia konania, nástrojov na urýchlenie konania, ako aj nástrojov na zamedzenie obštrukcií účastníkov konania. Účelom zmien v úprave výkonu rozhodnutia vo veciach maloletých detí je odstrániť doterajšiu absenciu explicitnej právnej úpravy a reagovať na nedostatky, ktoré sa v tomto dôsledku vyskytujú v aplikačnej praxi, pričom prvoradým zámerom navrhovanej úpravy je ochrana záujmu dieťaťa.

Právny stav od: 10. 6. 2011

Účelom zákona č. 332/2011 Z. z. je vytvoriť legislatívne podmienky pre realizáciu programového vyhlásenia vlády SR v časti Efektívna justícia so zameraním najmä na zvýšenie dostupnosti, odbornosti a rozsahu služieb poskytovaných nemajetným prostredníctvom Centra právnej pomoci (ďalej len „CPP“), posilnenie preventívnej úlohy CPP pri predchádzaní eskalácie právnych sporov.

Právny stav od: 10. 6. 2011

Zákon č. 348/2011 Z. z. má snahu nadviazať na pôvodné zámery nového zákona o konkurze a reštrukturalizácii s cieľom riešiť tie oblasti bankrotovej úpravy, ktoré boli v rámci doterajšej aplikačnej praxe vytypované buď ako problematické, prípadne z pohľadu procesov ako málo efektívne alebo komplikované, prípadne v aplikačnej praxi nedostatočným spôsobom upravené. Zákon rieši problematiku korporátnych bankrotov, nie osobných bankrotov. Osobné bankroty budú riešené v rámci samostatnej novely zákona.

Právny stav od: 4. 3. 2011

Predmetom zákona č. 183/2011 Z. z. je úprava postupu orgánov Slovenskej republiky pri uznávaní a výkone rozhodnutia ukladajúceho peňažnú sankciu vydaného súdom alebo iným príslušným orgánom členského štátu Európskej únie a odovzdaní rozhodnutia o peňažnej sankcii vydaného súdom v trestnom konaní na jeho uznanie a výkon v inom členskom štáte.    

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.