21 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 5. 2018
Dátum aktualizácie: 18. 10. 2019

Vzor potvrdenia o vykonaných zrážkach z odmeny dohodára.

Autor: Ing. Miriam Gregorová, JUDr. Miriam Podhradská, Mgr. Matej Trnavský
Právny stav od: 1. 4. 2017
Dátum aktualizácie: 6. 3. 2017

Na základe exekučného príkazu je dlžník povinného povinný vyplatiť pohľadávku oprávnenému, resp. na účet exekútora, podľa toho, ako bolo dohodnuté v zmluve o vykonaní exekúcie.

Autor: Mgr. Zdenko Podhradský
Právny stav od: 1. 4. 2017

Súdny exekútor môže zastaviť exekúciu v prípadoch, ako napr. keď zastavenie exekúcie navrhol oprávnený, zanikol niektorý z účastníkov bez právneho nástupcu či keď povinný je nemajetný. Exekútor v týchto prípadoch doručí upovedomenie o zastavení exekúcie účastníkom a súdu, pričom ak zákon v danom prípade pripúšťa námietky, tak až po rozhodnutí o nich. Dôvod zastavenia exekúcie však povinne vždy uvedie.

Autor: Mgr. Zdenko Podhradský
Právny stav od: 1. 4. 2017

Povinný môže z uvedených dôvodov podať návrh na zastavenie exekúcie. Podľa právnej úpravy účinnej od 1. apríla 2017 však dochádza k zmene. Po novom tak totiž musí urobiť do 15 dní od doručenia upovedomenia o začatí exekúcie. Návrh musí obsahovať odôvodnenie a všetky skutočnosti, ktoré povinný môže ku dňu podania návrhu uplatniť. Návrh má odkladný účinok.

Autor: Mgr. Zdenko Podhradský
Právny stav od: 1. 4. 2017

Exekúcia prikázaním pohľadávky z účtu v banke sa vykonáva jej odpísaním z účtu do výšky prisúdenej pohľadávky a jej príslušenstva. Ak exekútor vykonáva exekúciu týmto spôsobom, prikáže banke, ktorá vedie účet povinného, aby po doručení príkazu na začatie exekúcie prikázaním pohľadávky z účtu v banke zablokovala sumu vo výške pohľadávky a jej príslušenstva z účtu povinného. Výnimku tvoria plnenia s cieľom uspokojenia pohľadávky oprávneného vrátane jej príslušenstva a trov exekúcie bezhotovostným prevodom na účet určený exekútorom.

Autor: Mgr. Matej Trnavský
Právny stav od: 1. 4. 2017

Exekútor po začatí exekúcie upovedomí účastníkov exekúcie o začatí exekúcie a o spôsobe jej vykonania, ak ho už je možné určiť, pričom povinného vyzve, aby splnil vymáhaný nárok. Exekútor upovedomí povinného o začatí exekúcie a o spôsobe jej vykonania pred vydaním exekučného príkazu.

Autor: Mgr. Matej Trnavský
Právny stav od: 1. 4. 2017

Exekútor po začatí exekúcie upovedomí účastníkov exekúcie o začatí exekúcie a o spôsobe jej vykonania, ak ho už je možné určiť, pričom povinného vyzve, aby splnil vymáhaný nárok. Exekútor upovedomí povinného o začatí exekúcie a o spôsobe jej vykonania pred vydaním exekučného príkazu.

Autor: Mgr. Matej Trnavský
Právny stav od: 1. 4. 2017

Ide o inštitút, ktorý môže využiť povinný výlučne pri exekúcii prikázaním pohľadávky z účtu v banke. Povinný musí byť zároveň zamestnávateľom, lebo vyhlásenie o určení peňažných prostriedkov na výplatu mzdy zamestnancom predkladá len zamestnávateľ, ktorý si plní svoje záväzky voči zamestnancom (právnická osoba, fyzická osoba – podnikateľ).

Autor: Mgr. Matej Trnavský
Právny stav od: 1. 4. 2017

V ustanovení § 58 Exekučného poriadku sa zavádza preddavok na nevyhnutné výdavky spojené s vedením konania pri exekúciách na uspokojenie nárokov na nepeňažné plnenie. Tieto spôsoby spravidla nie je možné realizovať, ak náklady výkonu oprávnený nepreddavkuje.

Autor: Mgr. Miriama Draškovičová
Právny stav od: 1. 4. 2017

Žiadosť o súčinnosť podľa § 54 je špecifickým typom súčinnosti, ktorá je odlišná oproti súčinnosti v zmysle § 34 Exekučného poriadku. Základný rozdiel spočíva v tom, že žiadosť o súčinnosť podľa § 54 Exekučného poriadku sa dotýka účastníkov exekúcie – oprávneného a povinného. Je len na voľnom uvážení exekútora, aby si zvolil taký spôsob získavania informácií o majetku povinného, ktorý prinesie želaný výsledok.

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.