Vyhľadávanie > Odborné články > Súkromný sektor
3489 výsledkov
...
Dátum publikácie: 5. 3. 2021
Autor: Mgr. Juraj Kočiš, LL.M.
Právny stav od: 1. 3. 2021

Novela zavádza niekoľko zmien, ako napr. novú právnu úpravu výkonu domáckej práce a telepráce, mení a dopĺňa právnu úpravu stravovania zamestnancov, zjednodušuje podmienky dočasného pridelenia zamestnancov medzi materskými a dcérskymi spoločnosťami, upravuje podmienky pôsobenia odborovej organizácie u zamestnávateľa, zavádza nový výpovedný dôvod na strane zamestnávateľa, upravuje existujúcu právnu úpravu dohôd o prácach vykonaných mimo pracovného pomeru a prináša viaceré ďalšie čiastkové úpravy Zákonníka práce, ktoré vyplynuli z aplikačnej praxe.

Dátum publikácie: 5. 3. 2021
Autor: Ľudmila Lipovská Lišková
Právny stav od: 1. 1. 2021

Firemné hodnoty sú súborom základných spôsobov správania sa v každej spoločnosti, odzrkadľujú to, na čom firme záleží a akým spôsobom sa vo firme realizujú rozhodnutia.

Dátum publikácie: 4. 3. 2021
Autor: Ing. Martina Paliderová, PhD.
Právny stav od: 1. 4. 2021

Od 1. apríla 2021 sa zavádza nová nemocenská dávka s názvom „tehotenské“, vyplýva to z novely zákona o sociálnom poistení. Špecifikom tejto dávky bude skutočnosť, že Sociálna poisťovňa ju bude poskytovať aj v období, kedy bude poistenkyňa dosahovať príjem alebo poberať iné dávky.

Dátum publikácie: 4. 3. 2021
Autor: Ing. Martina Paliderová, PhD.
Právny stav od: 1. 4. 2021

Článok poukazuje na zmeny v ošetrovnom. Ošetrovné je nemocenská dávka poskytovaná z dôvodu osobného a celodenného ošetrovania chorého dieťaťa, chorého manžela, chorej manželky, chorého rodiča alebo chorého rodiča manžela (manželky). Poskytuje sa aj z dôvodu osobnej a celodennej starostlivosti o zdravé dieťa do desiatich rokov jeho veku.

Dátum publikácie: 4. 3. 2021
Autor: Ing. Martina Paliderová, PhD.
Právny stav od: 1. 1. 2021

Tento príspevok sa venuje problematike nezdaniteľných častí základu dane na daňovníka, ktoré si bude môcť daňovník uplatniť pri ročnom zúčtovaní dane zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie roku 2021.

Dátum publikácie: 4. 3. 2021
Autor: Mgr. Ing. Miroslav Babeľa
Právny stav od: 1. 1. 2021

Najdôležitejšia zmena zákona o konkurze a reštruktiralizácii sa týka tzv. malého konkurzu. A nie je to len malá novela.

Dátum publikácie: 4. 3. 2021
Autor: JUDr. Lucia Sabová Danková
Právny stav od: 1. 3. 2021

Významný vplyv na problematiku nelegálneho zamestnávania mala pandémia. Z hľadiska legislatívnych zmien možno za jeden z faktorov vplývajúcich na počet odhalených prípadov nelegálneho zamestnávania štátnych príslušníkov tretích krajín považovať aj tie súvisiace s legalizáciou pobytu tejto skupiny osôb počas krízovej situácie spôsobenej ochorením COVID-19.

Dátum publikácie: 4. 3. 2021
Autor: Ing. Martina Paliderová, PhD.
Právny stav od: 1. 1. 2021

Od 1. januára 2021 sa zvýšili odvody živnostníkov do Sociálnej poisťovne o 13,10 € a zdravotnej poisťovne o 5,53 €. Výška odvodov je ovplyvnená vymeriavacím základom. Výška vymeriavacieho základu závisí od výšky čiastkového základu dane z príjmov nezníženého o zaplatené odvody do Sociálnej a zdravotnej poisťovne.

Dátum publikácie: 4. 3. 2021
Autor: JUDr. Tatiana Mičudová
Právny stav od: 1. 1. 2021

Pracovnému posudku nie je v praxi venovaný veľký význam. Tento dokument môže značne ovplyvniť postavenie zamestnanca na pracovnom trhu, pretože potenciálny alebo nový zamestnávateľ má právo od budúceho zamestnanca požadovať, aby ho predložil. Tento článok rozoberá povinnosti zamestnávateľa vydať zamestnancovi pracovný posudok a obsahové náležitosti posudku. 

Dátum publikácie: 4. 3. 2021
Autor: MUDr. Viliam Bršiak, MPH
Právny stav od: 1. 1. 2021

Povinnosťou zamestnanca  je podrobiť sa vyšetreniu, ktoré vykonáva zamestnávateľ alebo príslušný orgán štátnej správy, aby zistil, či zamestnanec nie je pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok. Zároveň je nutné určiť sankcie za nesplnenie, respektíve odmietnutie tejto povinnosti a sankcie za pozitívny výsledok podľa Zákonníka práce.

...

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.