22 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

Ing. Eva Gášpárová

Venuje sa vedeniu účtovníctva a ostatných účtovno-ekonomických agend, organizačnému, ekonomickému a účtovnému poradenstvu. Publikačnej činnosti v oblasti jednoduchého, podvojného a mzdového účtovníctva sa venuje od roku 2002.

Dátum publikácie: 12. 12. 2020
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2021
Právny stav do: 31. 12. 2021

V oblasti mzdového účtovníctva sa v roku 2021 budú uplatňovať veličiny odvodené od všeobecného vymeriavacieho základu a priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve SR za kalendárny rok 2019 (1 092 €), veličiny odvodené od sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu platnú k 1. 1. 2021 (214,83 €).

 

Dátum publikácie: 12. 12. 2020
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2021
Právny stav do: 31. 12. 2021

Minimálna mzda, minimálne mzdové nároky, mzdové zvýhodnenia za prácu v sobotu, v nedeľu, vo sviatok, v noci, za prácu nadčas, za sťažený výkon práce a pracovná pohotovosť a mzdové zvýhodnenia dohodárov pri práci vykonávanej mimo praconého pomeru. 

Dátum publikácie: 12. 12. 2020
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2021
Právny stav do: 31. 12. 2021

Zamestnávateľ, ktorý zamestnáva viac ako 49 zamestnancov, je povinný poskytnúť zamestnancovi, ktorého pracovný pomer u zamestnávateľa trvá nepretržite najmenej 24 mesiacov, príspevok na rekreáciu v sume 55 % oprávnených výdavkov, najviac však v sume 275 € za kalendárny rok.

Dátum publikácie: 12. 12. 2020
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2021
Právny stav do: 31. 12. 2021

Evidovaný uchádzač o zamestnanie môže byť v jednom pracovnoprávnom vzťahu na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru, ak trvanie tohto pracovnoprávneho vzťahu nepresiahne v úhrne 40 dní v kalendárnom roku a ak mesačná odmena nepresiahne v úhrne sumu platného životného minima.

Dátum publikácie: 12. 12. 2020
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2021
Právny stav do: 31. 12. 2021

V sociálnom poistení sa od 1. 1. 2021 zavádza inštitút identifikačného čísla právneho vzťahu zamestnanca, ktoré prideľuje Sociálna poisťovňa bezprostredne po doručení prihlášky do registra poistencov a sporiteľov. V roku 2021 je maximálny vymeriavací základ zamestnávateľa na platenie poistného na nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie, garančné poistenie, poistného na poistenie v nezamestnanosti a do rezervného fondu solidarity 7 644 €.

Dátum publikácie: 12. 12. 2020
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2021
Právny stav do: 31. 12. 2021

Zamestnancom na účely zdravotného poistenia je fyzická osoba, ktorá vykonáva zárobkovú činnosť s nárokom na príjem zo závislej činnosti okrem zákonom vymedzených príjmov a tiež zamestnanec bez trvalého pobytu v SR, ktorý u zamestnávateľa vykonáva zárobkovú činnosť zamestnanca dohodnutú s mesačným príjmom z tejto činnosti najmenej vo výške mesačnej minimálnej mzdy.

Dátum publikácie: 12. 12. 2020
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2021
Právny stav do: 31. 12. 2021

Odvodová úľava v sociálnom a zdravotnom poistení sa vzťahuje na fyzickú osobu v pracovnom pomere alebo štátnozamestnaneckom pomere, ak pred vznikom pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru bola dlhodobo nezamestnaným občanom a dôvodom vyradenia z evidencie bol vznik tohto pracovného pomeru, bol vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej 6 po sebe nasledujúcich mesiacov, má trvalý pobyt v najmenej rozvinutom okrese a dôvodom vyradenia bol vznik tohto pracovného alebo štátnozamestnaneckého pomeru, spĺňa ostatné podmienky vymedzené v zákone o zdravotnom poistení a sociálnom poistení, suma jej mesačného príjmu nie je vyššia nepretržite ako 67 % priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR a odo dňa vzniku tohto pracovného pomeru neuplynulo viac ako 12 kalendárnych mesiacov.

Dátum publikácie: 12. 12. 2020
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2021
Právny stav do: 31. 12. 2021

Povinné dôchodkové poistenie sa vzťahuje aj na študentov vykonávajúcich práce na základe dohody o brigádnickej práci študentov a zmluvy o výkone činnosti športového odborníka študenta. Majú možnosť zvoliť si jednu dohodu v jednom kalendárnom mesiaci, na základe ktorej nebudú mať postavenie zamestnanca na účely dôchodkového poistenia, ak právny vzťah zakladá právo na pravidelný mesačný príjem alebo nepravidelný príjem a mesačný príjem alebo priemerný mesačný príjem nepresiahne 200 €.

Dátum publikácie: 12. 12. 2020
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2021
Právny stav do: 31. 12. 2021

Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka je v roku 2021 4 511,43 € pri príjme rovnom alebo nižšom ako 19 936,22 eura. Pri mesačnom vyúčtovaní príjmu zo závislej činnosti sa uplatní nezdaniteľná časť základu dane vo výške 1/12 ročnej nezdaniteľnej časti základu dane, t. j. 375,95 €.

Dátum publikácie: 12. 12. 2020
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2021
Právny stav do: 31. 12. 2021

Daňový bonus na vyživované dieťa má s účinnosťou od 1. 7. 2021 tri úrovne súm daňových bonusov - na dieťa od 15 rokov, na dieťa, ktoré dovŕšilo 6 rokov a nedovŕšilo 15 rokov a na dieťa, ktoré nedovŕšilo 6 rokov. 

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.