355 výsledkov
Ing. Eva Gášpárová

Venuje sa vedeniu účtovníctva a ostatných účtovno-ekonomických agend, organizačnému, ekonomickému a účtovnému poradenstvu. Publikačnej činnosti v oblasti jednoduchého, podvojného a mzdového účtovníctva sa venuje od roku 2002.

...
Dátum publikácie: 30. 6. 2020
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 6. 2020
Právny stav do: 31. 12. 2020

Študenti vykonávajúci brigádu na základe dohody o brigádnickej práci študentov sa na účely zdravotného poistenia za zamestnancov nepovažujú a z odmeny za vykonanú prácu poistné na zdravotné poistenie neplatia.

Dátum publikácie: 30. 6. 2020
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 6. 2020
Právny stav do: 31. 12. 2020

Príjem študenta z pracovnoprávneho vzťahu založeného dohodou o brigádnickej práci študentov je príjmom zo závislej činnosti, ktorý podlieha zdaneniu.

Dátum publikácie: 5. 2. 2020
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2020
Právny stav do: 31. 12. 2020

V roku 2019 bolo prijatých niekoľko noviel zákona o dani z príjmov. Viaceré ovplyvnili i zdaňovanie príjmov zamestnancov. Pripravili sme prehľad zmien v tejto oblasti týkajúcich sa nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka, niektorých nepeňažných príjmoch oslobodených od dane, zaokrúhľovania daňových veličín, zmeny termínov na opravu výpočtu dane a možnosti doručovania niektorých dokumentov elektronicky po dohode so zamestnancom.

Dátum publikácie: 4. 2. 2020
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2020
Právny stav do: 31. 12. 2020

Zrazené preddavky na daň z príjmu zo závislej činnosti je možné vyrovnať po skončení roka 2019 prostredníctvom zamestnávateľom vykonaného ročného zúčtovania alebo podaním daňového priznania. Zamestnanec, ktorý nie je povinný podať daňové priznanie, môže do 17. 2. 2020 (15. 2. 2020 pripadne na sobotu) požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň prostredníctvom žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania na tlačive, vzor ktorého určilo Finančné riaditeľstvo SR. 

Pozn. redakcie:

5/2020: Upozorňujeme, že kvôli mimoriadnemu stavu spôsobeného pandémiou (COVID-19) dochádza k posunu lehoty na ročné zúčtovanie a výpočet dane z príjmov - viac: Opatrenia v oblasti závislej činnosti - Lex korona I.

9/2020: Zákonom č. 264/2020 Z. z. sa skončia k 30. septembru 2020 lex korona opatrenia v oblasti daní. Vykonanie ročného zúčtovania a výpočtu dane z príjmov zamestnávateľom za zamestnancov je potrebné vykonať do 2. 11. 2020.

Dátum publikácie: 4. 2. 2020
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2020
Právny stav do: 31. 12. 2020

O vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň môže zamestnanec požiadať toho zamestnávateľa, u ktorého si ako u posledného zamestnávateľa uplatňoval nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka a daňový bonus alebo, ak si v priebehu roka neuplatňoval nezdaniteľnú časť základu dane ani daňový bonus u žiadneho zamestnávateľa, môže požiadať ktoréhokoľvek zo svojich zamestnávateľov.

Upozorňujeme, že kvôli mimoriadnemu stavu spôsobeného pandémiou (COVID-19) dochádza k posunu lehoty na ročné zúčtovanie a výpočet dane z príjmov - viac:

Prehľad kľúčových opatrení z oblasti daní – dôležité termíny

Dátum publikácie: 4. 2. 2020
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2020
Právny stav do: 31. 12. 2020

Zamestnávateľ pri vykonaní ročného zúčtovania preddavkov na daň zohľadní poistné a príspevky, ktoré je povinný platiť zamestnanec, nezdaniteľné časti základu dane podľa § 11 ZDP, daňový bonus na vyživované dieťa podľa, daňový bonus na zaplatené úroky, zamestnaneckú prémiu a sadzbu dane podľa § 15.

Dátum publikácie: 4. 2. 2020
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2020
Právny stav do: 31. 12. 2020

Zamestnávateľ vykoná ročné zúčtovanie na tlačive Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie (rok) 2019, ktorého vzor určilo na tento rok MF SR.

Pozn. redakcie:

Upozorňujeme, že kvôli mimoriadnemu stavu spôsobeného pandémiou (COVID-19) dochádza k posunu lehoty na ročné zúčtovanie a výpočet dane z príjmov - viac: Opatrenia v oblasti závislej činnosti - Lex korona I.

Prehľad kľúčových opatrení z oblasti daní – dôležité termíny

Dátum publikácie: 4. 2. 2020
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2020
Právny stav do: 31. 12. 2020

Zamestnanec, ktorému zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie preddavkov na daň, môže sumu do výšky 2% alebo 3 % zaplatenej dane poukázať ním určenej právnickej osobe vedenej v zozname prijímateľov podielu zaplatenej dane.

Pozn. redakcie:
Upozorňujeme, že kvôli mimoriadnemu stavu spôsobeného pandémiou (COVID-19) dochádza k posunu lehoty na vyhlásenie a poukázanie podielu zaplatenej dane - viac: Poukázanie a použitie podielu zaplatenej dane - Lex korona I.+ Lex korona III.

Prehľad kľúčových opatrení z oblasti daní – dôležité termíny

Dátum publikácie: 4. 2. 2020
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2020
Právny stav do: 31. 12. 2020

Hlásenie o vyúčtovaní dane sa podáva do 30. 4. 2020 za všetkých zamestnancov, ktorým zamestnávateľ za zdaňovacie obdobie roku 2019 vyplatil príjem zo závislej činnosti podľa § 5 ZDP v peňažnej i nepeňažnej forme.

Pozn. redakcie:

Upozorňujeme, že kvôli mimoriadnemu stavu spôsobeného pandémiou (COVID-19) dochádza k predĺženiu lehoty na podanie hlásenia  - viac: Opatrenia v oblasti závislej činnosti - Lex korona I.

Prehľad kľúčových opatrení z oblasti daní – dôležité termíny

Schválenou novelou  zákona č. 67/2020 Z. z. z o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov z dňa 22. 9. 2020 sa na účely lex korona opatrení v oblasti daní (§ 3 a § 4, § 6, § 8  12, § 16 až 18a, § 20  24a, § 24c  24h, § 24j, § 24n a 24o, § 33, 34, § 36 ods. 1 a 3, § 36a a § 36c ods. 1 a 2 zákona č. 67/2020 Z. z.) obdobie pandémie považuje za skončené 30. septembra 2020 "a na účely opatrení podľa § 7, § 24i a § 31 sa obdobie pandémie považuje za skončené 31. decembra 2020".

Dátum publikácie: 16. 12. 2019
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 12. 2019
Právny stav do: 31. 12. 2020

Zamestnancom je daňovník – fyzická osoba, ktorá poberá príjmy zo závislej činnosti podľa § 5 zákona o dani z príjmov od platiteľa týchto príjmov. Ide o daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou alebo daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou...

...

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.