1794 výsledkov
...
Dátum publikácie: 27. 8. 2019
Autor: Ing. Jarmila Szabová
Právny stav od: 1. 9. 2019
Právny stav do: 31. 12. 2019

Príspevok sa zaoberá zmenami zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po novelách zákona účinných od 1. septembra 2019, a tiež novým zákonom o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý nadobudne účinnosť od 1. septembra 2019.

Dátum publikácie: 12. 8. 2019
Autor: Ing. Jarmila Szabová
Právny stav od: 1. 9. 2019
Právny stav do: 31. 12. 2019

Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme sa vzťahuje aj na odmeňovanie nepedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení, ktoré pri odmeňovaní svojich zamestnancov postupujú podľa tohto zákona. Teda zamestnávatelia určujú plat tejto skupine zamestnancov a posudzujú kvalifikačné predpoklady ustanovené na vykonávanie jednotlivých pracovných činností v súlade s uvedeným zákonom a v súlade s jeho vykonávacím predpisom, ktorým je nariadenie vlády SR, ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme a o ich zmenách a dopĺňaní v znení neskorších predpisov. Príspevok rozoberá zmeny od 1. septembra 2019.

Dátum publikácie: 15. 2. 2019
Autor: Ing. Miroslava Brnová, Ing. Ľubica Sekerková, Ing. Lucia Sandtner
Právny stav od: 1. 1. 2018
Právny stav do: 31. 12. 2018

Praktická príručka Vám pomôže pri zostavovaní a vypĺňaní daňových priznaní k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie roka 2018. Príspevky sú venované daňovníkom – fyzickým osobám, právnickým osobám, miestnej samospráve a verejnej správe, rozpočtovým a príspevkovým organizáciám. Súčasťou príspevkov sú aktuálne vyplnené tlačivá daňových priznaní, ktoré nadväzujú na komplexné príklady na ich vyplnenie. Zároveň v príspevkoch vysvetľujeme obsah jednotlivých riadkov daňových priznaní.

Dátum publikácie: 15. 2. 2019
Autor: Ing. Miroslava Brnová
Právny stav od: 1. 1. 2018
Právny stav do: 31. 12. 2018

Cieľom tohto príspevku je pomôcť čitateľom správne vypočítať daň z príjmov fyzickej osoby za rok 2018, vyplniť nové tlačivo daňového priznania, ako aj poskytnúť mu ďalšie aktuálne informácie týkajúce sa tejto dane.

Dátum publikácie: 15. 2. 2019
Autor: Ing. Lucia Sandtner
Právny stav od: 1. 1. 2018
Právny stav do: 31. 12. 2018

Príspevok je určený právnickým osobám (daňovníkom), ktoré budú podávať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2018. Ambíciou článku je ponúknuť čitateľovi ucelený pohľad na problematiku daňového priznania právnických osôb pre rok 2018. Základnou povinnosťou daňového subjektu je podať daňové priznanie a následne uhradiť daň.

Dátum publikácie: 15. 2. 2019
Autor: Ing. Ľubica Sekerková
Právny stav od: 1. 1. 2018
Právny stav do: 31. 12. 2018

Zákon o dani z príjmov podmieňuje povinnosť podať daňové priznanie v rozpočtových a príspevkových organizáciách špecifikáciou jednotlivých druhov príjmov a vymedzuje príjmy, pri dosiahnutí ktorých nevzniká povinnosť podať daňové priznanie.

Dátum publikácie: 15. 2. 2019
Autor: Ing. Ľubica Sekerková
Právny stav od: 1. 1. 2018
Právny stav do: 31. 12. 2018

V zákone o dani z príjmov sú pre daňovníkov nezriadených alebo nezaložených na podnikanie osobitne vymedzené podmienky, pri ktorých splnení nevzniká povinnosť podať daňové priznanie, a to ak obec alebo vyšší územný celok dosiahne v zdaňovacom období roku 2018 iba príjmy, ktoré nie sú predmetom dane, a príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou.

Dátum publikácie: 15. 2. 2019
Autor: Ing. Lucia Sandtner
Právny stav od: 1. 1. 2018
Právny stav do: 31. 12. 2018

Predmetom dane právnických osôb je príjem (výnos) z činnosti daňovníka a z nakladania s majetkom daňovníka okrem osobitne vymedzeného predmetu dane daňovníkov nezaložených alebo nezriadených na podnikanie.

Dátum publikácie: 15. 2. 2019
Autor: Ing. Miroslava Brnová
Právny stav od: 1. 1. 2018
Právny stav do: 31. 12. 2018

Podľa zákona o správe daní (daňový poriadok) daňové priznanie je povinný podať každý, komu táto povinnosť vyplýva z osobitných predpisov (v tomto prípade ZDP), alebo ten, koho na to správca dane vyzve.

Dátum publikácie: 15. 2. 2019
Autor: Ing. Ľubica Sekerková
Právny stav od: 1. 1. 2018
Právny stav do: 31. 12. 2018

Príjmy vyplývajúce zo základného poslania – tento príjem je zadefinovaný v spoločnom ustanovení pre všetkých daňovníkov nezriadených alebo nezaložených na podnikanie (teda aj pre rozpočtové a príspevkové organizácie) v § 13 ods. 1 písm. a) ZDP.

...

Partner