34 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

Ing. Eva Gášpárová

Venuje sa vedeniu účtovníctva a ostatných účtovno-ekonomických agend, organizačnému, ekonomickému a účtovnému poradenstvu. Publikačnej činnosti v oblasti jednoduchého, podvojného a mzdového účtovníctva sa venuje od roku 2002.

Dátum publikácie: 22. 8. 2017
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 8. 2017
Právny stav do: 30. 6. 2018

Suma životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu je základom pre výpočet iných veličín aplikovaných na základe právnych predpisov, z ktorých niektoré sa uplatňujú už od 1. júla 2017 a niektoré až od 1. januára 2018.

Dátum publikácie: 22. 8. 2017
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 8. 2017
Právny stav do: 30. 6. 2018

Na základe koeficientu rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností podľa údajov Štatistického úradu SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR opatrením o úprave súm životného minima zvýšilo s účinnosťou od 1. júla 2017 sumy životného minima.

Dátum publikácie: 22. 8. 2017
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 8. 2017
Právny stav do: 31. 12. 2018

Na základe koeficientu rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností podľa údajov Štatistického úradu SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR opatrením o úprave súm životného minima zvýšilo s účinnosťou od 1. júla 2017 sumy životného minima. Suma životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu je základom pre výpočet iných veličín aplikovaných na základe právnych predpisov. Od 1. januára 2018 sa bude aplikovať na výpočet nezdaniteľnej časti základu dane, daňový bonus, sumu základu dane pre daň v sadzbe 19 % alebo 25 %, rodičovský príspevok, prídavok na dieťa, minimálny dôchodok.

Dátum publikácie: 15. 12. 2016
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 12. 2016
Právny stav do: 31. 12. 2017

Pri uzatváraní kalendárneho roka musí zamestnávateľ v oblasti mzdového účtovníctva každoročne vykonať úkony smerujúce k príprave na účtovnú závierku za účtovné obdobie a k príprave na ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie. Najdôležitejšími dokladmi mzdového účtovníctva sú mzdové listy zamestnancov, ktoré sa po zúčtovaní a vyplatení príjmov za kalendárny rok musia každoročne skontrolovať, uzavrieť a zrekapitulovať. Mzdové listy musia obsahovať predpísané náležitosti. Údaje zo mzdových listov a ostatných dokladov mzdového účtovníctva za rok 2016 sú podkladom predovšetkým pre inventarizáciu pohľadávok a záväzkov voči zamestnancom, Sociálnej poisťovni, zdravotným poisťovniam a daňovému úradu k 31. 12. 2016, pre vystavenie potvrdení o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti za rok 2016 a pre výpočet niektorých veličín mzdového účtovníctva, ktoré sa budú uplatňovať v roku 2017.

Dátum publikácie: 29. 6. 2016
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 6. 2016
Právny stav do: 31. 12. 2017

Povinné sociálne poistenie samostatne zárobkovo činnej osoby vznikne od 1. 7. 2016, a ak je osoba povinne sociálne poistená, poistenie trvá alebo zanikne 30. 6. 2016 v závislosti od dosiahnutého príjmu z podnikania a inej samostatne zárobkovej činnosti za rok 2015. Rozhodujúci je príjem vo výške 5 148 €. Týmito dňami zároveň vzniká povinnosť platenia poistného na povinné sociálne poistenie SZČO z nového vymeriavacieho základu pri rešpektovaní minimálneho a maximálneho vymeriavacieho základu platného pre rok 2016, pri zániku poistenia zaniká aj povinnosť platenia poistného.

Dátum publikácie: 29. 6. 2016
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 6. 2016
Právny stav do: 31. 12. 2017

Podľa § 138 ods. 2 zákona vymeriavací základ povinne nemocensky poistenej a povinne dôchodkovo poistenej samostatne zárobkovo činnej osoby je:

 • podiel jednej dvanástiny základu dane z príjmov samostatne zárobkovo činnej osoby z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov,
 • ktorý nie je znížený o zaplatené poistné na povinné verejné zdravotné poistenie, poistné na povinné nemocenské poistenie, poistné na povinné dôchodkové poistenie a príspevky na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa platia spolu s poistným na starobné poistenie z povinného dôchodkového poistenia, poistné do rezervného fondu solidarity povinne dôchodkovo poistenej samostatne zárobkovo činnej osoby,
 • ktorý je upravený o príjmy a výdavky, ktoré sa nezahrňujú do vymeriavacieho základu a koeficientu 1,486.
Dátum publikácie: 29. 6. 2016
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 6. 2016
Právny stav do: 31. 12. 2018

Pri posudzovaní vzniku povinného sociálneho poistenia SZČO od 1. 7. 2016, resp. od 1. 10. 2016 alebo zániku povinného sociálneho poistenia SZČO 30. 6. 2016, resp. 30. 9. 2016 sa berú do úvahy:

 • príjmy z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti (ak SZČO účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva)
 • alebo výnosy súvisiace s podnikaním a s inou samostatnou zárobkovou činnosťou (ak SZČO účtuje v sústave podvojného účtovníctva)

bez odpočítania výdavkov resp. nákladov vykázaných v daňovom priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2015, t. j. hrubé príjmy.

Dátum publikácie: 25. 2. 2016
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2016
Právny stav do: 31. 12. 2016

V oblasti mzdového účtovníctva sa v roku 2016 budú používať veličiny odvodené od všeobecného vymeriavacieho základu a priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve SR za kalendárny rok 2014, veličiny odvodené od sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu platnej k 1. 1. 2016, veličiny ustanovené príslušnými právnymi predpismi na rok 2016 a veličiny vyplývajúce z techniky výpočtov použitím koeficientov platných pre rok 2016, ustanovených príslušnými právnymi predpismi.

Dátum publikácie: 25. 2. 2016
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2016
Právny stav do: 31. 12. 2016

Vymeriavací základ zamestnávateľa na platenie poistného na nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie, garančné poistenie, poistného na poistenie v nezamestnanosti a do rezervného fondu solidarity za každého zamestnanca je v kalendárnom roku mesačne najviac 5-ná­sobok jednej dvanástiny všeobecného vymeriavacieho základu, ktorý platil v kalendárnom roku, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa platí poistné.

Dátum publikácie: 25. 2. 2016
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2016
Právny stav do: 31. 12. 2016

Vymeriavacím základom zamestnanca na platenie preddavkov na zdravotné poistenie je príjem plynúci zo závislej činnosti, okrem príjmov z:

 • dohody o brigádnickej práci študentov,
 • dohody o vykonaní práce a dohody o pracovnej činnosti:
  • poberateľov výsluhového dôchodku, ak dovŕšili dôchodkový vek,
  • poberateľov invalidného výsluhového dôchodku,
  • poberateľov starobného dôchodku,
  • poberateľov invalidného dôchodku.

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.