14 výsledkov
Dátum publikácie: 22. 3. 2020
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 9. 2007

Do ktorého stupňa náročnosti práce má byť zaradená sanitárka v lekárni? Vykonáva hygienické upratovanie podľa sanitačného programu, pomocné práce pri preberaní zásielok a tovarov, ukladá a dopĺňa pomocný a obalový materiál, stará sa o prevádzku destilačného aparátu, umýva, dezinfikuje a sterilizuje liekovky, obaly a pracovné predmety a pomôcky, sleduje exspiráciu liekov a vytrieďuje lieky, zdravotnícke pomôcky.

Dátum publikácie: 13. 2. 2020
Autor: JUDr. Eva Tináková, PhD.
Právny stav od: 1. 1. 2020

Zamestnanci dosiahnu minimálnu mzdu tak, že k základnej mzde majú pripočítanú 50 % pohyblivú zložku, samozrejme, v dodatkoch majú tiež uvedené: „súčet základnej mzdy a pohyblivej zložky nesmie klesnúť pod minimálny mzdový nárok“. So zamestnancami zamestnávateľ doteraz v každom roku (na začiatku kalendárneho roka) uzatváral nové dodatky k pracovnej zmluve, keďže stále sa menila minimálna mzda. Je zamestnávateľ povinný takto vypracovávať dodatky k pracovnej zmluve aj napriek tomu, že minimálna mzda sa mení zo zákona? Musia to mať zamestnanci teda aj písomne v dodatkoch k pracovnej zmluve?

Dátum publikácie: 6. 9. 2019
Autor: JUDr. Marcela Macová, PhD.
Právny stav od: 25. 5. 2018

Aké náležitosti má obsahovať dohoda o poskytovaní výplatnej pásky elektronickými prostriedkami podľa § 130 ods. 5 Zákonníka práce a v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR?

Dátum publikácie: 25. 6. 2019
Autor: Ing. Alena Bajčíková
Právny stav od: 1. 11. 2017

Pri pracovnom čase, prestávkach v práci a dennom odpočinku u vodičov sa môže postupovať podľa zákona o organizácii pracovného času v doprave a o zmene a doplnení zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z. z. a nariadenie Európskeho parlamentu 561/2006/ES?

Pri kontrole inšpektorátom práce by bol uznateľný tento zákon alebo Zákonník práce?

Dátum publikácie: 2. 10. 2018
Autor: Ing. Jarmila Szabová
Právny stav od: 1. 1. 2018

Platí Memorandum o úprave platových pomerov zamestnancov v štátnej službe a niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme aj od 1. 9. 2018?

Dátum publikácie: 3. 1. 2018
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 1. 2014

Zamestnávateľ vypláca zamestnancovi okrem mzdy aj ročnú odmenu, ktorá sa vypláca po skončení roka. Napríklad v máji 2018 bude vyplatená ročná odmena za rok 2017. Keďže zamestnanec má pravidelný príjem (mzdu), bude sa aj ročná odmena považovať za pravidelný príjem v danom mesiaci, keď bude vyplatená? Odvody na sociálne poistenie pôjdu iba z maximálneho vymeriavacieho základu? Keby išlo o nepravidelný príjem, tak odmena by sa rozpočítala na 12 mesiacov, čím by boli odvody na dôchodkové poistenie vyššie, ale pre zamestnanca ako budúceho dôchodcu výhodnejšie. Ako dosiahnuť, aby sa uvedená odmena považovala za nepravidelný príjem?

Dátum publikácie: 21. 12. 2017
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2015

Lekáreň vyslala svojich zamestnancov (zdravotníckych pracovníkov) na základe ponuky na školenie. Celé školenie hradila spoločnosť, ktorá školila. Takže pre lekáreň školenie pre zamestnancov bolo zdarma. Po absolvovaní školenia zamestnanci priniesli oznámenie o výške poskytnutého nepeňažného plnenia. Má sa tento údaj zohľadniť aj vo výplate zamestnancov (nepeňažný príjem)?

Dátum publikácie: 13. 12. 2017
Autor: Ing. Alena Bajčíková
Právny stav od: 1. 1. 2008

Prídel do SF má zamestnávateľ podľa zákona vo výške 1 % a má ďalší prídel vo výške 0,5 % (nie je určené, že prídel je určený na dopravu). Má uzatvorenú kolektívnu zmluvu, na základe ktorej vypláca každému zamestnancovi, ktorý dochádza do zamestnania (teda nemá trvalé bydlisko v mieste zamestnávateľa), dvakrát ročne pevnú sumu na základe potvrdenia o výške cenových relácií zo SAD. Je tento postup správny? Musí prepočítavať, či mzda zamestnancov nepresahuje 50 % priemernej nominálnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR za kalendárny rok predchádzajúci dva kalendárne roky, za ktorý sa príspevok vypláca? Ak áno, tak počíta priemernú polročnú mzdu, ak vypláca polročne?

Dátum publikácie: 26. 9. 2017
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 9. 2015

Firma chce zamestnať na základe „Dohody o zabezpečení povinnej prevádzkovej praxe pre žiaka„ študenta strednej školy. Túto dohodu má podpísanú so školou žiaka. Firma nie je zapojená do systému duálneho vzdelávania, nemá uzatvorenú učebnú zmluvu. Akou formou zabezpečiť odmeňovanie tohto žiaka? Má sa s ním uzatvoriť dohoda o brigádnickej práci študentov? Je možné uplatniť do výdavkov mzdové a odvodové náklady z takejto dohody? V prípade, že žiakovi firma poskytne stravovanie, je možné dať do daňových výdavkov aj tento náklad?

Dátum publikácie: 10. 8. 2017
Autor: Ing. Jarmila Szabová
Právny stav od: 1. 1. 2004
Právny stav do: 30. 4. 2018

Patrí alebo nepatrí vedúcemu zamestnancovi, ktorý je v rámci organizácie poskytujúcej služby vo verejnom záujme (rozpočtová organizácia mesta) na II. stupni riadenia (I. stupeň riadenia je riaditeľ – štatutár organizácie), náhradné voľno alebo zvýšená hodinová sadzba z funkčného platu v prípade, že tento vedúci zamestnanec pracuje v jednozmennej prevádzke (od 7.00 hod. do 15.00 hod.) a odpracuje viac hodín v rámci tejto zmeny?

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.