886 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

...
Dátum publikácie: 14. 12. 2018
Autor: Bc. Katarína Danajovičová
Právny stav od: 1. 12. 2018
Právny stav do: 31. 12. 2019

Evidenčný list dôchodkového poistenia je zamestnávateľ povinný zaslať Sociálnej poisťovni prostredníctvom elektronických služieb Sociálnej poisťovne.

Dátum publikácie: 14. 12. 2018
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 12. 2018
Právny stav do: 31. 12. 2019

Fyzická osoba, ktorá je poberateľom starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku, výsluhového dôchodku, ak dovŕšila dôchodkový vek, invalidného výsluhového dôchodku, a ktorá je v právnom vzťahu na základe dohody o vykonaní práce alebo dohody o pracovnej činnosti, má právo určiť dohodu, na základe ktorej nebude mať postavenie zamestnanca na účely dôchodkového poistenia, ak mesačný príjem v právnom vzťahu, ktorý zakladá právo na pravidelný mesačný príjem alebo priemerný mesačný príjem v právnom vzťahu, ktorý zakladá právo na nepravidelný príjem z určenej dohody, nepresiahne 200 €.

Dátum publikácie: 14. 12. 2018
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 12. 2018
Právny stav do: 31. 12. 2019

Za prácu nadčaspatrí zamestnancovi dosiahnutá mzda a mzdové zvýhodnenie; to neplatí, ak sa zamestnávateľ so zamestnancom dohodli na čerpaní náhradného voľna za prácu nadčas.

Dátum publikácie: 27. 8. 2018
Autor: Ing. Martina Paliderová, PhD.
Právny stav od: 1. 8. 2018
Právny stav do: 30. 6. 2019

Úprava sumy životného minima na jednu plnoletú osobu je základom pre výpočet iných ekonomických veličín. So zmenou životného minima sa od 1. júla 2018 menia sumy pre minimálne a maximálne výživné na dieťa, základná mesačná nedotknuteľná suma pri exekučných zrážkach zo mzdy, suma predčasného starobného dôchodku a iné.

Dátum publikácie: 27. 8. 2018
Autor: Ing. Martina Paliderová, PhD.
Právny stav od: 1. 8. 2018
Právny stav do: 30. 6. 2019

Od 1. júla 2018 sa mení výška životného minima. Od tohto dátumu je tak upravená aj výška minimálneho výživného, suma nároku na predčasný starobný dôchodok, suma, ktorú môže maximálne zarobiť evidovaný uchádzač o zamestnanie a iné.

Dátum publikácie: 27. 8. 2018
Autor: Ing. Martina Paliderová, PhD.
Právny stav od: 1. 8. 2018
Právny stav do: 30. 6. 2019

Od 1. júla 2018 sa zmenila výška životného minima, ktorá ovplyvnila zmenu súm iných veličín, ktoré sú platné od 1. septembra 2018.

Dátum publikácie: 27. 8. 2018
Autor: Ing. Martina Paliderová, PhD.
Právny stav od: 1. 8. 2018
Právny stav do: 30. 6. 2019

Vplyvom zmeny životného minima od 1. júla 2018 nastáva od 1. januára 2018 aj úprava rodičovského príspevku, prídavku na dieťa a príspevku k prídavku na dieťa, hranice minimálneho dôchodku, úprava sumy daňového bonusu, nezdaniteľnej časti základu dane, hranice základu dane, od ktorej sa bude uplatňovať 25-percentná daň i sumy, kedy sa daň fyzickej osoby nevyrubí a neplatí.

Dátum publikácie: 21. 8. 2018
Autor: Bc. Katarína Danajovičová
Právny stav od: 1. 7. 2018
Právny stav do: 30. 6. 2019

Výška životného minima sa určuje z koeficientu rastu čistých peňažných príjmov na osobu alebo koeficientu rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností, pričom rozhodujúcim obdobím je obdobie od apríla predchádzajúceho kalendárneho roku do apríla bežného kalendárneho roku.

Dátum publikácie: 10. 4. 2018
Autor: JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.
Právny stav od: 1. 4. 2018
Právny stav do: 30. 11. 2018

Starosta obce je popri obecnom zastupiteľstve druhým z orgánov obce voleným v priamych voľbách a je predstaviteľom obce, jej najvyšším výkonným orgánom a štatutárnym orgánom. Príspevok rozoberá výkon funkcie starostu, plat starostu a jeho určenie aj s príkladmi, odstupné, zástupcu starostu a iné náležitosti a požitky spojené s výkonom funkcie starostu.

Dátum publikácie: 1. 4. 2018
Autor: JUDr. Stanislava Žáková
Právny stav od: 1. 5. 2018
Právny stav do: 30. 4. 2019

Od 1. mája 2018 nadobudne účinnosť novela Zákonníka práce. Medzi tie najdôležitejšie úpravy patria zvýšenie sadzieb mzdového zvýhodnenia za prácu vo sviatok, mzdové zvýhodnenia za prácu v sobotu a v nedeľu, zvýšenie sadzieb mzdového zvýhodnenia za prácu v noci. Zamestnávatelia budú povinní zverejňovať mzdu v ponuke zamestnania. Na príkladoch uvádzame, aké zákonom dané podmienky pri poskytnutí 13. a 14. platu musia zamestnávatelia splniť, aby mohli využiť daňové a odvodové oslobodenie.

...

Partner