22 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

Dátum publikácie: 13. 4. 2018
Autor: JUDr. Marcela Macová, PhD.
Právny stav od: 15. 4. 2014
Právny stav do: 24. 5. 2018

Dňa 23. 1. 2018 sa koná mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti, na ktorom budú volení traja noví členovia dozornej rady. Prichádzajú do styku s osobnými údajmi, takže ich treba poučiť v zmysle zákona. Poučenie treba vykonať v zmysle zákona o ochrane osobných údajov? Alebo už v zmysle nového nariadenia EÚ platného k 5/2018?

Dátum publikácie: 8. 3. 2017
Autor: JUDr. Marcela Macová, PhD.
Právny stav od: 18. 6. 2016
Právny stav do: 24. 5. 2018

Spoločnosť v r. 2017 nainštalovala vo svojich priestoroch monitorovací kamerový systém. Zamestnancom dala spoločnosť podpísať informovaný súhlas v zmysle priloženého textu. Je uvedené znenie súhlasu postačujúce a v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov?

Dátum publikácie: 23. 5. 2016
Autor: Ing. Alena Bajčíková
Právny stav od: 1. 4. 2001
Právny stav do: 1. 9. 2017

Môže predseda odborového zväzu trvať na tom, že by nečlenovia odborovej organizácie platili tzv. „príspevok na kolektívne vyjednávanie“? Môže mzdový účtovník zo zúčtovanej odmeny stiahnuť túto čiastku i napriek tomu, že s tým zamestnanec nesúhlasí?

Dátum publikácie: 20. 4. 2016
Autor: Ing. Tatiana Mičíková
Právny stav od: 1. 4. 2015
Právny stav do: 31. 12. 2018

Spoločnosť poskytuje administratívne služby. Je povinnosť evidencie v ERP?

Dátum publikácie: 22. 1. 2016
Autor: JUDr. Marcela Macová, PhD.
Právny stav od: 15. 4. 2014
Právny stav do: 24. 5. 2018

Dajú sa doručiť výplatné listiny elektronickou formou, ale bez zaručeného elektronického podpisu (samozrejme, opatrené heslom pre každého zamestnanca), aby sa dodržali ustanovenia Zákonníka práce?

Dátum publikácie: 11. 8. 2014
Autor: JUDr. Marcela Macová, PhD.
Právny stav od: 1. 7. 2013
Právny stav do: 31. 12. 2016

Spoločnosť má vo svojich priestoroch nainštalované kamery – monitorovanie zamestnancov. Sú vytvárané nahrávky, ktoré sa potom po určitom čase automaticky vymazávajú. Nahrávky sa nearchivujú. Vchodové dvere spoločnosti sú označené tabuľkou, že objekt spoločnosti je snímaný kamerou. Do priestorov spoločnosti okrem zamestnancov prichádzajú napríklad správcovia siete, zástupcovia dopravných spoločností, s ktorými spoločnosť spolupracuje, pracovníci daňového úradu. Spoločnosť nemá zodpovednú osobu. Je povinná registrovať informačný systém – monitorovanie zamestnancov?

Dátum publikácie: 14. 7. 2014
Autor: Mária Jančíková
Právny stav od: 1. 1. 2013
Právny stav do: 31. 12. 2016

Zamestnanci majú uzatvorenú pracovnú zmluvu s tým, že majú dohodnutú úkolovú mzdu. Zamestnanci sú platení podľa ich dosiahnutého výkonu. Výška mzdy je každý mesiac rozdielna z dôvodu dosiahnutia určitého úkolu každého zamestnanca. Čo je potrebné pri odmeňovaní úkolovej mzdy uviesť v pracovnej zmluve zamestnanca v časti odmeňovanie zamestnanca? Príslušný stupeň náročnosti práce alebo výšku mzdy/hodina?

Dátum publikácie: 28. 6. 2013
Autor: Mária Jančíková
Právny stav od: 1. 1. 2013
Právny stav do: 31. 12. 2014

V kolektívnej zmluve je dohodnuté poskytovanie mzdového zvýhodnenia za prácu v sobotu a nedeľu, za prácu nadčas i napriek tomu, že bude za prácu nadčas poskytnuté náhradné voľno v sume 1,00 €/hod. Ďalej kolektívna zmluva upravuje, že toto mzdové zvýhodnenie 1,00 €/hod. nepatrí v prípade, že za prácu vo sviatok si zamestnanec čerpá náhradné voľno. Aký je postup pri poskytovaní mzdového zvýhodnenia podľa kolektívnej zmluvy?

Dátum publikácie: 12. 4. 2013
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 1. 2008
Právny stav do: 31. 12. 2014

Pre obec platí kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 2013, kde je povinný celkový príjem do sociálneho fondu vo výške 1 % zo súhrnu hrubých platov zúčtovaných zamestnancom na výplatu za kalendárny rok. Má obec povinnosť viesť aj ďalší prídel najmenej vo výške 0,05 %?

Dátum publikácie: 12. 4. 2013
Autor: JUDr. Katarína Bystrická (www.pravnecentrum.sk)
Právny stav od: 1. 1. 2013
Právny stav do: 31. 12. 2014

V zmysle § 137 ods.3 Zákonníka práce „Zamestnávateľ uvoľní zamestnanca dlhodobo na výkon funkcie v odborovom orgáne pôsobiacom u tohto zamestnávateľa za podmienok dohodnutých v kolektívnej zmluve."

V zmysle § 240 ods. 3 Zákonníka práce „Zamestnávateľ poskytne členovi odborového orgánu na činnosť odborovej organizácie pracovné voľno s náhradou mzdy na čas dohodnutý medzi zamestnávateľom a odborovou organizáciou. Ak k dohode nedôjde, zamestnávateľ poskytne na základe rozdelenia pracovného voľna členom odborového orgánu na činnosť odborovej organizácie pracovné voľno s náhradou mzdy mesačne v úhrne v rozsahu určenom ako súčin priemerného počtu zamestnancov pracujúcich u zamestnávateľa počas predchádzajúceho kalendárneho roka a časového úseku 15 minút.“

V kolektívnej zmluve (KZ) sa firma s odborovou organizáciou dohodla, že uvoľní dvoch zamestnancov dlhodobo na výkon funkcie v odborovej organizácii (predsedu a tajomníka). Teda už skoro 10 rokov sú 2 zamestnanci uvoľnení na výkon funkcie v odborovej organizácii a zamestnávateľ im poskytuje pracovné voľno s náhradou mzdy.

1. Poskytovanie pracovného voľna podľa § 240 ods. 3 Zákonníka práce sa vzťahuje na zamestnávateľa len vtedy, ak nemá uvoľneného zamestnanca na výkon odborovej činnosti alebo aj keď má uvoľnených takýchto zamestnancov?

2. V prípade, že by zamestnávateľ mal pracovné voľno poskytovať podľa § 240 ods. 3 Zákonníka práce, hoci má uvoľnených zamestnancov na výkon odborovej činnosti, do rozsahu pracovného voľna poskytovaného členom odborového orgánu na činnosť odborovej organizácie podľa § 240 ods. 3 Zákonníka práce sa započítava aj dĺžka pracovného voľna tých dvoch dlhodobo uvoľnených zamestnancov na výkon funkcie v odborovej organizácii v zmysle § 136 ods. 3 Zákonníka práce?

Alebo dohodnutý rozsah pracovného voľna v zmysle § 240 ods. 3 sa vzťahuje len na ďalších zamestnancov, ktorí sú vo výbore odborovej organizácie a odborovú činnosť vykonávajú popri svojej práci v pracovnom procese? Podľa nášho názoru, väčšiu časť odborovej činnosti by mali vykonávať práve zamestnanci uvoľnení na výkon funkcie v odborovej organizácii.

3. Je povinný zamestnávateľ uvoľňovať týchto ďalších zamestnancov, ktorí sú vo výbore odborovej organizácie, na výkon činnosti v odborovej organizácii?

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.