596 výsledkov
...
Dátum publikácie: 4. 6. 2020
Autor: Nicolas Hamlock
Právny stav od: 1. 5. 2018
Právny stav do: 28. 2. 2021

Je možné zamestnancom pracujúcim z domu zabezpečovať stravovanie formou donášky jedla do sídla zamestnávateľa, odkiaľ by si stravu následne prevzali?

Dátum publikácie: 12. 2. 2019
Autor: Ing. Jarmila Szabová
Právny stav od: 1. 11. 2009
Právny stav do: 31. 8. 2019

Pedagóg má ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa – špeciálna pedagogika s predmetom pedagogika pre mentálne postihnutých. Učí na základnej škole, kde sú zriadené tri špeciálne triedy. Do šk. r. 2016/2017 bol učiteľom v špeciálnej triede. V šk. roku 2017/2018 bol zaradený ako pedagóg tretieho ročníka (nie v špeciálnej triede). Toho času sú na škole 4 pedagógovia s vysokoškolským vzdelaním II. stupňa – špeciálna pedagogika. Akým výpovedným dôvodom môže byť so zamestnancom rozviazaný pracovný pomer – výpoveď podľa § 63 ods. 1 písm. b) – nadbytočnosť alebo podľa § 63 ods. 1 písm. d) bod 1 – nespĺňa predpoklady ustanovené právnymi predpismi na výkon dohodnutej práce?

Dátum publikácie: 23. 11. 2018
Autor: Ing. Jarmila Szabová
Právny stav od: 1. 5. 2018
Právny stav do: 31. 12. 2020

Zamestnanec bol v pracovnom pomere od 1. 4. 2013 do 31. 5. 2018 v služobnom úrade najskôr ako zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme a následne od 1. 6. 2018 po súčasnosť ako zamestnanec v štátnozamestnaneckom pomere. Možno takémuto zamestnancovi poskytnúť odmenu podľa § 142 ods. 1 písm. g) zákona o štátnej službe v nadväznosti na odvodovú a daňovú úľavu? Ako posudzovať podmienku trvania nepretržitého zmluvného vzťahu - od začiatku trvania akéhokoľvek zmluvného vzťahu (výkon práce vo verejnom záujme a štátnozamestnanecký pomer dohromady), v tomto prípade od 1. 4. 2013 po súčasnosť – podmienka nepretržitosti zmluvného vzťahu 24 mesiacov je splnená, alebo posudzovať zmluvné vzťahy jednotlivo, v tomto prípade je zamestnanec od 1. 6. 2018 v štátnozamestnaneckom pomere - podmienka nepretržitosti zmluvného vzťahu 24 mesiacov nie je splnená. Odmena pri príležitosti obdobia letných dovoleniek bola zamestnancovi vyplatená.

Dátum publikácie: 5. 11. 2018
Autor: Ing. Jarmila Szabová
Právny stav od: 1. 6. 2004
Právny stav do: 31. 12. 2018

Do akej platovej triedy má zamestnávateľ zaradiť ekonóma (môže byť maximálne v 9. platovej triede) odmeňovaného v zmysle zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme? Do akej platovej triedy zaradí mzdovú účtovníčku (maximálne 7. alebo 8. platová trieda)? Môže zamestnávateľ v internej smernici zadefinovať vyššie zaradenie alebo by išlo o porušenie zákona? Ak áno, aké?

Dátum publikácie: 31. 10. 2018
Autor: Ing. Jarmila Szabová
Právny stav od: 1. 11. 2009
Právny stav do: 31. 8. 2019

Zamestnankyňa získala titul bakalára. Doteraz mala kreditové príplatky. Stráca nárok na kreditové príplatky, keď podľa získania Bc. má nárok na vyššiu platovú triedu?

Dátum publikácie: 4. 10. 2018
Autor: Ing. Jarmila Szabová
Právny stav od: 1. 1. 2004
Právny stav do: 31. 12. 2018

Ak je zamestnanec zaradený do 9. platovej triedy, platového stupňa 5, je možné určiť plat 702 eur (platový stupeň 12), pokiaľ to má škola zadefinované v pracovnom poriadku?

Dátum publikácie: 25. 9. 2018
Autor: Ing. Jarmila Szabová
Právny stav od: 1. 5. 2018
Právny stav do: 31. 8. 2019

Ako riešiť turistický krúžok, ktorý býva v sobotu? Od 1. 5. 2018 platiť príplatky za sobotu a aj nadčasy? Krúžok je so súhlasom riaditeľa školy. Vedenie krúžku je súčasťou pracovných povinností zamestnanca dohodnutých v pracovnej zmluve.

Dátum publikácie: 20. 8. 2018
Autor: Ing. Jarmila Szabová
Právny stav od: 1. 11. 2009
Právny stav do: 31. 8. 2019

Započítava sa obdobie práce pedagogického zamestnanca na dohodu o pracovnej činnosti do jeho pedagogickej praxe? Ak áno, v akom rozsahu?

Dátum publikácie: 13. 7. 2018
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 5. 2001
Právny stav do: 31. 12. 2018

Z akej minimálnej mzdy sa má počítať mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu a v nedeľu, ako aj prácu v noci podľa nového Zákonníka práce platného od 1. 5. 2018?

Ktorý výklad je správny?

Prvý výklad:

Minimálne sadzby mzdových zvýhodnení za prácu v sobotu a za prácu v nedeľu sú od 1. 5. 2018 bez ohľadu na stupeň náročnosti práce, do ktorého je zamestnanec zaradený.

Druhý výklad:

Podľa zákona o minimálnej mzde  suma minimálnej mzdy za každú hodinu odpracovanú zamestnancom predstavuje 1/174 zo sumy mesačnej minimálnej mzdy. Pre rok 2018 bude výška hodinovej minimálnej mzdy v 1. stupni náročnosti práce 2,7590 eura. Minimálna mzda pre rok 2018 vo výške 480 eur prislúcha k prvému stupňu náročnosti práce a od nej sa odvíjajú sumy minimálnych miezd pre ostatné stupne náročnosti. Spôsob výpočtu je vynásobením minimálnej mzdy pre 1. stupeň náročnosti práce s koeficientom minimálnej mzdy, ktorý prislúcha ku konkrétnemu stupňu náročnosti práce.

Dátum publikácie: 22. 5. 2018
Autor: Ing. Jarmila Szabová
Právny stav od: 1. 3. 2015
Právny stav do: 31. 8. 2019

Bol prijatý na dobu určitú zástup MD a RD inej zamestnankyne od 25. 8. 2016 do 30. 6. 2017, následne bol predĺžený do 30. 6. 2018. Je možné k 1. 7. 2018 uzatvoriť s uvedeným zamestnancom pracovný pomer na dobu určitú, ale už nie zástup RD, pretože uvedená zamestnankyňa sa vracia a vyučujúceho bude škola potrebovať už iba 1 rok, pretože počet žiakov výrazne klesá?

...

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.