44 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

Ing. Eva Gášpárová

Venuje sa vedeniu účtovníctva a ostatných účtovno-ekonomických agend, organizačnému, ekonomickému a účtovnému poradenstvu. Publikačnej činnosti v oblasti jednoduchého, podvojného a mzdového účtovníctva sa venuje od roku 2002.

Dátum publikácie: 14. 12. 2018
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 12. 2018
Právny stav do: 31. 12. 2019

Výpočet základnej nepostihnuteľnej sumy pri zrážkach zo mzdy je odvodený zo sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu.

Dátum publikácie: 22. 8. 2017
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 8. 2017
Právny stav do: 30. 6. 2018

Suma životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu je základom pre výpočet iných veličín aplikovaných na základe právnych predpisov, z ktorých niektoré sa uplatňujú už od 1. júla 2017 a niektoré až od 1. januára 2018.

Dátum publikácie: 22. 8. 2017
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 8. 2017
Právny stav do: 30. 6. 2018

Na základe koeficientu rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností podľa údajov Štatistického úradu SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR opatrením o úprave súm životného minima zvýšilo s účinnosťou od 1. júla 2017 sumy životného minima.

Dátum publikácie: 22. 8. 2017
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 8. 2017
Právny stav do: 31. 12. 2018

Na základe koeficientu rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností podľa údajov Štatistického úradu SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR opatrením o úprave súm životného minima zvýšilo s účinnosťou od 1. júla 2017 sumy životného minima. Suma životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu je základom pre výpočet iných veličín aplikovaných na základe právnych predpisov. Od 1. januára 2018 sa bude aplikovať na výpočet nezdaniteľnej časti základu dane, daňový bonus, sumu základu dane pre daň v sadzbe 19 % alebo 25 %, rodičovský príspevok, prídavok na dieťa, minimálny dôchodok.

Dátum publikácie: 25. 2. 2016
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2016
Právny stav do: 31. 12. 2016

V oblasti mzdového účtovníctva sa v roku 2016 budú používať veličiny odvodené od všeobecného vymeriavacieho základu a priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve SR za kalendárny rok 2014, veličiny odvodené od sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu platnej k 1. 1. 2016, veličiny ustanovené príslušnými právnymi predpismi na rok 2016 a veličiny vyplývajúce z techniky výpočtov použitím koeficientov platných pre rok 2016, ustanovených príslušnými právnymi predpismi.

Dátum publikácie: 25. 2. 2016
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2016
Právny stav do: 1. 7. 2017

Podľa § 5 zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime sa suma životného minima upravuje k 1. júlu bežného kalendárneho roka, ak koeficient, na základe ktorého sa úprava vykoná, je rovný jednej alebo je nižší ako jedna. Životné minimum pre jednu plnoletú fyzickú osobu stanovenú opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny č. 186/2013 Z. z. s účinnosťou od 1. 7. 2013 vo výške 198,09 je platné aj k 1. 1. 2016.

Dátum publikácie: 19. 2. 2016
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2016
Právny stav do: 1. 7. 2017

Od 1. januára 2016 nadobudne účinnosť nariadenie vlády SR č. 292/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 268/2006 Z. z. o rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia v znení neskorších predpisov. Novela upravuje základnú sumu, ktorá sa nesmie zraziť povinnému z jeho mesačnej mzdy, zo 60 % na 100 % zo životného minima na plnoletú fyzickú osobu platného v mesiaci, za ktorý sa vykonávajú zrážky. Zmena sa netýka nepostihnuteľnej sumy na povinného pri výpočte zrážky na výživné maloletého dieťaťa. Ostatné nepostihnuteľné sumy ostávajú nezmenené. Aj v konaniach začatých pred 1. januárom 2016 sa pre spôsob výpočtu základnej sumy, ktorá sa nesmie zraziť, použije nariadenie vlády účinné od 1. januára 2016.

Dátum publikácie: 19. 2. 2016
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2016
Právny stav do: 1. 7. 2017

Pri výpočte výšky zrážky zo mzdy pri výkone rozhodnutia je zamestnávateľ povinný postupovať podľa nariadenia vlády SR č. 268/2006 Z. z. o rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia v znení nariadenia č. 469/2008 Z. z., nariadenia č. 216/2013 Z. z. a s účinnosťou od 1. januára 2016 v znení nariadenia č. 292/2015 Z. z. Novela účinná od 1. januára 2016 zvyšuje základnú sumu, ktorú nemožno zraziť z mesačnej mzdy alebo z iného príjmu na povinného, zo 60 % na 100 % životného minima pripadajúceho plnoletej fyzickej osobe.

Dátum publikácie: 19. 2. 2016
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2016
Právny stav do: 30. 6. 2016

Výkon rozhodnutia zrážkami zo mzdy podľa Občianskeho súdneho poriadku je upravený v ustanoveniach § 276 až § 302. Podkladom na vykonávanie zrážky zo mzdy je nariadenie výkonu rozhodnutia. Zamestnávateľ je povinný po doručení uznesenia o nariadení výkonu rozhodnutia zrážkami zo mzdy vydaného súdom vykonávať zrážky zo mzdy zamestnanca. Odo dňa doručenia uznesenia zamestnanec stráca nárok na vyplatenie tej časti mzdy, ktorá zodpovedá určenej výške zrážok. Povinnosť vyplatiť zrazené zrážky oprávnenému alebo súdu vzniká zamestnávateľovi až po nadobudnutí právoplatnosti uznesenia o nariadení výkonu rozhodnutia, o čom súd zamestnávateľa upovedomí. Zamestnávateľ prestane vykonávať zrážky zo mzdy, ak je pohľadávka uspokojená.

Dátum publikácie: 24. 8. 2015
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 7. 2015
Právny stav do: 31. 12. 2015

Koeficient, ktorým by sa suma životného minima mala upraviť, je nižší ako jedna, preto sa suma životného minima nezmení a od 1. 7. 2015 do 30. 6. 2016 bude vo výške 198,09 € mesačne na jednu plnoletú fyzickú osobu. Nezmenia sa ani veličiny, ktoré sa od sumy životného minima odvádzajú.

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.