7 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

Ing. Eva Gášpárová

Venuje sa vedeniu účtovníctva a ostatných účtovno-ekonomických agend, organizačnému, ekonomickému a účtovnému poradenstvu. Publikačnej činnosti v oblasti jednoduchého, podvojného a mzdového účtovníctva sa venuje od roku 2002.

Dátum publikácie: 20. 12. 2017
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2005

Dá sa ešte požiadať o odpustenie penále v Sociálnej poisťovni? Je tam nejaká premlčacia doba, ak bolo poistné zaplatené, ale neskoro?

Dátum publikácie: 18. 10. 2017
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 12. 1995

Na pracovníčku zamestnávateľ dostal Príkaz na začatie exekúcie zrážkami zo mzdy a Exekučný príkaz. Zrážanie začal vykonávať od júla 2015. Zrazené prostriedky zasielal na účet exekútora. Následne v januári 2016 exekútor zaslal Zrušenie exekučného príkazu, kde bolo okrem iného uvedené:

„Keďže nastal odklad tejto exekúcie ex lege, t. j. zo zákona, v súlade s ustanovením § 243f ods. 3 zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov ruším exekučný príkaz zn. ... zo dňa 17. 7. 2015. Príkaz na začatie exekúcie zn..... zo dňa 17. 7. 2015 ostáva v platnosti, t. j. aby finančné prostriedky ostali zablokované v prospech tejto exekúcie."

Na základe tohto dokumentu zamestnávateľ neodvádzal ďalej zrazené čiastky súdnemu exekútorovi, t. j. od januára 2016 zamestnávateľ ďalej zrážal prostriedky, ktoré ale zostávali zablokované v depozite na jeho účte.

Postupoval zamestnávateľ v tomto prípade pri zrážaní a ukladaní zrazených prostriedkov do depozitu správne alebo sumy boli zrážané neoprávnene?

Dátum publikácie: 31. 10. 2016
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2016

Zamestnanec má čistý príjem 508,28 €. V jeden deň bol doručený exekučný príkaz na zrážku výživného vo výške 400 € a prednostnej pohľadávky vo výške 500 €. Dve tretiny z čistej mzdy predstavujú 326,04 €. Ako rozdeliť čiastku 326,04 € v prospech výživného a prednostnej pohľadávky? Aký je správny postup?

V nasledujúcom mesiaci má zamestnanec ďalšiu exekúciu na dlžné výživné na druhé dieťa. Aký by bol správny postup pri výpočte exekúcií, ak by tieto boli v jednom mesiaci, čistý príjem by sa nemenil? Ako prvé by prišli v jeden deň výživné a prednostná exekúcia, následne exekúcia – dlžné výživné?

Dátum publikácie: 28. 10. 2016
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 12. 1995
Právny stav do: 31. 3. 2017

Zamestnankyňa mala exekúciu, ktorú exekútor ukončil. Keďže si ju ona sama splatila v predstihu, zamestnávateľ dostal oznámenie od exekútora, že všetky deponované prostriedky má zamestnankyni vrátiť. Avšak medzitým prišla druhá pohľadávka od iného exekútorského úradu. Má zamestnávateľ tieto prostriedky z prvej exekúcie vrátiť zamestnankyni alebo ich poukázať na druhú exekúciu?

Dátum publikácie: 12. 9. 2016
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2016

Čistá mzda zamestnanca je 585,40 €, zamestnanec má jednu vyživovanú osobu.

1. Výživné (bežné, prišlo prvé v poradí, prednostné) - mesačne 111,60 €

ČM = 585,40 € - 83,19 € (nepostihnuteľná suma na povinného) - 34,66 € (nepostihnuteľná suma na VO) = 467,55 € > ako 1,5 násobok ŽM, teda 465,55 - 297,13 = 170,42 € (pripočíta sa k 1. tretine pre výživné)

Prvá tretina pre výživné = 170,42 + 99,04 = 269,46 €

2. Neprednostná pohľadávka (prišla druhá v poradí)

ČM = 585,40 - 198,09 (nepostihnuteľná suma na povinného od 1. 1. 2016) - 49,52 € (nepostihnuteľná suma na VO) = 337,79 € > ako 1,5 násobok ŽM, teda 337,79 - 297,13 = 40,66 € (pripočíta sa k 1. tretine pre výpočet zrážky)

Prvá tretina pre neprednostnú pohľadávku = 40,66 + 99,04 = 139,70 €

Prvé v poradí by sa malo zrážať výživné, najskôr z druhej tretiny sa uspokojí 99,04 € a z prvej tretiny sa uspokojí zvyšok 111,60 - 99,04 = 12,56 € (ešte sa odpočíta z 1. tretiny pre výživné), teda výživné sa uspokojí v celkovej výške 111,60 €.

Na druhú pohľadávku by mala ostať ešte z prvej tretiny celá suma 139,70 € ? Alebo je potrebné z tejto časti odpočítať 139,7 – 12,56?

Pri výkone zrážok zo mzdy platí pravidlo, že prednostné pohľadávky sa najskôr uspokojujú z druhej tretiny (bez poradia v akom prišli), až v prípade, ak táto nestačí, uspokojujú sa z prvej tretiny?

Ak je zvyšok čistej mzdy vyšší ako 1,5 násobok životného minima, je táto časť pre účely výpočtu zrážok zo mzdy súčasťou prvej tretiny?

Príklad 2.

Ak by výživné prišlo ako 2. v poradí, teda prvá by bola doručená neprednostná pohľadávka, potom by sa na výživné zrazilo najskôr z prvej tretiny a až následne, ak by 2. tretina nepostačovala na uspokojenie pohľadávky na výživné, uspokojilo by sa z 1. tretiny? Z celej časti alebo sa tu už prihliada na dátum doručenia, čiže len zo sumy 170,42 € (čo je 150 % nad ČM pre výživné) mínus 40,66 € = 129,76 €? Ak by čiastka na výživné presiahla túto sumu, už by sa nemohla ďalej uspokojiť zo zvyšnej sumy (40,66 + 99,04)?

Príklad: Nepostihnuteľné sumy sú rovnaké ako v predchádzajúcom príklade, výživné však prišlo neskôr a je v sume 400 €.
Teda z II. tretiny sa uspokojí na výživné 99,04 € a z prvej suma 269,46 – 139,7= 129,76 €, výživné sa teda uspokojí v celkovej výške 129,76 + 99,04 € = 228,80 €.
Na neprednostnú pohľadávku zostáva celá I. tretina 139,70 €?

Príklad 3.

3a) Ak by išlo o kombináciu prednostná pohľadávka, ktorá prišla prvá v poradí + neprednostná pohľadávka druhá v poradí, potom sú jednotlivé tretiny pre výpočet rovnaké, potom sa najskôr uspokojí z druhej tretiny prednostná pohľadávka, ak druha nepostačuje, dozráža sa z 1. tretiny. Až zvyšok 1. tretiny sa použije na uspokojenie druhej neprednostnej pohľadávky?

3b) Ak by išlo o kombináciu prednostná pohľadávka, ktorá prišla druhá v poradí + neprednostná pohľadávka prvá v poradí, potom sú jednotlivé tretiny pre výpočet rovnaké, potom sa najskôr uspokojí z druhej tretiny prednostná pohľadávka. Z celej prvej tretiny sa uspokojí iba neprednostná pohľadávka, ktorá prišla ako prvá v poradí?

Dátum publikácie: 5. 2. 2016
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 4. 2002
Právny stav do: 30. 6. 2016

Zamestnávateľovi bol doručený príkaz na exekúciu. Po strhnutí exekučných zrážok (internet - exekučná kalkulačka) zamestnancovi na výplatu zostane dosť málo peňazí. Na dopravu do zamestnania používa vlastné motorové vozidlo, pretože autobusová doprava nemá priamy spoj. Ide o 30 km do práce a 30 km späť. Do čistej mzdy na výpočet exekučných zrážok sa nezahŕňajú sumy poskytované na náhradu nákladov spojených s pracovným výkonom. Je možné to použiť pre dotáciu jeho dopravy do zamestnania? Ak by sa mu dával príspevok zo sociálneho fondu na dopravu, bol by považovaný za príjem pre exekučné zrážky?

Dátum publikácie: 11. 8. 2014
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2013
Právny stav do: 31. 12. 2016

Zamestnanec odpracoval celý mesiac. Jeho mzda je 500 €. Posledný deň v mesiaci mu končí pracovný pomer, zamestnávateľ mu urobí zrážku za prečerpanú dovolenku 100 €. Aká má byť hrubá mzda, zdaniteľný základ, keď má podpísané daňové vyhlásenie, aký má byť základ pre sociálne poistenie a aký pre zdravotné poistenie? Prosím prípadne uviesť aj výklad k náhrade mzdy za prečerpanú dovolenku.

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.