15 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

Dátum publikácie: 23. 10. 2020
Autor: JUDr. Tatiana Mičudová
Právny stav od: 1. 1. 2020

Prehlbovanie kvalifikácie a zvyšovanie kvalifikácie majú svoje špecifiká. Pri zvýšení kvalifikácie zamestnanec získava vyšší stupeň vzdelnia a tak po získaní tejto kvalifikácie môže vykonávať také kvalifikovanejšie práce, ktoré by bez požadovaného stupňa vzdelania vykonávať nemohol. K textu je priložený vzor dohody o prehlbovaní kvalifikácie. 

Dátum publikácie: 22. 10. 2020
Autor: Ing. Marcela Prajová
Právny stav od: 1. 1. 2020

Jednou z úloh zamestnávateľa je starať sa o vzdelávanie svojich zamestnancov. Opatrenia zamerané na starostlivosť o kvalifikáciu zamestnancov, jej zvyšovanie, resp. prehlbovanie prerokuje zamestnávateľ so zástupcami zamestnancov. Systém celoživotného vzdelávania uplatňovaný vo vzdelávacej sústave Slovenskej republiky upravuje zákon č. 568/2009 Z. z. 

Dátum publikácie: 15. 10. 2020
Autor: Ing. Cecília Olexová, PhD.
Právny stav od: 1. 1. 2020

Aktuálny spoločenský vývoj spočívajúci v digitálnej transformácii a automatizácii prináša výzvy aj vo vzdelávaní zamestnancov. Uplatňujú sa tak nové trendy vzdelávania, ako napr. videohovory prostredníctvom rôznych platforiem – Zoom, Skype, Skype for Business, Google Hangouts, webináre, videokonferencie alebo vzdelávanie prostredníctvom e-learningu.

Dátum publikácie: 15. 6. 2020
Autor: JUDr. Stanislava Žáková
Právny stav od: 1. 1. 2020

Právna úprava príspevku na vykonávanie absolventskej praxe, a to najmä podmienky vykonávania absolventskej praxe, trvanie absolventskej praxe, taktiež práva a povinnosti úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, zamestnávateľa a absolventa školy pri jej vykonávaní.

Dátum publikácie: 15. 6. 2020
Autor: JUDr. Stanislava Žáková
Právny stav od: 1. 1. 2020

Otestujte sa, či ovládate, kto je absolventom na účely zákona o službách zamestnanosti, na základe čoho sa vykonáva absolventská prax, ako dlho sa vykonáva a iné...

Dátum publikácie: 22. 5. 2020
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 5. 2020

Dňom vykonania maturitnej skúšky, resp. inej predpísanej skúšky na strednej škole a dňom vykonania poslednej štátnej záverečnej skúšky na vysokej škole študenti strácajú postavenie študenta, stávajú sa absolventmi a v závislosti od ich ďalšieho smerovania – pokračovania v štúdiu, zamestnania sa, začatia podnikania alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti alebo evidovania sa, resp. neevidovania sa v evidencii uchádzačov o zamestnanie im vzniknú určité povinnosti voči úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, príslušnej zdravotnej poisťovni a Sociálnej poisťovni.

Dátum publikácie: 31. 3. 2020
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 3. 2020

Ak doktorand počas doktorandského štúdia vykonáva zárobkovú činnosť v pracovnom pomere na základe pracovnej zmluvy alebo na základe dohody o vykonaní práce alebo dohody o pracovnej činnosti, na účely sociálneho a zdravotného poistenia sa považuje za zamestnanca a z dosiahnutého príjmu je povinný platiť poistné na zdravotné a sociálne poistenie. 

Dátum publikácie: 31. 3. 2020
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 3. 2020

Pri platení preddavkov na zdravotné poistenie je doktorand, ktorý je poistencom štátu a zároveň je aj samostatne zárobkovo činnou osobou, zvýhodnený oproti iným samostatne zárobkovo činným osobám.

Dátum publikácie: 16. 12. 2019
Autor: JUDr. Petra Beznosková
Právny stav od: 1. 12. 2019

Článok je zameraný na zosumarizovanie tak noviel Zákonníka práce, ktoré nadobudli účinnosť v roku 2019, ako aj noviel účinných od roku 2020.

Dátum publikácie: 16. 12. 2019
Autor: JUDr. Petra Beznosková
Právny stav od: 1. 12. 2019

Zákon č. 347/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, s účinnosťou od 1. 1. 2019 – Príspevok na rekreáciu.

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.