27 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

Dátum publikácie: 3. 8. 2020
Autor: Ing. Vladimír Ozimý
Právny stav od: 1. 1. 2019

Spoločnosť na základe zmluvy o duálnom vzdelávaní zamestnáva žiakov. Žiaci dostávajú stravné lístky, avšak celú hodnotu stravných lístkov hradí spoločnosť. Ide v takomto prípade o daňový náklad spoločnosti (myslia sa stravné lístky, ktoré by si mali žiaci hradiť sami)? Čo sa týka účtovania, môže sa použiť zápis 527/333?

Dátum publikácie: 23. 7. 2020
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2020

Zdravotnícke zariadenie posiela svojho zamestnanca – fyzioterapeuta – na kurz počas 2 rokov do Čiech, aby si urobil Vojtovu metódu cvičenia. Zamestnávateľ mu všetko uhradí (kurz, cestovné) a bude mu poskytovať platené voľno. Toto všetko chce daňovo uznať. Pôjde u zamestnanca o príjem zo závislej činnosti oslobodený od dane? Zamestnanec sa zaviaže odpracovať u zamestnávateľa 3 roky.

Dátum publikácie: 15. 1. 2020
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 9. 2018

Firma má uzatvorenú zmluvu o poskytovaní praktického vyučovania so strednou školou podľa § 8 zákona o odbornom vzdelávaní. So žiakom zamestnávateľ nemá uzatvorenú žiadnu zmluvu. Má firma nárok na zníženie základu dane podľa § 17 ods. 37 zákona o dani z príjmov? ...

Dátum publikácie: 15. 12. 2019
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 9. 2018

Spoločnosť uzatvorila dňa 18. 6. 2019 zmluvu o duálnom vzdelávaní so SOŠ (odbor autoopravár mechanik, autoopravár - elektrikár). Zároveň je uzatvorená aj učebná zmluva medzi spoločnosťou a zákonnými zástupcami študenta (momentálne sa v spoločnosti takto vzdeláva 1 študent). Miestom praktického vyučovania je servisné stredisko spoločnosti v meste R. Podľa informácií vedúceho strediska žiak nastúpil na toto praktické vyučovanie v 9/2019, vykonáva však doteraz iba cvičnú prácu (nie produktívnu) pod dohľadom prideleného servisného technika. V zmluve je dohodnutá základná výška odmeny za produktívnu prácu a poskytnutie podnikového štipendia. 1. Ako je to s odmeňovaním, ak vykonáva momentálne iba cvičnú prácu?...

Dátum publikácie: 15. 10. 2019
Autor: Ing. Martina Oravcová
Právny stav od: 1. 1. 2004

V rámci prehlbovania kvalifikácie chce zamestnávateľ umožniť zamestnancom dobrovoľné absolvovanie akreditačného kurzu, ktorého cena prevyšuje 1 700 €. So zamestnancami chce uzavrieť dohodu v zmysle § 155 Zákonníka práce s tým, že zamestnanci sa budú spolupodieľať na nákladoch kurzu. Ako sa daňovo posúdia výdavky na kurz u zamestnávateľa a u zamestnanca?

Dátum publikácie: 5. 12. 2018
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2015

Môže zamestnávateľ v rámci nejakého svojho projektu (vzdelávania študentov VŠ, pričom je tam predpoklad, že sa u neho v budúcnosti zamestná) udeliť žiakovi VŠ  nejaké štipendium, prípadne motivačný príspevok, z ktorého by si mohol študent platiť školné? Je možné takýto príspevok udeliť a taktiež je takto udelený príspevok daňovo uznateľný náklad? Je to pre študenta zdaniteľný príjem?

Dátum publikácie: 12. 11. 2018
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 1. 2014

Študent vysokej školy si popri štúdiu otvoril živnosť. Štatút študenta má len do 31. 8. 2018, od 1. 9. 2018 si prerušil štúdium. Aké odvody má povinnosť platiť do 31. 8. 2018 a aké od 1. 9. 2018?

Dátum publikácie: 20. 7. 2018
Autor: Ing. Iveta Kolenová
Právny stav od: 1. 9. 2015

Daňovník na základe zmluvy o poskytovaní praktického vyučovania formou odborného výcviku a odbornej praxe platí strednej odbornej škole dohodnutú sumu za počet hodín praktického vyučovania podľa dochádzky žiakov. Sú tieto výdavky daňové?

Dátum publikácie: 19. 7. 2018
Autor: Ing. Katarína Jašurková
Právny stav od: 1. 1. 2016

Spoločnosť poskytuje zamestnancom zvýšenie profesijnej kvalifikácie. Ide o odborné vzdelávanie spojené so skúškou. Sú výdavky spoločnosti na túto službu vzdelávania pre zamestnancov daňovým výdavkom? Považuje sa toto poskytnuté vzdelanie za nepeňažný príjem zamestnanca? Ak áno, je potrebné ho zdaniť?

Dátum publikácie: 15. 6. 2018
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2013

Spoločnosť chce vyplatiť študentom za účasť v študentskej súťaži vyhlásenej spoločnosťou odmenu. Akou formou? Vyplatiť im to ako výhru? Suma má byť už zdanená? Aké údaje sú potrebné od uchádzačov, resp. bude nutné s nimi podpísať zmluvu?

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.