14 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

Ing. Eva Gášpárová

Venuje sa vedeniu účtovníctva a ostatných účtovno-ekonomických agend, organizačnému, ekonomickému a účtovnému poradenstvu. Publikačnej činnosti v oblasti jednoduchého, podvojného a mzdového účtovníctva sa venuje od roku 2002.

Dátum publikácie: 28. 9. 2021
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 7. 2021

Zamestnankyňa má exekúciu. Je invalidná dôchodkyňa, žije so synom. V exekučnom príkaze je napísané, že pri vypočítaní výšky mesačnej zrážky netreba ponechávať nepostihnuteľnú položku. Je to myslené na syna?  Je výpočet takto správne: čistý príjem 752,04 – 218,06 (na povinnú) – 109,03 (na syna vyššia suma, keďže je zamestnankyňa invalidná dôchodkyňa) = 424,95 €. Následne 424,95 – 327,09 (150 % životného minima) = 97,86 €. Následne 327,09 / 3 = 109,03 €. Tak 97,86 + 109,03 = 206,89 €, čo je zrážka. Je potrebné k čistej mzde prirátať aj invalidný dôchodok zamestnanca a z toho robiť zrážku?

Dátum publikácie: 12. 7. 2021
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2016

Zamestnávateľ zamestnankyni zráža z dvoch tretín prednostnú pohľadávku. Zamestnankyňa zostala PN od 9. 3. 2021 do 31. 3. 2021 – náhrada príjmu 9. 3. 2021 až 18. 3. 2021, nemocenské 19. 3. 2021 až 31. 3. 2021 (1. 4. práceschopná). Exekútorovi po 10 dňoch PN poslal informáciu, že jej nemocenské bude vyplácať pobočka Sociálnej poisťovne. Zamestnávateľ jej riadne vykoná exekučnú zrážku z dvoch tretín (prednostná pohľadávka) z toho, čo zarobila za 1. 3. 2021 až 8. 3. 2021 a z jej náhrady príjmu? To, že Sociálna poisťovňa vykoná zrážku z nemocenského, jej invalidný dôchodok neberie do úvahy?

Dátum publikácie: 11. 10. 2019
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2004

Zamestnancovi bolo do mzdového programu zadané trvanie práceneschopnosti od 23. 1. do 31. 1. 2018, ktorá v skutočnosti trvala od 1. 1. do 31. 1. 2018. Zamestnancovi bol do fondu pracovného času dopočítaný tarifný plat. Výkazy v zdravotnej poisťovni a Sociálnej poisťovni boli akceptované. Sociálna poisťovňa vyzvala zamestnávateľa na opravu mesačného výkazu, pretože boli z príjmu zamestnanca vykázané všetky odvody, a pritom PN trvala celý mesiac. Ako vyriešiť uvedenú situáciu a správne opraviť mzdu a výkazy?

Dátum publikácie: 28. 2. 2019
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 9. 2007

Zamestnávateľ dostal od nebankového subjektu na zamestnanca nasledovné znenie dohody o zrážkach zo mzdy: "Dlžník výslovne udeľuje Veriteľovi výslovný súhlas na predloženie tejto Dohody o zrážkach zo mzdy platiteľovi mzdy a na vykonávanie zrážok zo mzdy vo výške podľa nariadenia o rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia a ich poukazovanie Veriteľovi vo výške ako pri zrážkach pri výkone rozhodnutia." Má zamestnávateľ skutočne teraz vykonávať zrážky zo mzdy zamestnanca ako 1/3 exekúciu? V predloženej dohode o zrážkach nie je uvedená žiadna pevná suma na zrážanie.

Dátum publikácie: 25. 7. 2018
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2011

Zamestnávateľ poskytuje zamestnancom finančný benefit vo forme finančnej podpory pôžičky (príspevok). V pravidlách poskytovania benefitov je uvedené:

„V prípade skončenia pracovného pomeru zo strany zamestnanca alebo dôvodného prepustenia zamestnanca má zamestnanec povinnosť vrátiť príspevok spoločnosti vo výške príspevku poskytnutého v posledných 24 mesiacoch pred skončením pracovného pomeru. V prípade trvania pracovného pomeru viac ako 2 roky nemusí zamestnanec tento príspevok vrátiť.“

Finančnú podporu pôžičky zamestnancom zamestnávateľ poskytuje mesačne v hrubom, t. j. je predmetom zdanenia a zákonných odvodov na zdravotné a sociálne poistenie (zamestnanca aj zamestnávateľa).

Povinnosť zamestnanca vrátiť príspevok má záujem ošetriť legislatívne dohodou o finančnej podpore pôžičky.

1. Môže zamestnávateľ vrátenie poskytnutého príspevku (pri porušení podmienok) realizovať z hrubej mzdy zamestnanca mínusovou položkou v hrubom?

Napríklad: zamestnanec má základnú hrubú mzdu 800 eur, mesačne mu zamestnávateľ poskytuje finančnú podporu pôžičky 20 eur, t. j. jeho hrubý mesačný príjem celkom je 820 eur. Zamestnanec skončil pracovný pomer po 1 roku, príspevok mu bol poskytovaný 6 mesiacov (t. j. vo výške 6 * 20 eur = 120 eur). Pri zúčtovaní poslednej mzdy sa môže vrátenie príspevku realizovať nasledovne:

Základná hrubá mzda 800 eur

Finančná podpora pôžičky – 120 eur (vrátane príspevku za 6 mesiacov)

Hrubý príjem celkom 680 eur

2. Alebo sa má realizovať vrátenie finančnej podpory pôžičky formou zrážky zo mzdy, t. j. z čistej mzdy zamestnanca?

V tomto prípade znížené o zaplatenú daň a sociálne a zdravotné odvody zamestnanca (20 * 13,4 % odvody = 2,68 eura a 20 * 19 % daň = 3,8). To znamená že mesačná podpora pôžičky pre zamestnanca v čistom je 20 – 2,68 – 3,8 = 13,52 eura * 6 mesiacov poskytovania podpory = 81,12 eura.

Týchto 81,12 eura by bolo realizovaných zrážkou z čistej mzdy zamestnanca?

Dátum publikácie: 20. 12. 2017
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2005

Dá sa ešte požiadať o odpustenie penále v Sociálnej poisťovni? Je tam nejaká premlčacia doba, ak bolo poistné zaplatené, ale neskoro?

Dátum publikácie: 30. 11. 2017
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2011
Právny stav do: 30. 9. 2020

Spoločnosť sa zlúčila s inou spoločnosťou, za rozhodný deň bol určený 14. 9. 2017. Spoločnosť mala 2 zamestnancov, ktorí delimitačným protokolom prešli na nástupnícku spoločnosť. Kto spracováva mzdy zamestnancov za 9/2017 a ako je to s výkazmi do Sociálnej poisťovne, zdravotnej poisťovne a Prehľadom na daňový úrad, t. j. kto ich posiela?

Dátum publikácie: 18. 10. 2017
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 12. 1995

Na pracovníčku zamestnávateľ dostal Príkaz na začatie exekúcie zrážkami zo mzdy a Exekučný príkaz. Zrážanie začal vykonávať od júla 2015. Zrazené prostriedky zasielal na účet exekútora. Následne v januári 2016 exekútor zaslal Zrušenie exekučného príkazu, kde bolo okrem iného uvedené:

„Keďže nastal odklad tejto exekúcie ex lege, t. j. zo zákona, v súlade s ustanovením § 243f ods. 3 zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov ruším exekučný príkaz zn. ... zo dňa 17. 7. 2015. Príkaz na začatie exekúcie zn..... zo dňa 17. 7. 2015 ostáva v platnosti, t. j. aby finančné prostriedky ostali zablokované v prospech tejto exekúcie."

Na základe tohto dokumentu zamestnávateľ neodvádzal ďalej zrazené čiastky súdnemu exekútorovi, t. j. od januára 2016 zamestnávateľ ďalej zrážal prostriedky, ktoré ale zostávali zablokované v depozite na jeho účte.

Postupoval zamestnávateľ v tomto prípade pri zrážaní a ukladaní zrazených prostriedkov do depozitu správne alebo sumy boli zrážané neoprávnene?

Dátum publikácie: 9. 2. 2017
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2006

Zamestnanec z dôvodu platobnej neschopnosti sa obrátil na súd a súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka/zamestnanca. Vyhlásením konkurzu sa pozastavujú všetky zrážky/exekúcie alebo vyhlásenie konkurzu nemá vplyv na výkon zrážok a všetky zrážky sa realizujú aj naďalej?

Dátum publikácie: 31. 10. 2016
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2016

Zamestnanec má čistý príjem 508,28 €. V jeden deň bol doručený exekučný príkaz na zrážku výživného vo výške 400 € a prednostnej pohľadávky vo výške 500 €. Dve tretiny z čistej mzdy predstavujú 326,04 €. Ako rozdeliť čiastku 326,04 € v prospech výživného a prednostnej pohľadávky? Aký je správny postup?

V nasledujúcom mesiaci má zamestnanec ďalšiu exekúciu na dlžné výživné na druhé dieťa. Aký by bol správny postup pri výpočte exekúcií, ak by tieto boli v jednom mesiaci, čistý príjem by sa nemenil? Ako prvé by prišli v jeden deň výživné a prednostná exekúcia, následne exekúcia – dlžné výživné?

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.