286 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

...
tt_odvody-poistneho-od-1-1-2018.jpg

Výška odvodov poistného je závislá od statusu poistenca, sadzby poistného a vymeriavacieho základu, z ktorého sa poistné platí. Kategórie poistencov, sadzby poistného a spôsob výpočtu vymeriavacieho základu sa pre rok 2018 nemenia, s výnimkou vymeriavacieho základu zamestnávateľa na zdravotné poistenie jeho zamestnancov, ktorí si uplatňujú odpočítateľnú položku, pretože od 1. januára 2018 sa odpočítateľná položka zamestnávateľa zrušila.

tt_panacik-zdravotnik.jpg

Zákon č. 289/2017 Z. z. priniesol od 1.decembra 2017 do zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia niekoľko zmien týkajúcich sa pracovnej zdravotnej služby.

tt_zaskrtavaci-dotaznik.jpg

Spokojnosť zamestnancov odráža záujem zamestnávateľa o zamestnancov, o prostredie, v ktorom pracujú, o podmienky, v akých vykonávajú svoju prácu, aj o ich potreby a očakávania, ktoré chcú uspokojovať. Starostlivosť o zamestnancov sa prejaví v pozitívnom postoji zamestnancov k práci a k zamestnávateľovi. Samotná spokojnosť zamestnancov ešte neznamená automatické zvyšovanie pracovného výkonu, preto je cieľom starať sa o zamestnancov tak, aby boli spokojní a zároveň motivovaní k práci.

bozp_MC.jpg

Zamestnávateľ je v zmysle platných právnych predpisov povinný preukázateľne oboznámiť každého zamestnanca s predpismi upravujúcimi okrem iného i problematiku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

zavisl_praca_zpohl_legisl_sudu.jpg

Závislá práca je priamo definovaná v Zákonníku práce. Má určité kritériá, ktoré musia byť splnené súčasne. Nasledovné riadky rozoberajú pojem závislej práce, posudzovanie, ako i konkrétne príklady zo súdnej praxe. 

nahrady_pri_zahr_prac_Ceste.jpg

Náhrady poskytované v súvislosti so zahraničnou pracovnou cestou sú z pohľadu ich výšky dôležitou položkou na nákladovej/výdavkovej strane každého zamestnávateľa, preto je potrebné venovať im zvýšenú pozornosť. Tretia časť zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách ustanovuje v § 10 až § 17 odlišnú úpravu poskytovania niektorých náhrad pri zahraničných pracovných cestách oproti tuzemským pracovným cestám.

minimalna-mzda-01-2018.jpg

V súlade so zákonom č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde sumu minimálnej mzdy na príslušný kalendárny rok ustanoví vláda Slovenskej republiky nariadením vlády. Minimálnu mzdu na rok 2018 ustanovuje nariadenie č. 278/2017 Z. z. Za posledné roky ide o najvyšší nárast minimálnej mzdy a tým pádom aj ceny práce.

tt_geristracia.jpg

Národná rada SR dňa 19. 10. 2017 schválila novelu zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní, ktorá nadobudne účinnosť 1. 1. 2018. V novele sa mení definícia nelegálneho zamestnávania a definuje sa pojem „dodávka práce“ použitý v znení zákona pred 1. 1. 2018.

chyby_mzdov_uctov_oprava.jpg

Oprava chýb v mzdovom účtovníctve má viacero súvislostí. Závisí od toho, či sa vykonáva oprava výpočtu mesačnej mzdy alebo oprava nesprávne zrazeného preddavku na daň, či odvedeného poistného na zdravotné a sociálne poistenie. Vtedy platia určité pravidlá, termíny a zákonmi ustanovené postupy – v závislosti od chyby.

nezdanit_cast_zakl_dane.jpg

Uplatnením nezdaniteľnej časti základu dane si daňovník môže znížiť svoju daňovú povinnosť, t. j. platí nižšiu daň z príjmov. Týmto spôsobom si zníži svoju daňovú povinnosť, to znamená, že platí nižšiu daň z príjmov.

...

Partner