Vyhľadávanie > Odborné články
3393 výsledkov
...
Dátum publikácie: 25. 3. 2020
Autor: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Pravidlá ochrany údajov (ako napríklad GDPR) nebránia opatreniam prijatým v boji proti pandémii korona vírusu. Boj proti prenosným chorobám je hodnotovým cieľom, ktorý zdieľajú všetky národy, a preto by sa mal podporovať najlepším možným spôsobom. Je v záujme ľudstva obmedziť šírenie chorôb a používať moderné techniky v boji proti pohromám postihujúcim veľké časti sveta. EDPB by napriek tomu chcel zdôrazniť, že aj v týchto výnimočných časoch musí prevádzkovateľ a sprostredkovateľ zabezpečiť ochranu osobných údajov dotknutých osôb.

Dátum publikácie: 22. 3. 2020
Autor: Mgr. Zuzana Moravčíková Kolenová
Právny stav od: 20. 3. 2020

Základné pracovnoprávne informácie pre zamestnávateľov, ako práca z domu, nariadenie dovolenky, prekážky na strane zamestnávateľa, karanténa zamestnanca, čerpanie OČR, znížený nárok na mzdu, pokles potreby práce zamestnávateľa. 

Dátum publikácie: 20. 3. 2020
Autor: JUDr. Marcela Macová, PhD.
Právny stav od: 1. 3. 2020

Tento článok sa venuje zmluvám, ktoré sú uzatvárané s fyzickou osobou. Z pohľadu ochrany osobných údajov je potrebné do zmluvy vložiť ustanovenie, prostredníctvom ktorého sa zabezpečí informovanie zmluvnej strany. Podmienky spracúvania osobných údajov sú upravené v Nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len: „Nariadenie alebo GDPR“), a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len: „zákon o ochrane osobných údajov“).

Dátum publikácie: 20. 3. 2020
Autor: MUDr. Viliam Bršiak, MPH
Právny stav od: 1. 3. 2020

Najzávažnejším faktorom spôsobujúcim ťažkosti podporno-pohybového aparátu u zamestnancov je dĺžka času, ktorý pracovníci strávia prakticky v nezmenenej polohe, teda v sede na stoličke. Ponúkame niekoľko odporúčaní, ako zabezpečiť vhodné sedenie, osvetlenie, prestávky v práci a tiež niekoľko telesných a zrakových cvičení.

Dátum publikácie: 20. 3. 2020
Autor: Mgr. Denisa Nevická, PhD.
Právny stav od: 1. 3. 2020

Najčastejšími chybami bývajú najmä neskoré nahlásenie, resp. nenahlásenie nového zamestnanca do príslušných poisťovní, nedodržanie minimálnych mzdových nárokov, nesprávne určený nárok na dovolenku, uplatnenie nezdaniteľnej časti na manžela pri nerezidentovi a nezdaniteľnej časti na daňovníka pri dôchodcovi či nesprávne uzatvorená dohoda o zrážkach zo mzdy.

Dátum publikácie: 20. 3. 2020
Autor: Ing. Cecília Olexová, PhD.
Právny stav od: 1. 3. 2020

Ak si práve pripravujete prezentáciu, bez ohľadu na to, či budete prezentovať seba, návrh projektu alebo nejaký report, iste chcete publikum zaujať. Článok prináša tipy, ktoré môžu pomôcť, aby bola vaša prezentácia úspešná. Jej výnimočnosť však podporíte tým, že zostanete sami sebou a využijete vlastnú kreativitu.

Dátum publikácie: 20. 3. 2020
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 3. 2020

Celková cena práce je vyjadrená ako súčet hrubej mzdy zamestnanca, vrátane náhrad mzdy a povinných odvodov do poistných fondov platených zamestnávateľom za zamestnanca. Zahŕňa peňažné plnenia a plnenia peňažnej povahy poskytované zamestnávateľom zamestnancovi za prácu a plnenia v súvislosti so zamestnaním, ktoré majú charakter mzdy. 

Dátum publikácie: 20. 3. 2020
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 3. 2020

Ako mzda sa posudzuje aj plnenie poskytované zamestnávateľom zamestnancovi za prácu pri príležitosti jeho pracovného výročia alebo životného výročia, ak sa neposkytuje zo zisku po zdanení alebo zo sociálneho fondu, aj peňažné plnenie, ktoré môže zamestnávateľ poskytovať zamestnancovi pri príležitosti obdobia letných dovoleniek a vianočných sviatkov. 

Dátum publikácie: 20. 3. 2020
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 3. 2020

Pri existencii pracovnoprávnych vzťahov pla­titeľmi poistného na zdravotné poistenie sú zamestnanec aj zamestnávateľ. Vymeriavacím základom zamestnanca je plnenie poskytované zamestnávateľom zamestnancovi za zárobkovú činnosť.

Dátum publikácie: 20. 3. 2020
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 3. 2020

Pri existencii pracovnoprávnych vzťahov platiteľmi poistného na sociálne poistenie sú zamestnanec aj zamestnávateľ, poistné platia v ustanovenej sadzbe z vymeriavacieho základu. Rozsah platenia poistného na jednotlivé poistenia závisí od skutočnosti, či zamestnanec poberá príjem zo závislej činnosti pravidelne alebo nepravidelne, či je poberateľom niektorej z dôchodkových dávok alebo či je osobou zo zákona vyňatou z platenia poistného na niektorý druh poistenia.

...

Partner