Vyhľadávanie > Odborné články > za 365 dní > Dávky (nemocenské, úrazové ...)
67 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

Dátum publikácie: 17. 6. 2021
Autor: Bc. Katarína Danajovičová
Právny stav od: 1. 1. 2021

Tehotenstvo a materstvo býva najkrajším obdobím ženy. Čo sa ale deje v takomto období so živnosťou? (uvedené sa týka akéhokoľvek oprávnenia na vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti – v článku bude uvádzaný len pojem „živnosť“). Je žena povinná ukončiť alebo pozastaviť živnosť? Na aké dávky ako podnikateľka má nárok? V článku si priblížime, čo sa deje nielen s odvodovými povinnosťami, ale zhrnieme základné podmienky na dávky v súvislosti s tehotenstvom a materstvom.

Dátum publikácie: 17. 6. 2021
Autor: JUDr. Tatiana Mičudová
Právny stav od: 1. 1. 2021

Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov ukladá práceneschopnému poistencovi povinnosť dodržiavať liečebný režim určený ošetrujúcim lekárom a povinnosť zdržiavať sa počas dočasnej pracovnej neschopnosti na adrese uvedenej v žiadosti o priznanie nemocenského. Nedodržiavanie liečebného režimu okrem toho spôsobuje prerušenie vyplácania nemocenského, a to až na obdobie 30 dní. Tento príspevok sa venuje téme kontroly zamestnanca počas jeho práceneschopnosti.

Dátum publikácie: 17. 6. 2021
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2021

Fyzická osoba môže byť ošetrujúcim lekárom uznaná za dočasne práceneschopnú z dôvodu choroby, pracovného úrazu, úrazu, choroby z povolania, iného všeobecného ochorenia alebo z dôvodu nariadeného karanténneho opatrenia alebo izolácie. Počas trvania dočasnej pracovnej neschopnosti má zamestnanec nárok na náhradu príjmu, ktorú mu poskytuje zamestnávateľ z vlastných prostriedkov počas prvých 10 kalendárnych dní práceneschopnosti, s výnimkou dočasnej pracovnej neschopnosti z dôvodu nariadenej karantény alebo izolácie v súvislosti s pandémiou COVID-19, keď pandemické nemocenské poskytuje Sociálna poisťovňa od prvého dňa dočasnej pracovnej neschopnosti

Dátum publikácie: 26. 5. 2021
Autor: Ing. Valéria Jarinkovičová
Právny stav od: 1. 1. 2021

Vzhľadom na zrušenie povinnosti každoročne v januári podpisovať vyhlásenie, daňovník je od 1. 1. 2021 povinný oznámiť aj zmeny podmienok nároku na nezdaniteľnú časť základu dane, nielen daňového bonusu.

Dátum publikácie: 19. 5. 2021
Autor: Ing. Mikuláš Hamuľák
Právny stav od: 1. 1. 2021

Hmotná núdza je stav, keď príjem členov domácnosti zistený podľa zákona o pomoci v hmotnej núdzi nedosahuje sumy platného životného minima a členovia domácnosti si nevedia alebo nemôžu prácou, výkonom vlastníckeho práva alebo iného práva k majetku a uplatnením nárokov zabezpečiť príjem alebo zvýšiť príjem. Čo je na účely zákona domácnosť a spoločne posudzované osoby, ako sa posudzuje príjem žiadateľa a spoločne posudzovaných osôb a o aké druhy príspevkov je možné požiadať?

Dátum publikácie: 19. 5. 2021
Autor: Ing. Mikuláš Hamuľák
Právny stav od: 1. 1. 2021

V stave hmotnej núdze je možné občanovi poskytovať niektorú zo sociálnych služieb ustanovených v zákone o sociálnych službách (napr. terénna sociálna služba, nocľaháreň, útulok, pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa, zariadenie podporovaného bývania, zariadenie pre se­niorov, denný stacionár atď.). Ďalšou formou zložitej sociálnej situácie je stav hmotnej núdze, kedy je možné poskytnúť dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke, ktoré sa poskytujú občanovi v hmotnej núdzi a fyzickým osobám, ktoré sú s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzované.

Dátum publikácie: 19. 5. 2021
Autor: Ing. Mikuláš Hamuľák
Právny stav od: 1. 1. 2021

Ak sa chce občan zaradiť do evidencie uchádzačov o zamestnanie, môže tak urobiť osobne na úrade práce v mieste trvalého pobytu, elektronickými prostriedkami podpísanými kvalifikovaným elektronickým podpisom a najmä v čase trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 aj elektronickými prostriedkami bez kvalifikovaného podpisu alebo poštou.

Dátum publikácie: 19. 5. 2021
Autor: Ing. Mikuláš Hamuľák
Právny stav od: 1. 1. 2021

Hmotná núdza je stav, keď príjem členov domácnosti nedosahuje sumy životného minima a členovia domácnosti si nevedia alebo nemôžu zabezpečiť alebo zvýšiť príjem vlastnou prácou, výkonom vlastníckeho práva alebo iného práva k majetku, uplatnením nárokov. Otestujte si svoje vedomosti získané z článku. 

Dátum publikácie: 19. 5. 2021
Autor: JUDr. Igor Hvojník
Právny stav od: 1. 5. 2021

Zmeny v zákone o sociálnom poistení po novele zákonom č. 130/2021 Z. z. týkajúce sa poskytovania materského, nároku na minimálny dôchodok, predĺženia čerpania nemocenského, posúdenia nároku na pandemické ošetrovné, zvýšenia pandemického nemocenského a ošetrovného, podmienok nároku na úrazový príplatok v súvislosti s covid-19 a zabezpečenia prostriedkov na činnosť Sociálnej poisťovne.

Dátum publikácie: 7. 5. 2021
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 5. 2021

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.