91 výsledkov
Dátum publikácie: 25. 10. 2021
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 9. 2011

Zamestnávateľ chce prijať na pracovnú zmluvu zamestnancov približne na 1,5 mesiaca. Pracovná zmluva má byť na dobu určitú. Je možné dohodnúť skúšobnú dobu na dobu trvania pracovného pomeru, ktorý bude trvať len na 1,5 mesiaca?.Ak by sa predlžoval pracovný pomer, je možnosť predĺžiť aj skúšobnú dobu?

Dátum publikácie: 25. 10. 2021
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2021

Správca bytov má aj zamestnancov na nepravidelný príjem. Člen predstavenstva je na základe zmluvy o výkone funkcie prihlásený do Sociálnej poisťovne ako zamestnanec s nepravidelným príjmom. Ten istý zamestnanec bol zvolený za zástupcu vlastníkov za bytový dom a túto funkciu vykonáva na základe platnej zápisnice zo schôdze vlastníkov, ktorá postačuje (podľa vyjadrenia Slovenského zväzu bytových družstiev) a nie je potrebná iná písomná forma zmluvy.

1. Je potrebné ho prihlásiť do Sociálnej poisťovne ešte raz alebo postačuje to prvé prihlásenie pri zvolení za člena predstavenstva?

2. Ako správne postupovať pri takomto nepravidelnom príjme s dvomi rôznymi funkciami a strediskami? Môžu sa tieto dve odmeny, za dve rôzne funkcie, ktoré sú vyplácané za rovnaké obdobie (t. j. 2x ročne, a to za I. polrok v júni a za II. polrok v decembri), zlúčiť, aby nenastal chaos v mesačných výkazoch v Sociálnej poisťovni, keďže do výkazu môže ísť iba 1x?

Dátum publikácie: 21. 10. 2021
Autor: Aja Mariniaková
Právny stav od: 1. 5. 2004

Slovenská firma má záujem prijať do pracovného pomeru rakúskeho zamestnanca, ktorý nemá trvalý pobyt na Slovensku. Aké sú povinnosti zamestnanca aj zamestnávateľa?

Dátum publikácie: 18. 10. 2021
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 4. 4. 2020

Zamestnankyňa sa po rodičovskej dovolenke vrátila do práce, ale keďže zamestnávateľ jej nemá akú prácu prideľovať, bola jej daná výpoveď, kde plynie výpovedná doba. Je na pandemickej OČR. Preruší jej pandemická OČR výpovednú dobu a tá začne opäť plynúť po ukončení OČR?

Vzniká jej počas pandemickej OČR nárok na dovolenku, ak nemá v roku 2021 odpracovaných ani 60 pracovných dní a ani 21 pracovných dní?

Dátum publikácie: 13. 10. 2021
Autor: JUDr. Petra Čičkánová
Právny stav od: 1. 3. 2021

Zamestnávateľ zabezpečuje stravovanie svojich zamestnancov dvoma spôsobmi – zabezpečovaním teplého jedla v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa s cenou jedla 2,40 € a stravovacími poukážkami v hodnote 5 €. Na obe formy stravovania prispieva vo výške 55 % z ceny jedla. Nejde v danom prípade o diskrimináciu, keďže je príspevok na zabezpečenie stravovania formou stravovacej poukážky vyšší ako v prípade príspevku na jedlo?

Dátum publikácie: 13. 10. 2021
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 1. 2013

Zamestnanec nastúpil k zamestnávateľovi v roku 2009 už s priznaným starobným dôchodkom (pracoval v bani, preto dôchodkový vek bol nižší). Zamestnávateľ nevie, či od predchádzajúceho zamestnávateľa dostal odchodné alebo či v čase podania žiadosti o starobný dôchodok bol zamestnaný. Má uvedený zamestnanec nárok na odchodné pri skončení pracovného pomeru?

Dátum publikácie: 13. 10. 2021
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 1. 2013

Zamestnanec skončil pracovný pomer k 31. 12. 2020 a 14. 1. 2021 požiadal Sociálnu poisťovňu o predčasný starobný dôchodok. Zamestnávateľovi zamestnanec poslal len potvrdenie zo Sociálnej poisťovne, že požiadal o predčasný starobný dôchodok a rozhodnutie o priznaní predčasného starobného dôchodku. Nemal by zamestnanec poslať aj žiadosť o vyplatenie odchodného adresovanú zamestnávateľovi? Alebo stačia na to tieto dva dokumenty?

Dátum publikácie: 13. 10. 2021
Autor: JUDr. Petra Čičkánová
Právny stav od: 25. 5. 2018

Zamestnávateľ na základe dohody o zasielaní dokladov o mzde (výplatných pások) spracúva súkromné e-mailové adresy zamestnancov. Zamestnávateľ zamýšľa na dané e-mailové adresy zasielať informácie/ponuky od tretích strán, ktorých využitím by zamestnanci mohli získať zľavu (forma benefitu). Je to v súlade s legislatívou upravujúcou ochranu osobných údajov?

Dátum publikácie: 12. 10. 2021
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 1. 2013

Aké odvody je povinný zamestnávateľ odviesť z odmeny vyplatenej zamestnancovi po skončení pracovného pomeru? Pracovný pomer bol ukončený 31. 12. 2020, ročná odmena za rok 2020 bola priznaná vo výplatnom termíne 4/2021. Bývalý zamestnanec je starobný dôchodca.

Dátum publikácie: 11. 10. 2021
Autor: JUDr. Jozef Lukajka, PhD., Advokátska kancelária LUKAJKA & PARTNERS s. r. o.
Právny stav od: 1. 1. 2013

Aké možnosti má zamestnávateľ ohľadom ukončenia pracovného pomeru so zamestnancom, ktorý je u zamestnávateľa zamestnaný na dobu neurčitú? Z dôvodov medziľudských vzťahov ho zamestnávateľ nevie umiestniť na žiadnu pracovnú zmenu, pretože s ním nadriadení nechcú pracovať. Zamestnanec pracuje ako manipulant VZV a zamestnávateľ ho dočasne preradil na iné oddelenie, ale aj pozíciu z dôvodu mimoriadnej udalosti, pretože mu nie je schopný prideľovať prácu podľa jeho pracovnej zmluvy. So zamestnancom sa zamestnávateľ pokúsil ukončiť pracovný pomer dohodou, ale zo strany zamestnanca nie je dohoda možná.

Je v takomto prípade možné použiť na ukončenie pracovného pomeru § 63 ods. 1 písm. d) bod 3 Zákonníka práce, ak zamestnanec nespĺňa bez zavinenia zamestnávateľa požiadavky na riadny výkon dohodnutej práce určené zamestnávateľom vo vnútornom predpise? Prípadne existuje iný paragraf, ktorý by sa mohol použiť?

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.