33 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

Dátum publikácie: 13. 10. 2021
Autor: JUDr. František Kutlík
Právny stav od: 1. 1. 2021

Popri súdnych možnostiach a klasických alternatívnych spôsoboch riešenia spotrebiteľských sporov a ochrany spotrebiteľa sa v poslednom čase čoraz častejšie upriamuje pozornosť na elektornický variant  – elektronickú mediáciu spotrebiteľských sporov. Má niekoľko výhod: jednak promptnosť a efektívnosť pri uplatňovaní spotrebiteľských práv a tiež sa môže stať dôležitým momentom pri nastavení korektných, vzájomne výhodných a najmä udržateľných vzťahov medzi spotrebiteľom a dodávateľom.

Dátum publikácie: 13. 10. 2021
Autor: JUDr. František Kutlík
Právny stav od: 1. 1. 2021

Popri súdnych možnostiach a klasických alternatívnych spôsoboch riešenia spotrebiteľských sporov a ochrany spotrebiteľa sa v poslednom čase čoraz častejšie upriamuje pozornosť na elektornický variant  – elektronickú mediáciu spotrebiteľských sporov. Má niekoľko výhod: jednak promptnosť a efektívnosť pri uplatňovaní spotrebiteľských práv a tiež sa môže stať dôležitým momentom pri nastavení korektných, vzájomne výhodných a najmä udržateľných vzťahov medzi spotrebiteľom a dodávateľom.

Dátum publikácie: 13. 10. 2021
Autor: Ing. Cecília Olexová, PhD.
Právny stav od: 1. 1. 2021

Cieľom článku je poskytnúť tipy, ako viesť porady efektívne tak, aby splnili svoj účel, s dôrazom na špecifiká online mítingov.

Dátum publikácie: 20. 9. 2021
Autor: JUDr. Petra Čičkánová
Právny stav od: 1. 3. 2021

Predmetom zákona č. 2/1991 Zb. je úprava procesu kolektívneho vyjednávania medzi orgánmi odborových organizácií príslušných na zastupovanie zamestnancov a zamestnávateľmi s cieľom uzatvoriť kolektívnu zmluvu ako dvojstranný (viacstranný) právny úkon záväzný tak pre zamestnancov, ktorých zástupcovia danú kolektívnu zmluvu uzatvorili, ako aj zamestnávateľov.

Dátum publikácie: 20. 9. 2021
Autor: Ing. Cecília Olexová, PhD.
Právny stav od: 1. 1. 2021

K základným formám interpersonálnej komunikácie patria verbálna, neverbálna a paraverbálna komunikácia. Často býva narušená rôznymi prekážkami – internými, ktoré sú dané osobnými problémami na strane odosielateľa i prijímateľa informácie alebo externými, ktoré sa objavujú ako rušivý element v prostredí. Uvedomenie si bariér komunikácie je prvým krokom na ich prekonanie.

Dátum publikácie: 20. 9. 2021
Autor: Ing. Cecília Olexová, PhD.
Právny stav od: 1. 1. 2021

Článok je zameraný na postup úspešného delegovania, na prínosy a na bariéry delegovania, ktoré sa zvyknú v praxi objavovať.

Dátum publikácie: 20. 9. 2021
Autor: Ing. Cecília Olexová, PhD.
Právny stav od: 1. 1. 2021

Schopnosť riešiť konflikty na pracovisku patrí medzi dôležité schopnosti manažéra, pretože pomáha zmierniť negatívnu pracovnú atmosféru, zlepšiť tímovú spoluprácu a riešiť problémy. Článok je zameraný na vnútroskupinové a medziskupinové konflikty, spôsoby a zásady ich riešenia.

Dátum publikácie: 20. 8. 2021
Autor: Ing. Cecília Olexová, PhD.
Právny stav od: 1. 1. 2021

Komunikácia vo vnútri organizácie sa orientuje na zamestnancov a manažérov a prechádza všetkými manažérskymi činnosťami, či už ide o plánovanie, organizovanie, vedenie, kontrolu. Podľa odhadov odborníkov nedostatočná či neprimeraná vnútorná komunikácia, a to najmä v prípade problémov a nezhôd, spôsobuje viac ako 60 % problémov v organizácii. Do repertoára manažérskych činností preto patrí kritika, znižovanie nepriaznivých dôsledkov fám, komunikácia v čase krízy a oznamovanie informácií s negatívnym dosahom na zamestnancov.

Dátum publikácie: 20. 8. 2021
Autor: Ing. Cecília Olexová, PhD.
Právny stav od: 1. 1. 2021

Manažment ľudských zdrojov je strategicky významnou časťou riadenia organizácie, ktorá sa zameriava na všetko, čo sa týka ľudí v pracovnom procese. Cieľom príspevku je uviesť súčasné trendy v manažmente ľudských zdrojov a definovať pojmy, ktoré sú v tejto oblasti pertraktované.

Dátum publikácie: 17. 6. 2021
Autor: JUDr. Jozef Lukajka, PhD.
Právny stav od: 1. 1. 2021

Odstúpenie od pracovnej zmluvy, prípadne odvolanie výpovede nie je v praxi až tak bežné, čo však neznamená, že to nie je možné. Zamestnávateľ a zamestnanec často ani nemajú vedomosť o tom, že aj v pracovnoprávnych vzťahoch je možné od pracovnej zmluvy odstúpiť, prípadne že je možné výpoveď danú zo strany zamestnávateľa alebo zamestnanca odvolať a v pracovnom pomere naďalej pokračovať. 

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.