493 výsledkov
...
Dátum publikácie: 26. 5. 2021
Autor: Ing. Valéria Jarinkovičová
Právny stav od: 1. 1. 2021

Cieľom tohto príspevku je pomôcť čitateľom vyhnúť sa omylom (chybám) pri zdaňovaní príjmov zo závislej činnosti (napr. z pracovného pomeru) a zároveň uistiť sa, že tieto príjmy zdaňujú správne (resp. že sú im zdaňované správne ich zamestnávateľmi). Ide o pomerne rozsiahlu problematiku, takže nie je možné venovať v tomto článku primeranú pozornosť všetkým problematickým okruhom. 

Dátum publikácie: 26. 5. 2021
Autor: JUDr. Petra Čičkánová
Právny stav od: 1. 1. 2021

Dočasné pridelenie zamestnancov je inštitút pracovného práva, ktorý umožňuje zamestnávateľovi vykryť prechodný nedostatok zamestnancov bez toho, aby bol povinný uzatvárať s novými zamestnancami pracovné zmluvy. V prípade dočasného pridelenia vzniká trojstranný vzťah. Vo väčšine prípadov dochádza k prideleniu zamestnancov práve agentúrou dočasného zamestnávania, no v článku sa zameriame na pridelenie zamestnanca zamestnávateľom.

Dátum publikácie: 26. 5. 2021
Autor: Ing. Valéria Jarinkovičová
Právny stav od: 1. 1. 2021

V tomto príspevku svoju pozornosť sústredíme na plnenia (napr. dávky a podpory) z jednotlivých druhov poistenia a sporenia, aj komerčného, a to ja z pohľadu ZDP.

Dátum publikácie: 26. 5. 2021
Autor: JUDr. Marcela Macová, PhD.
Právny stav od: 1. 1. 2021

Tento článok popisuje stručný prehľad hlavných povinností, ktoré musí spoločnosť dodržiavať, resp. na ktoré si má dať pozor, či už pri vzniku, v priebehu fungovania, alebo pri zániku spoločnosti.

Dátum publikácie: 26. 5. 2021
Autor: Mgr. Denisa Martyneková
Právny stav od: 1. 1. 2021

Pri založení spoločnosti s ručením obmedzeným je z hľadiska BOZP rozhodujúce, či sa činnosti spoločnosti budú vykonávať len štatutárnym orgánom (bez založenia pracovnoprávnych vzťahov) alebo prostredníctvom zamestnancov. V tom prípade bude povinností, ako aj zodpovedností oveľa viac. Čím rozsiahlejšie, pestrejšie, rôznorodejšie budú prevádzkované činnosti s.r.o., tým bude potrebné zabezpečiť povinnosti zamestnávateľa v širšom rozsahu, rovnako príslušnú dokumentáciu z tejto oblasti. 

Dátum publikácie: 19. 5. 2021
Autor: Mgr. Matúš Mesarčík, LL.M.
Právny stav od: 1. 1. 2021

Predaj tovarov prostredníctvom internetu nie je iba o komfortnejšom zážitku spotrebiteľov na jednej strane, ale aj o ľahšej dostupnosti tovarov a služieb podnikateľov pre širší okruh ľudí. Prevádzkovanie internetových obchodov (e-shopov) tak ide ruka v ruke s vidinou lepšieho marketingu a väčšieho zisku. Vzhľadom na to, že v rámci e-shopu sa spracúva kvantum údajov o zákazníkoch, je na mieste upozorniť na otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov.

Dátum publikácie: 19. 5. 2021
Autor: Mgr. Matúš Mesarčík, LL.M.
Právny stav od: 1. 1. 2021

Článok sa zaoberá vymedzením zamestnanca ako dotknutej osoby z pohľadu pravidiel na ochranu osobných údajov a charakteristiky správneho legislatívneho režimu vrátane jeho analýzy, aký relevantný účel a právny základ pre spracúvanie osobných údajov použiť, zvlášť pri zverejňovaní kontaktných informácií a zverejňovaní fotografií zamestnancov v rôznych situáciách.

Dátum publikácie: 19. 5. 2021
Autor: JUDr. Jozef Lukajka, PhD., Mgr. Michaela Pyšná
Právny stav od: 1. 5. 2021

Pracovnoprávne vzťahy vznikajú najskôr od uzatvorenia pracovnej zmluvy alebo dohody vykonávanej mimo pracovného pomeru. Dôvodom, prečo uvádzame toto tvrdenie je, že už od tohto momentu môže zamestnávateľ nevedomky porušiť právne predpisy, pričom toto porušenie ho môže sprevádzať celým pracovným pomerom až do momentu uloženia pokuty alebo prehratého súdneho sporu. V tomto článku taktiež poukážeme na najčastejšie porušenia právnych predpisov v pracovnoprávnych vzťahoch v roku 2020.

Dátum publikácie: 19. 5. 2021
Autor: JUDr. Jozef Lukajka, PhD., Mgr. Michaela Pyšná
Právny stav od: 1. 5. 2021

Zákonník práce uvádza celý rad povinností zamestnávateľa voči zamestnancovi, avšak tieto vyplývyjú aj z iných osobitných predpisov, ako napr. zo zákona o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, zo zákona o inšpekcii práce, zákona o minimálnej mzde... Týkajú sa vzťahov už pred uzatvorením pracovnej zmluvy, ďalej pri uzatvorení pracovného pomeru, pri nástupe do zamestnania a počas trvania pracovného pomeru.

Dátum publikácie: 19. 5. 2021
Autor: JUDr. Jozef Lukajka, PhD., Mgr. Michaela Pyšná
Právny stav od: 1. 5. 2021

Zamestnávatelia často nevedomky porušia nielen ustanovenia Zákonníka práce, ale aj ostatných osobitných predpisov. V najčastejších prípadoch boli nedostatky zistené napr. v nedodržaní povinnosti uviesť v pracovnej zmluve ďalšie pracovné podmienky – výplatné termíny, pracovný čas, výmera dovolenky a dĺžka výpovednej doby, vedenie evidencie pracovného času, vykonávania opatrenia so zreteľom na všetky okolnosti týkajúce sa práce a v súlade s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, zabezpečenia, aby pracoviská, komunikácie, pracovné prostriedky, materiály, pracovné postupy, výrobné postupy... neohrozovali bezpečnosť a zdravie zamestnancov, vykonávanie údržby, opráv a iné.

...

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.