12 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

Dátum publikácie: 1. 12. 2018
Autor: Bc. Katarína Danajovičová
Právny stav od: 1. 12. 2018

Ak ste nestihli kvôli zlej finančnej situácii vyrovnať všetky svoje záväzky voči Sociálnej či zdravotnej poisťovni, požiadajte o splátkový kalendár a vyhnite sa tak konaniu vo veci vymáhania pohľadávok.

Dátum publikácie: 1. 12. 2018
Autor: Bc. Katarína Danajovičová
Právny stav od: 1. 12. 2018

Za zamestnanca odvádza poistné na nemocenské poistenie, poistné na dôchodkové poistenie, poistné na poistenie v nezamestnanosti a poistné na zdravotné poistenie zamestnávateľ. Ak si povinnosť nesplní, vzniká zamestnávateľovi dlžné poistné a poisťovne začnú voči zamestnávateľovi konanie vo veci vymáhania pohľadávky.

Dátum publikácie: 1. 12. 2018
Autor: Bc. Katarína Danajovičová
Právny stav od: 1. 12. 2018

Zamestnávateľ si prostredníctvom služieb Sociálnej poisťovne – „eSlužby“ môže kedykoľvek skontrolovať, či má alebo nemá evidované dlžné poistné.

Dátum publikácie: 1. 12. 2018
Autor: Bc. Katarína Danajovičová
Právny stav od: 1. 12. 2018

Ak zamestnávateľ neuhradí preddavky na zdravotné poistenie do dňa splatnosti, zdravotná poisťovňa zašle zamestnávateľovi upozornenie prostredníctvom emailu alebo do e-schránky a dlžníka a sumu pohľadávky zverejnia prostredníctvom zoznamu dlžníkov na svojich webových stránkach.

Dátum publikácie: 4. 10. 2018
Autor: Ing. Iveta Petrovická
Právny stav od: 1. 1. 2018

Reklama, náklady vynaložené na reprezentáciu, sponzorstvo sú z obsahového hľadiska spolu veľmi úzko súvisiace činnosti. Napríklad hranica medzi reklamou a reprezentáciou je nepatrná, jej obsah môže byť naopak veľmi rozdielny. V príspevku sa zameriame na daňové posúdenie jednotlivých výdavkov vynaložených na činnosti, ktorých cieľom je určitým spôsobom prezentovať samotnú osobu daňovníka (FO alebo obchodnú spoločnosť), jej činnosť, poskytované služby alebo výrobky.

Dátum publikácie: 4. 10. 2018
Autor: Ing. Iveta Petrovická
Právny stav od: 1. 1. 2018

Obsahová náplň reklamy vymedzená v zákone o dani z príjmov nadväzuje na zákon o reklame. Pokiaľ ide o formu reklamy, túto zákon o dani z príjmov žiadnym spôsobom nevymedzuje. Pre uznanie do daňových výdavkov je v súčasnosti rozhodujúce, či tieto výdavky súvisia s činnosťou daňovníka a ich zámerom je dosiahnutie, zabezpečenie, udržanie alebo zvýšenie príjmov daňovníka.

Dátum publikácie: 4. 10. 2018
Autor: Ing. Iveta Petrovická
Právny stav od: 1. 1. 2018

Do základu dane sa náklady na reklamu zahŕňajú tak, ako sa o nich účtuje. Náklady na reklamu a propagáciu sa do nákladov účtujú v tom účtovnom období, v ktorom vznikli. Ak ide o služby, ktoré sú vopred platené, napríklad platené nájomné reklamných plôch, vysielacieho času, inzertného priestoru, tieto náklady sa účtujú do obdobia, s ktorým vecne a časovo súvisia, t. j. časovo sa rozlišujú.

Dátum publikácie: 4. 10. 2018
Autor: Ing. Iveta Petrovická
Právny stav od: 1. 1. 2018

Podľa zákona o dani z príjmov výdavky na reprezentáciu nie sú daňovými výdavkami. Aj keď zákon o dani z príjmov tieto výdavky bližšie nešpecifikuje, všeobecne platí, že daňovo neuznanými sú najmä tie výdavky, ktoré sú vynaložené na pohostenie, občerstvenie, dary pri obchodných rokovaniach, poradách, firemných oslavách a pod.

Dátum publikácie: 4. 10. 2018
Autor: Ing. Iveta Petrovická
Právny stav od: 1. 1. 2018

Výdavkami na reprezentáciu sú aj reklamné predmety, ktoré na rozdiel od ostatných výdavkov na tento účel možno uplatniť do daňových výdavkov, ak spĺňajú zákonom stanovené podmienky. Musí ísť o predmety, ktorých hodnota nemôže presiahnuť 17 eur za jeden kus. Označovanie reklamných predmetov obchodným menom alebo ochrannou známkou zákon o dani z príjmov nevyžaduje. Do hodnoty reklamného predmetu je potrebné započítať aj súvisiace náklady.

Dátum publikácie: 4. 10. 2018
Autor: Ing. Iveta Petrovická
Právny stav od: 1. 1. 2018

V praxi sa často možno stretnúť so stotožňovaním, resp. zamieňaním sponzorstva s darcovstvom. Zásadný rozdiel je v tom, že zatiaľ čo za dar jeho darca nečaká žiadne protiplnenie, u sponzorského príspevku po­žaduje jeho poskytovateľ určitú protislužbu v tom, že príjemca bude tomuto poskytovate­ľovi zabezpečovať čin­nosť smerujúcu k naplneniu marketingových cieľov formou reklamy.

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.