6 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

Dátum publikácie: 8. 3. 2019
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 3. 2019
Právny stav do: 31. 12. 2019

Zrazené preddavky na daň z príjmov zo závislej činnosti je možné vyrovnať po skončení roka 2018 prostredníctvom zamestnávateľom vykonaného ročného zúčtovania alebo podaním daňového priznania. Zamestnanec, ktorý nie je povinný podať daňové priznanie, môže do 15. 2. 2019 požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň prostredníctvom žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania. Zamestnávateľ vykoná ročné zúčtovanie, a to najneskôr do 1. 4. 2019.

Dátum publikácie: 8. 3. 2019
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 3. 2019
Právny stav do: 31. 12. 2019

Ak mal zamestnanec v priebehu zdaňovacieho obdobia viacero zamestnávateľov a v priebehu roka neuplatňoval nezdaniteľnú časť základu dane ani daňový bonus u žiadneho z nich, o vykonanie ročného zúčtovania môže po­žia­dať ktoréhokoľvek zo svojich zamestnávateľov.

Dátum publikácie: 8. 3. 2019
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 3. 2019
Právny stav do: 31. 12. 2019

Pri vykonaní ročného zúčtovania preddavkov na daň zamestnávateľ zohľadní: poistné a príspevky, ktoré je povinný platiť zamestnanec, nezdaniteľné časti základu dane podľa § 11 ZDP na daňovníka, daňový bonus na vyživované dieťa podľa § 33 ZDP, daňový bonus na zaplatené úroky podľa § 33a ZDP, zamestnaneckú prémiu podľa § 32a ZDP a sadzbu dane podľa § 15 ZDP.

Dátum publikácie: 8. 3. 2019
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 3. 2019
Právny stav do: 31. 12. 2019

Ak zamestnanec bude za rok 2018 podávať daňové priznanie po vykonaní ročného zúčtovania preddavkov na daň, na základe jeho žiadosti zamestnávateľ vystaví doplnený doklad o vykonanom ročnom zúčtovaní vyplnením II. časti tlačiva Ročného zúčtovania preddavkov na daň za rok 2018.

Dátum publikácie: 8. 3. 2019
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 3. 2019
Právny stav do: 31. 12. 2019

Zamestnanec, ktorému zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie preddavkov na daň, môže sumu do výšky 2 % zaplatenej dane alebo do výšky 3 % zaplatenej dane, ak ide o daňovníka, poukázať ním určenej právnickej osobe vedenej v zozname prijímateľov podielu zaplatenej dane.

Dátum publikácie: 8. 3. 2019
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 3. 2019
Právny stav do: 31. 12. 2019

Hlásenie o vyúčtovaní dane sa podáva do 30. 4. 2019 za všetkých zamestnancov, ktorým zamestnávateľ za zdaňovacie obdobie roku 2018 vyplatil príjem zo závislej činnosti podľa § 5 ZDP v peňažnej i nepeňažnej forme. 

Partner