Vyhľadávanie > Príklady z praxe > Najčastejšie otázky
366 výsledkov
...
Dátum publikácie: 18. 7. 2019
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 1. 2016

Zamestnávateľ sa rozhodol darovať ojazdené vozidlá svojim zamestnancom. Je automobil, ktorý sa vyraďuje z evidencie zamestnávateľa a daruje zamestnancovi, považovaný za dar poskytnutý v súvislosti s výkonom práce?

Dátum publikácie: 15. 7. 2019
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 1. 2019

Vzťahujú sa slová „organizované viacdenné aktivity a zotavovacie podujatia počas školských prázdnin“ aj na tzv. denné tábory detí, ktoré budú bez nocľahu? Môže zamestnávateľ uznať a vyplatiť príspevok na rekreáciu za denný tábor dieťaťa?

Dátum publikácie: 15. 7. 2019
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 1. 2019

Zamestnanec zaplatil týždenný pobyt pre dieťa v dennom tábore počas školských prázdnin v mieste bydliska, to znamená, že nocuje doma. Vzťahuje sa príspevok na rekreáciu aj na tieto denné tábory?

Dátum publikácie: 11. 7. 2019
Autor: Ing. Anna Mackovičová
Právny stav od: 1. 1. 2019

Nezisková organizácia každoročne organizuje letné tábory. Rodičia zaplatia tento pobyt neziskovej organizácii, ktorá to potvrdí vystavením príjmového pokladničného dokladu vystaveného na meno rodiča a tiež potvrdenie o účasti na letnom tábore. Po uskutočnení tábora ubytovacie zariadenie vystaví faktúru pre neziskovú organizáciu, kde bude uvedený počet detí a počet nocí. Aké doklady by mal zamestnanec predložiť zamestnávateľovi, aby mu vznikol nárok na príspevok na rekreáciu?

Dátum publikácie: 1. 7. 2019
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 1. 2019

Patrí aj daň za ubytovanie, ktorá sa odvádza príslušnému miestnemu úradu, k oprávneným výdavkom na poskytnutie príspevku na rekreáciu zamestnanca?

Dátum publikácie: 21. 6. 2019
Autor: JUDr. Marcela Macová, PhD.
Právny stav od: 25. 5. 2018

Zamestnávateľ ponúka zamestnancom benefit zvýhodnených mobilných paušálov. Zamestnávateľ má zmluvu o spolupráci s poskytovateľom telefonických služieb. Ak má zamestnanec záujem využívať tieto zvýhodnené paušály, musí o to požiadať a dostane nové číslo alebo môže preniesť svoje pôvodné číslo? Môže zamestnávateľ v rámci interného telefónneho zoznamu zverejňovať jeho telefónne číslo, ktoré je vlastne písané na firmu, a zamestnanec s ním nemôže svojvoľne nakladať?

Dátum publikácie: 13. 6. 2019
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 5. 2018

Zamestnanci pracujú v zmenovej prevádzke. Na aké mzdové zvýhodnenia majú zamestnanci nárok, ak im pracovná zmena pripadne na sviatok, ktorý nie je štátnym sviatkom, ale je dňom pracovného pokoja a ktorý zároveň pripadne na pondelok až piatok? A tiež ak pripadne na sobotu alebo nedeľu? Napríklad zamestnanec odpracuje dennú zmenu vo Veľkonočný pondelok (deň pracovného pokoja, nie štátny sviatok) alebo odpracuje pracovnú zmenu 15. 9. 2019. Na aké príplatky má za tieto dni nárok?

Dátum publikácie: 12. 6. 2019
Autor: JUDr. Eva Tináková (advokátska kancelária MAPLE & FISH)
Právny stav od: 1. 1. 2009

Zamestnávateľ má aktuálne nastavené nasledovné: zamestnanec si môže objednať benefit MultiSport s tým, že sa spolupodieľa na základnej karte sumou napr. 10 €. S V súvislosti s tým dostane dohodu o zrážkach zo mzdy za "program MultiSport", napr. od 1. 3. V ponuke benefitov má aj tzv. sprievodnú kartu MultiSport za príspevok napr. 25 €. Keď sa zamestnanec rozhodne pre tento benefit napr. od 1. 5., vystaví mu ďalšiu dohodu o zrážke zo mzdy. Avšak tu volí taký postup, že mu vystaví dohodu o zrážke zo mzdy za "program MultiSport" od 1. 5. vo výške 35 € (a teda 10 € pôvodných a 25 € nových), pričom starú dohodu na 10 € nijako explicitne neruší. Je tento postup správny? 

Dátum publikácie: 12. 6. 2019
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 3. 1. 2019

Dohodár, ktorý má uzatvorenú dohodu o vykonaní práce s mesačnou odmenou 35 €, požiadal zamestnávateľa o vyplatenie tejto odmeny 2x ročne, a to za I. polrok 210 € a za II. polrok 210 €. Prácu na základe uvedenej dohody bude vykonávať cca 10 hodín mesačne a odmena bude vyplatená spolu za 6 mesiacov. Ako má zamestnávateľ evidovať dochádzku uvedeného dohodára pre účely zdravotného poistenia, teda dohodára, ktorý nepracuje päť dní v týždni? Ako ho prihlasovať do zdravotnej poisťovne? 

Dátum publikácie: 7. 6. 2019
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 7. 2003

Má zamestnanec nárok na prekážku v práci, ak zdokladoval zamestnávateľovi doklad s pečiatkou Reprofit international s.r.o., Klinika reprodukčnej medicíny Brno?

...

Partner