Vyhľadávanie > Príklady z praxe > Najčastejšie otázky
389 výsledkov
...
Dátum publikácie: 14. 1. 2020
Autor: JUDr. Marcela Macová, PhD.
Právny stav od: 25. 5. 2018

V starších pracovných zmluvách má zamestnávateľ uvedený bod, že zamestnanec súhlasí s používaním osobných údajov pre pracovnoprávne účely zamestnávateľa v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov. Ako má zamestnávateľ tento bod vyriešiť? Má dodatkami k pracovným zmluvám uviesť, že tento bod sa ruší a nahrádza ho dokument "Informácie o spracúvaní osobných údajov v rámci pracovnoprávnych vzťahov“, ktorý bude dostupný k nahliadnutiu pre všetkých zamestnancov?

Dátum publikácie: 14. 1. 2020
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 1. 2013

Zamestnávateľ zamestnáva starobného dôchodcu v pracovnom pomere. V prípade skončenia pracovného pomeru má tento zamestnanec nárok na odchodné aj odstupné?

Dátum publikácie: 2. 12. 2019
Autor: Ing. Anna Mackovičová
Právny stav od: 1. 1. 2019

Zamestnankyňa priniesla z mestskej polície príjmový pokladničný doklad, ktorý je vystavený na meno jej 7-ročného syna. Mestská polícia organizuje letný tábor pre deti (nie je to ich vlastné zariadenie). Čo má ešte zamestnankyňa doložiť, aby mala nárok na príspevok na rekreáciu? Príjmový doklad je v poriadku? Nikde nie je žiaden doklad o tom, že to je jej syn. Musí priniesť nejakú faktúru na svoje meno? Alebo stačí len zmeniť príjmový doklad na jej meno? A v príjmovom doklade vypísať, že ide o letný tábor pre syna?

Dátum publikácie: 15. 11. 2019
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 9. 2007

Ako má zamestnávateľ postupovať pri výpočte exekučnej zrážky zamestnanca, ktorý je starobným dôchodcom, s jedným vyživovaným dieťaťom a zamestnancovi je uplatňovaná aj zrážka na exekúciu z dôchodku? Sociálna poisťovňa uplatnila aj nepostihnuteľné sumy. Čistá mzda zamestnanca je 700 € a ide o neprednostnú pohľadávku.

Dátum publikácie: 15. 11. 2019
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 1. 2004

Zamestnankyňa poberá rodičovský príspevok, ale ukončila rodičovskú dovolenku predčasne a od 1. 1. 2019 nastúpila späť do práce na skrátený pracovný čas. Aké odvody bude platiť do zdravotnej a Sociálnej poisťovne?

Dátum publikácie: 14. 11. 2019
Autor: Peter Martynek
Právny stav od: 1. 7. 2006

Je zamestnávateľ povinný znášať náklady za vstupnú lekársku prehliadku pedagogických aj nepedagogických zamestnancov?

Dátum publikácie: 14. 11. 2019
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2011

Zamestnávateľ zamestnancovi na základe jeho oznámenia poskytol rodičovskú dovolenku podľa § 166 ods. 1 Zákonníka práce, ktorá trvá. Zároveň mu potvrdil žiadosť o materské, ktoré bolo doručené Sociálnej poisťovni. Túto skutočnosť zamestnávateľ oznámil v zákonnej lehote Sociálnej poisťovni registračným listom (zmena – začiatok RD) a príslušnej zdravotnej poisťovni oznámením zamestnávateľa (začiatok – kategória 1O). Zamestnanec zamestnávateľovi oznámil, že na základe rozhodnutia Sociálnej poisťovne mu vznikol nárok na materské iba za jeden deň, od nasledujúceho dňa mu nárok na materské zanikol. Ako posúdiť obdobie čerpania rodičovskej dovolenky od zániku nároku na materské na tieto účely?

Dátum publikácie: 10. 10. 2019
Autor: JUDr.et Mgr. Jozef Toman, PhD.
Právny stav od: 1. 1. 2019

Zamestnanec má u toho istého zamestnávateľa uzatvorené dva pracovné pomery na kratší pracovný čas, a to pracovný pomer na 21 hodín týždenne a druhý pracovný pomer na 19,5 hod. týždenne. Ako má zamestnávateľ postupovať v prípade žiadosti o príspevok na rekreáciu?

Dátum publikácie: 10. 10. 2019
Autor: JUDr.et Mgr. Jozef Toman, PhD.
Právny stav od: 1. 1. 2019

Ak zamestnanec predložil zamestnávateľovi doklad z ERP bez označenia mena, poštovú poukážku, ktorou hradil rekreáciu, kde je aj meno zamestnanca, alebo vklad v hotovosti na účet, kde je tiež meno zamestnanca uvedené, ale úhrada bola z jeho účtu alebo zo spoločného účtu manželov a k tomu ešte priloží faktúru na meno zamestnanca, hotelový účet na jeho meno a potvrdenie o účasti vystavené na meno zamestnanca, možno považovať uvedené účtovné doklady za postačujúce na poskytnutie príspevku na rekreáciu?

Dátum publikácie: 2. 10. 2019
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 7. 2003

Ak chce zamestnávateľ uzatvoriť so zamestnancom dohodu o prehlbovaní kvalifikácie na predpokladanú výšku nákladov v sume 1 914 € s DPH a prehlbovanie bude trvať 7 dní, je adekvátna doba zotrvať u zamestnávateľa v pracovnom pomere 5 rokov? Do výšky nákladov je možné započítať okrem ceny školenia aj stravné, pohonné látky, mzdu, ubytovanie a daň z pridanej hodnoty?

...

Partner