9 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

Dátum publikácie: 25. 3. 2015
Autor: JUDr.et Mgr. Jozef Toman, PhD.
Právny stav od: 1. 3. 2015
Právny stav do: 30. 11. 2016

Chcete si preveriť svoje vedomosti, ktoré sa týkajú stravovania zamestnancov podľa Zákonníka práce? Urobte si krátky test, ktorý sme si pre vás pripravili.

Dátum publikácie: 25. 3. 2015
Autor: JUDr.et Mgr. Jozef Toman, PhD.
Právny stav od: 1. 3. 2015
Právny stav do: 30. 11. 2016

Článok je zameraný na povinnosti, ktoré má zamestnávateľ voči zamestnancom v oblasti zabezpečenia stravovania a je venovaný najčastejším aplikačným otázkam, ktoré sa v praxi objavujú pre zamestnávateľov v tejto oblasti. V článku sú riešené otázky spojené so zabezpečením stravovania a podmienkami, za ktorých zamestnancovi vznikne právo na zabezpečenie stravovania, príspevkom zamestnávateľa na stravovanie, finančným príspevkom, okruhom zamestnancov, ktorým zamestnávateľ prispieva na stravovanie.

Dátum publikácie: 24. 3. 2015
Autor: Ing. Ľuboslava Minková
Právny stav od: 1. 3. 2015

Zmeny vykonané v zákone o cestovných náhradách sa týkajú problematiky dočasného pridelenia, a to hlavne poskytovania náhrad dočasne pridelenému zamestnancovi počas dočasného pridelenia na výkon práce k inej fyzickej osobe alebo právnickej osobe. Zmeny boli vyvolané schválenými úpravami v Zákonníku práce týkajúcimi sa dočasného pridelenia agentúrou dočasného zamestnávania alebo zamestnávateľom.

Dátum publikácie: 24. 3. 2015
Autor: Ing. Cecília Olexová, PhD.
Právny stav od: 1. 3. 2015

Porady a schôdze sú užitočným nástrojom komunikácie medzi nadriadenými a zamestnancami, a to napriek rastúcej komunikácii prostredníctvom e-mailu, online sociálnych sietí alebo webových konferencií. Ich účelom je sprostredkovanie informácií, vyjasňovanie a výmena názorov, podpora vzniku nových nápadov, motivácia členov tímu či prijímanie rozhodnutí. Ako však zaistiť, aby porada splnila svoj cieľ a účastníci porady nestratili viac času, ako je nevyhnutné?

Dátum publikácie: 24. 3. 2015
Autor: JUDr. Tatiana Mičudová
Právny stav od: 1. 3. 2015
Právny stav do: 30. 6. 2016

V praxi sa vyskytujú aj situácie, kedy je právo na informácie zaručené žiadateľmi zneužívané. Žiadatelia napr. žiadajú informácie, ktoré sú dostupné na webových stránkach povinných osôb, alebo žiadajú informácie, ktoré administratívne zaťažujú povinné osoby priam až absurditami. 

Najvyšší súd SR rozhodoval prípad, kedy žiadateľ zneužíval právo na informácie za účelom vytvárania ľahšieho a neodôvodneného zisku na úkor protistrany (povinnej osoby) spočívajúceho v zaplatení nákladov za zastúpenie advokátom. Zneužíval tak cieľ súdneho konania na to, aby sa obohatil. 

Tento článok pojednáva práve o poslednom spomínanom prípade, kedy právo na informácie slúžilo žiadateľovi na získanie financií v podobe náhrady trov právneho zastúpenia v konaniach o preskúmanie rozhodnutia povinnej osoby ohľadne práva na informácie.

Dátum publikácie: 23. 3. 2015
Autor: JUDr. Tatiana Mičudová
Právny stav od: 1. 1. 2015
Právny stav do: 28. 2. 2019

Chcete si preveriť svoje vedomosti, ktoré sa týkajú opatrení súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti? Urobte si krátky test, ktorý sme si pre vás pripravili.

Dátum publikácie: 23. 3. 2015
Autor: JUDr. Tatiana Mičudová
Právny stav od: 1. 1. 2015
Právny stav do: 28. 2. 2019

V poslednej dobe sa vo väčšej miere objavujú prípady, kedy zamestnanci odhaľujú protiprávnu, resp. protispoločenskú činnosť, machinácie pri verejných obstarávaniach, predražené nákupy a pod. Títo zamestnanci sú potom vystavení nielen kritike svojich zamestnávateľov, ale často aj rôznym postihom.

Z dôvodu ochrany takýchto osôb, bol prijatý nový zákon, ktorý komplexne rieši ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti.

Tento článok rozoberá  povinnosti, ktoré z predmetného zákona vyplývajú niektorým zamestnávateľom. Napr.  povinnosti niektorých zamestnávateľov zaviesť vnútorný systém vybavovania podnetov, určiť zodpovednú osobu, ktorá bude podnety vybavovať a pod.

Dátum publikácie: 23. 3. 2015
Autor: Finančné riaditeľstvo SR
Právny stav od: 1. 1. 2014
Právny stav do: 31. 12. 2018

Príjem na účely zákona o dani z príjmov v znení neskorších predpisov je definovaný v § 2 písm. c) ZDP ako peňažné plnenie a nepeňažné plnenie dosiahnuté aj zámenou, ocenené cenami bežne používanými v mieste a v čase plnenia alebo spotreby, a to podľa druhu, kvality, prípadne miery opotrebenia predmetného plnenia, ak ZDP neustanovuje inak. Spôsob ocenenia nepeňažného príjmu ustanovený v § 2 písm. c) ZDP sa neuplatní pri poskytnutí motorového vozidla zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane, zamestnancovi na používanie na služobné a súkromné účely. Takýto nepeňažný príjem sa ocení spôsobom uvedeným v § 5 ods. 3 písm. a) ZDP. Týmto metodickým pokynom sa upravuje len ocenenie nepeňažného príjmu podľa § 5 ods. 3 písm. a) ZDP v znení účinnom od 1. 1. 2014.

Dátum publikácie: 23. 3. 2015
Autor: JUDr.et Mgr. Jozef Toman, PhD.
Právny stav od: 1. 3. 2015
Právny stav do: 31. 8. 2019

Článok o novele Zákonníka práce účinnej od 1. 3. 2015 je zameraný na otázky spojené s agentúrnym zamestnávaním a dočasným prideľovaním zamestnancov, pričom na praktických príkladoch sú vysvetlené najzásadnejšie zmeny, ktoré priniesla táto novela, akými je založenie a skončenie pracovného pomeru na určitú dobu s agentúrnym zamestnancom, spoločná zodpovednosť užívateľského zamestnávateľa za vyplatenie porovnateľnej mzdy, maximálna dĺžka a reťazenie dočasných pridelení, prezumpcia dočasného pridelenia a vyplácanie cestovných náhrad dočasne prideľovaným zamestnancom.

Partner