13 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

Dátum publikácie: 1. 3. 2021
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 12. 2011

Dobrovoľník nemá nárok na mzdu, tzn. neprihlasuje sa do poisťovní. V prípade, že by sa s dobrovoľníkom dohodla odmena za vykonanú prácu, v takom prípade už nejde o dobrovoľnícku činnosť? Môže sa uzatvoriť dohoda na tento účel?

Dátum publikácie: 15. 2. 2021
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 4. 2002

Môže zamestnávateľ uzatvoriť dohodu o brigádnickej práci študenta, ktorý študuje na zahraničnej vysokej škole dennou formou? Predmetom dohody sú práce z oblasti IT služieb, spracovanie databázy. Výkon práce nie je viazaný miestom prevádzky zamestnávateľa, čiže študent môže pracovať aj z domu, resp. zo zahraničia. Môže si študent uplatniť odvodovú výnimku do 200 €?

Dátum publikácie: 10. 6. 2019
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 18. 6. 2016

Spoločnosť potrebuje zamestnať experta – občana Belgicka na dohodu o pracovnej činnosti, pričom miesto výkonu jeho práce bude mimo územia SR (v Belgicku). Aké povinnosti v tomto prípade vyplývajú pre zamestnávateľa na území SR – prihlásenie a odvody do poisťovní, DÚ, prípadne ďalšie povinnosti? Vzniknú spoločnosti povinnosti aj mimo územia SR?

Dátum publikácie: 3. 1. 2018
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 11. 2013

Zdravotná poisťovňa požiadala zamestnávateľa o opravu mesačných výkazov poistného na zdravotné poistenie za roky 2012 až 2015 za dvoch čiastočne invalidných zamestnancov, ktorí nepredložili potvrdenie o priznaní čiastočnej invalidity, čím vznikol preplatok na poistnom zamestnancovi aj zamestnávateľovi. Po vrátení preplatkov zdravotnou poisťovňou stačí zamestnancovi navýšiť základ dane o tento príjem alebo má zamestnávateľ podať opravné daňové hlásenia za roky 2012 až 2015?

Dátum publikácie: 18. 8. 2017
Autor: Ing. Anna Mackovičová
Právny stav od: 1. 1. 2004

SZČO je zároveň aj poslancom na obecnom úrade. Dňa 9. 8. 2016 začala poberať materské, na ktoré jej vznikol nárok ako SZČO. Zároveň na obecnom úrade poberala nepravidelný príjem na dohodu ako poslanec, takže z obecného úradu jej nárok na materské nevznikol. Nehlásila sa ani na obecný úrad, že je na materskej dovolenke, keďže túto povinnosť nemá. Zamestnankyňa obecného úradu ju ale vyzvala, aby si túto povinnosť splnila. Je naozaj povinná hlásiť sa na obecný úrad, že je na materskej dovolenke?

Dátum publikácie: 12. 11. 2015
Autor: Mária Jančíková
Právny stav od: 1. 1. 2014
Právny stav do: 31. 12. 2015

Študentka konzervatória po ukončení 4. ročníka (naďalej pokračuje v stredoškolskom štúdiu štúdiom v 5. a 6. ročníku, t. j. neukončila stredoškolské štúdium, ale stále v ňom pokračuje) pracovala v priebehu prázdnin v mesiaci júl, august (plus cca 5 dní mesiaca jún) 2014 ako animátorka pre agentúru. Agentúra s ňou uzatvorila zmluvu o umeleckom výkone. Jej celkový zdaniteľný príjem zo zmluvy o umeleckom výkone za rok 2014 predstavoval čiastku 1 326 €. V podanom daňovom priznaní za rok 2014 si príjmy z agentúry uviedla ako príjem z podnikania podľa § 6 ods. 2 písm. a) zákona o dani z príjmov – príjmy z inej samostatnej zárobkovej činnosti (tabuľka č. 1, riadok 5 daňového priznania), uplatnila si paušálne výdavky vo výške 530,40 € a nezdaniteľnú čiastku.

Súčasne mala študentka v priebehu roka 2014 aj krátkodobý príjem zo závislej činnosti (zmluva o brigádnickej práci študenta) vo výške 340 € (zamestnávateľ jej však zrazil daň preddavkovo, celkom vo výške 64,60 €). Výsledná daňová povinnosť bola nulová.

Študentka si podala daňové priznanie z dôvodu možnosti požiadať o vrátenie zrazeného preddavku.

Začiatkom mesiaca august 2015 študentka dostala oznámenie zo VŠZP o nedoplatku na poistnom. Nedoplatok vyčíslili vo výške 69,61 € a urobili tak len na základe podaného daňového priznania.

Postupovala zdravotná poisťovňa správne? Nedochádza k súbehu poistného z príjmu študenta a zároveň z titulu poistenca štátu? Je povinný študent teda vykázaný nedoplatok uhradiť?

Ak áno, čo je jeho vymeriavací základ a akým spôsobom bol vypočítaný nedoplatok v danej výške?

Ak je študentka povinná platiť zdravotné poistenie, ako štát vyberie poistenie od ostatných študentov – animátorov, ktorých príjmy neprekročili stanovenú hranicu pre podanie daňového priznania za rok 2014 v zmysle § 46a zákona o dani z príjmov, t. j. čiastku 1 901,67 €, daňové priznanie nepodali a zdravotná poisťovňa nemá k dispozícii ich príjmy? Keďže reakciou zo strany poisťovne bol výkaz nedoplatkov a brániť sa možno podaním námietky zo strany študentky, kde je striktne stanovená lehota?

Dátum publikácie: 8. 1. 2014
Autor: JUDr. Marcela Macová, PhD.
Právny stav od: 1. 7. 2013
Právny stav do: 31. 12. 2016

Živnostník zamestnáva 5 zamestnancov v oblasti stavebníctva, na internete neobchoduje ani nemá internetovú stránku. Je potrebné registrovať systém, keďže nikde údaje o zamestnancoch neposkytuje? Potrebuje súhlas dotknutej osoby, poučenie oprávnenej osoby, bezpečnostný projekt a dokumentáciu?

Dátum publikácie: 28. 6. 2013
Autor: Mária Jančíková
Právny stav od: 1. 1. 2013
Právny stav do: 31. 12. 2013

Môže si študent na základe dohody o brigádnickej práci študentov uplatniť u jedného zamestnávateľa výnimku z platenia dôchodkového poistenia do stanovenej hranice (155 €)?

Môže mať študent uzatvorených aj viac dohôd u rôznych zamestnávateľov bez výnimky platenia dôchodkového poistenia? O aké odvody pôjde?

Dátum publikácie: 16. 5. 2013
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 8. 2006
Právny stav do: 31. 12. 2014

Môže zamestnávateľ uzatvoriť dohodu o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru so ženou na materskej dovolenke alebo rodičovskej dovolenke?

Dátum publikácie: 20. 2. 2013
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 1. 2013
Právny stav do: 31. 12. 2013

U zamestnávateľa vykonáva zárobkovú činnosť študent na základe dohody o brigádnickej práci študentov s pravidelným mesačným príjmom v rozmedzí od 200 eur do 1 000 eur podľa vykonanej práce. Aký je najvýhodnejší spôsob zamestnania, aby zamestnávateľ mohol študentove služby využívať aj naďalej?

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.