16 výsledkov
Dátum publikácie: 22. 9. 2020
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 21. 7. 2020

S cieľom všeobecnej podpory podnikateľského prostredia pomocou opatrení napomáhajúcich oživeniu ekonomiky Národná rada SR schválila zákon č. 198/2020 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia zasiahnutým opatreniami na zamedzenie šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby Covid-19. V zákone sú schválené opatrenia administratívnej povahy, ako aj odstránenia byrokratických obmedzení malých a stredných podnikateľov a živnostníkov. 

Dátum publikácie: 23. 10. 2019
Autor: Ing. Marián Drozd
Právny stav od: 1. 1. 2019

Na základe komisionárskej zmluvy vzniká záväzok, podľa ktorého sa komisionár zaväzuje, že pre komitenta zariadi vo vlastnom mene na jeho účet určitú obchodnú záležitosť, a komitent sa zaväzuje zaplatiť mu odplatu. Cieľom príspevku je poukázať na špecifiká pri komisionálnom predaji z pohľadu daňových a účtovných predpisov. Pripájame i vzor komisionárskej zmluvy.

Dátum publikácie: 23. 10. 2019
Autor: Ing. Marián Drozd
Právny stav od: 1. 1. 2019

Pre komisionársku zmluvu platia ustanovenia § 577 až § 590 Obchodného zákonníka. Podstatou komisionárskej zmluvy, ktorou sa odlišuje od obchodného zastúpenia, prípadne mandátnej zmluvy je fakt, že komisionár koná vo vlastnom mene, aj keď na účet komitenta. Tretia osoba tak vôbec nemusí mať vedomosť o tomto vzťahu a vníma iba osobu komisionára

Dátum publikácie: 23. 10. 2019
Autor: Ing. Marián Drozd
Právny stav od: 1. 1. 2019

V zmysle zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice podnikateľ je povinný evidovať tržbu v elektronickej registračnej pokladnici alebo v systéme e-kasa prostredníctvom pokladnice e-kasa klient bez zbytočného odkladu po jej prijatí.

Dátum publikácie: 23. 10. 2019
Autor: Ing. Marián Drozd
Právny stav od: 1. 1. 2019

Komisionár sa v prípade komisionárskeho predaja nestáva vlastníkom tovaru, neprechádza na neho právo nakladať s majetkom ako vlastník. Z pohľadu DPH teda nedochádza pri odovzdaní tovaru do komisionálneho predaja k dodaniu tovaru a v tomto okamihu nie je dôvod uplatňovať DPH. Na účely zákona o DPH k dodaniu tovaru dôjde až pri predaji tovaru tretej osobe.

Dátum publikácie: 23. 10. 2019
Autor: Ing. Marián Drozd
Právny stav od: 1. 1. 2019

Zákon o účtovníctve, ako aj postupy účtovania pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva osobitne neupravujú spôsob účtovania dodávok tovarov a služieb vyplývajúcich z plnenia komisionárskej zmluvy, a to ani z pohľadu komisionára, ani z pohľadu komitenta. Z toho dôvodu pri účtovaní je potrebné vychádzať zo všeobecných zásad tak zákona o účtovníctve, ako aj príslušných postupov účtovania.

Dátum publikácie: 23. 10. 2019
Autor: Ing. Marián Drozd
Právny stav od: 1. 1. 2019

Aj v prípade predaja alebo nákupu prostredníctvom komisionárskej zmluvy je potrebné dodržiavať príslušné ustanovenia zákona o dani z príjmov rovnako ako pri predaji (nákupe) bez sprostredkovateľa.

Dátum publikácie: 23. 10. 2019
Autor: Ing. Marián Drozd
Právny stav od: 1. 1. 2019

Keďže komisionár (sprostredkovateľ) navonok koná vo vlastnom mene, aj keď na účet komitenta, môže byť pre podnikateľa (komitent) výhodná anonymita, pretože tretia osoba nemusí mať vôbec vedomosť o uzavretí komisionárskej zmluvy a vníma tak len osobu komisionára.

Dátum publikácie: 21. 8. 2018
Autor: Bc. Katarína Danajovičová
Právny stav od: 1. 7. 2018
Právny stav do: 30. 6. 2019

Výška životného minima sa určuje z koeficientu rastu čistých peňažných príjmov na osobu alebo koeficientu rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností, pričom rozhodujúcim obdobím je obdobie od apríla predchádzajúceho kalendárneho roku do apríla bežného kalendárneho roku.

Dátum publikácie: 7. 12. 2017
Autor: Ing. Viliam Višňovský
Právny stav od: 1. 12. 2017
Právny stav do: 31. 12. 2018

Vláda 11. októbra 2017 schválila návrh Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky na zvýšenie sumy minimálnej mzdy na rok 2018 v mesačnom vyjadrení na 480 eur. V hodinovom vyjadrení suma minimálnej mzdy bude činiť 2,759 eura. Aký je postup a kritériá pri rokovaní o minimálnej mzde?

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.