9 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

Dátum publikácie: 25. 2. 2021
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2021

Daňové priznanie je povinný podať daňovník, ktorý za zdaňovacie obdobie dosiahol zdaniteľný príjem presahujúci 50 % sumy nezdaniteľnej časti základu dane podľa § 11 ods. 2 písm. a) zákona o dani z príjmov. Z toho vyplýva, že podať daňove priznanie musí aj študent, kktorý za zdaňovacie obdobie dosiahol zdaniteľný príjem vyšší ako 2207,10 eura.

Dátum publikácie: 25. 2. 2021
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2021

Príjem z pracovnoprávneho vzťahu študenta je príjmom zo závislej činnosti a podlieha zdaneniu. Ak študent dosiahne plnoletosť, môže zárobkovú činnosť vykonávať ako podnikateľ alebo samostatne zárobkovo činná osoba. Dosiahnutý príjem je príjmom z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti a je predmetom dane z príjmu.

Dátum publikácie: 25. 2. 2021
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2021

Študent môže vykonávať prácu na dohodu, uzatvorením pracovnej zmluvy či na základe dohody o brigádnickej práci študentov. Príjem z pracovnoprávneho vzťahu na základe pracovnej zmluvy alebo dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru je príjmom zo závislej činnosti.

Dátum publikácie: 25. 2. 2021
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2021

Rozhodujúcim kritériom pre začatie podnikania a inej samostatnej zárobkovej činosti je vek 18 rokov, t. j. podnikať ako fyzická osoba môže aj študent strednej školy a vysokej školy bez akýchkoľvek obmedzení. 

Dátum publikácie: 20. 11. 2019
Autor: Ing. Valéria Jarinkovičová
Právny stav od: 1. 7. 2019

Študentské príjmy majú svoje špecifiká, z ich obvyklej štruktúry a výšky vyplývajú viaceré daňové osobitosti. V príspevku sa zaoberáme zdaňovaním rôznych príjmov plynúcich študentom vysokých škôl, a to aj z aspektu novoprijatých opatrení na podporu ich štúdia, sociálnej a finančnej situácie.

Dátum publikácie: 28. 6. 2016
Autor: Ing. Miroslava Brnová
Právny stav od: 1. 6. 2016

S účinnosťou od 1. 1. 2016 začal platiť nový zákon o odbornom vzdelávaní a príprave týkajúci sa žiakov stredných odborných škôl. V tejto súvislosti najviac diskutovanou oblasťou bolo praktické vzdelávanie vykonávané u zamestnávateľa, ktoré má aj určité daňové dôsledky.

Vzhľadom na nevyhnutnosť vzdelávania nielen žiakov týchto vybraných škôl pre ich následné uplatnenie na trhu práce, ale aj potrebu vzdelávania všetkých zamestnancov pre skvalitnenie činnosti vykonávanej pre zamestnávateľa je možné vynaložené výdavky zamestnávateľom na vzdelávanie svojich zamestnancov a študentov, ktorým vzdelávanie zabezpečuje, uznať ako daňové výdavky po splnení zákonom stanovených podmienok.

Dátum publikácie: 28. 6. 2016
Autor: Ing. Miroslava Brnová
Právny stav od: 1. 6. 2016
Právny stav do: 31. 12. 2019

V prípade, ak pôjde o posúdenie výdavku na vzdelávanie a rekvalifikáciu zamestnancov ako daňového výdavku zamestnávateľa, je potrebné postupovať podľa ustanovenia § 19 ods. 2 písm. c) tretí bod zákona o dani z príjmov. Podľa citovaného ustanovenia zákona daňovým výdavkom, ktorý možno uplatniť len v rozsahu a za podmienok ustanovených v tomto zákone, sú výdavky na pracovné a sociálne podmienky a starostlivosť o zdravie vynaložené na vzdelávanie a rekvalifikáciu zamestnancov, vlastné vzdelávacie zariadenia.

Dátum publikácie: 28. 6. 2016
Autor: Ing. Miroslava Brnová
Právny stav od: 1. 6. 2016
Právny stav do: 31. 8. 2018

S účinnosťou od 1. 4. 2015 bol schválený zákon č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave, ktorý upravil systém odborného vzdelávania pre žiakov stredných odborných škôl. Tento zákon nahradil pôvodný zákon o odbornom vzdelávaní, a to zákon č. 184/2009 Z. z. Rozširuje pôvodný systém odborného vzdelávania o systém tzv. „duálneho vzdelávania“ pre učebné odbory a študijné odbory s rozšíreným počtom hodín praktického vyučovania stredných odborných škôl. Zámerom tohto systému je riešiť problematiku slabej uplatniteľnosti absolventov vybraných odborov na trhu práce, a tým nedostatok kvalifikovaných pracovných síl pre potreby krytia výpadku pracovných síl v týchto odboroch z dôvodu odchodov pracovníkov do dôchodku, resp. pre potreby zabezpečenia ďalšieho ekonomického rastu a zníženie nezamestnanosti mladých.

Dátum publikácie: 28. 6. 2016
Autor: Ing. Miroslava Brnová
Právny stav od: 1. 6. 2016
Právny stav do: 17. 6. 2020

Vzdelávanie lekárov je riešené v špeciálnom daňovom režime a to hlavne v prípade, ak vzdelávanie uhrádza za lekára zákonom určená osoba, a to „držiteľ“, ktorým je držiteľ registrácie lieku, držiteľ povolenia na veľkodistribúciu liekov, držiteľ povolenia na výrobu liekov a farmaceutická spoločnosť, pričom všetky tieto osoby sú zadefinované priamo v ustanoveniach zákona č. 362/ 2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, výrobca zdravotníckej pomôcky a výrobca dietetickej potraviny, ktorí sú upravení v zákone č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, distribútor zdravotníckej pomôcky, distribútor dietetickej potraviny alebo tretia osoba, prostredníctvom ktorej ostatné tu uvedené osoby poskytujú peňažné a nepeňažné plnenia.

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.