650 výsledkov
...
Dátum publikácie: 19. 5. 2021
Autor: Ing. Jarmila Strählová
Právny stav od: 1. 1. 2021

Daňový bonus na vyživované dieťa je plnenie poskytované zo štátneho rozpočtu, ktoré je u fyzickej osoby oslobodené od dane z príjmov. Daňový bonus sa odpočítava podľa presne určených podmienok od výslednej dane z príjmov, resp. od preddavku na daň z príjmov zo závislej činnosti na každé vyživované dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti.

Dátum publikácie: 25. 2. 2021
Autor: Finančné riaditeľstvo SR
Právny stav od: 1. 1. 2021
Právny stav do: 31. 12. 2021

Prehľad jednotlivých súm, potrebných pre výpočet daňovej povinnosti fyzických osôb na rok 2021 je uvedený v prílohe tejto informácie.

Dátum publikácie: 25. 2. 2021
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2021

Daňové priznanie je povinný podať daňovník, ktorý za zdaňovacie obdobie dosiahol zdaniteľný príjem presahujúci 50 % sumy nezdaniteľnej časti základu dane podľa § 11 ods. 2 písm. a) zákona o dani z príjmov. Z toho vyplýva, že podať daňove priznanie musí aj študent, kktorý za zdaňovacie obdobie dosiahol zdaniteľný príjem vyšší ako 2207,10 eura.

Dátum publikácie: 25. 2. 2021
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2021

Príjem z pracovnoprávneho vzťahu študenta je príjmom zo závislej činnosti a podlieha zdaneniu. Ak študent dosiahne plnoletosť, môže zárobkovú činnosť vykonávať ako podnikateľ alebo samostatne zárobkovo činná osoba. Dosiahnutý príjem je príjmom z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti a je predmetom dane z príjmu.

Dátum publikácie: 25. 2. 2021
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2021

Študent môže vykonávať prácu na dohodu, uzatvorením pracovnej zmluvy či na základe dohody o brigádnickej práci študentov. Príjem z pracovnoprávneho vzťahu na základe pracovnej zmluvy alebo dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru je príjmom zo závislej činnosti.

Dátum publikácie: 25. 2. 2021
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2021

Rozhodujúcim kritériom pre začatie podnikania a inej samostatnej zárobkovej činosti je vek 18 rokov, t. j. podnikať ako fyzická osoba môže aj študent strednej školy a vysokej školy bez akýchkoľvek obmedzení. 

Dátum publikácie: 27. 1. 2021
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2021

Zamestnanec, ktorý nie je povinný podať daňové priznanie, môže do 15. 2. 2021 požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň prostredníctvom žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania, a to na tlačive, vzor ktorého určilo Finančné riaditeľstvo SR. Prečítajte si povinnosti a ostatné dôležité termíny.

Dátum publikácie: 27. 1. 2021
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2021

Zamestnanec môže o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň požiadať ktoréhokoľvek zamestnávateľa, od ktorého mal v priebehu roka poskytnutý príjem zo závislej činnosti.  

Dátum publikácie: 27. 1. 2021
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2021

Zamestnávateľ pri vykonávaní ročného zúčtovania zohľadňuje všetky príjmy zo závislej činnosti, a to: daňový bonus na vyživované dieťa, daňový bonus na zaplatené úroky, zamestnaneckú prémiu, sadzbu dane podľa § 15 ZDP, príjmy oslobodené od dane, pri ktorých neboli splnené podmienky na oslobodenie, zrazené preddavky na daň, poistné a príspevky, ktoré je povinný platiť zamestnanec, nezdaniteľné časti základu dane podľa § 11 ZDP.

Dátum publikácie: 27. 1. 2021
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2021

Preplatok z ročného zúčtovania zamestnávateľ zamestnancovi vráti najneskôr pri zúčtovaní mzdy za apríl v roku, v ktorom ročné zúčtovanie vykonal, t. j. do 30. 4. 2021. Nedoplatok z ročného zúčtovania, ktorý je vyšší ako 5 €, zamestnávateľ zamestnancovi zrazí zo zdaniteľnej mzdy najneskôr do konca zdaňovacieho obdobia, v ktorom sa vykonalo ročné zúčtovanie a zrazený nedoplatok odvedie správcovi dane v najbližšom termíne na odvod preddavkov na daň.

...

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.