649 výsledkov
...
Dátum publikácie: 19. 5. 2021
Autor: Bc. Katarína Danajovičová
Právny stav od: 1. 1. 2021

Študent – živnostník nemá možnosť uplatniť si odvodovú úľavu do výšky 200 eur na jednu dohodu mesačne tak, ako môže študent – dohodár. Vznik a zánik povinného poistenia SZČO sa posudzuje podľa dosiahnutého príjmu z podnikateľskej činnosti.

Dátum publikácie: 19. 5. 2021
Autor: Bc. Katarína Danajovičová
Právny stav od: 1. 1. 2021

Keďže študent (nezaopatrené dieťa) je evidovaný ako poistenec štátu za podmienok uvedených v zákone o zdravotnom poistení, pri vzniku poistenia ako SZČO a poistenia štátu dochádza k súbehu poistení. Preto takýto študent nie je povinný do zdravotnej poisťovne odo dňa vzniku oprávnenia platiť žiadne mesačné preddavky na poistné.

Dátum publikácie: 19. 5. 2021
Autor: Ing. Mikuláš Hamuľák
Právny stav od: 1. 1. 2021

Hmotná núdza je stav, keď príjem členov domácnosti zistený podľa zákona o pomoci v hmotnej núdzi nedosahuje sumy platného životného minima a členovia domácnosti si nevedia alebo nemôžu prácou, výkonom vlastníckeho práva alebo iného práva k majetku a uplatnením nárokov zabezpečiť príjem alebo zvýšiť príjem. Čo je na účely zákona domácnosť a spoločne posudzované osoby, ako sa posudzuje príjem žiadateľa a spoločne posudzovaných osôb a o aké druhy príspevkov je možné požiadať?

Dátum publikácie: 19. 5. 2021
Autor: Ing. Mikuláš Hamuľák
Právny stav od: 1. 1. 2021

V stave hmotnej núdze je možné občanovi poskytovať niektorú zo sociálnych služieb ustanovených v zákone o sociálnych službách (napr. terénna sociálna služba, nocľaháreň, útulok, pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa, zariadenie podporovaného bývania, zariadenie pre se­niorov, denný stacionár atď.). Ďalšou formou zložitej sociálnej situácie je stav hmotnej núdze, kedy je možné poskytnúť dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke, ktoré sa poskytujú občanovi v hmotnej núdzi a fyzickým osobám, ktoré sú s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzované.

Dátum publikácie: 19. 5. 2021
Autor: Ing. Mikuláš Hamuľák
Právny stav od: 1. 1. 2021

Ak sa chce občan zaradiť do evidencie uchádzačov o zamestnanie, môže tak urobiť osobne na úrade práce v mieste trvalého pobytu, elektronickými prostriedkami podpísanými kvalifikovaným elektronickým podpisom a najmä v čase trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 aj elektronickými prostriedkami bez kvalifikovaného podpisu alebo poštou.

Dátum publikácie: 19. 5. 2021
Autor: Ing. Mikuláš Hamuľák
Právny stav od: 1. 1. 2021

Hmotná núdza je stav, keď príjem členov domácnosti nedosahuje sumy životného minima a členovia domácnosti si nevedia alebo nemôžu zabezpečiť alebo zvýšiť príjem vlastnou prácou, výkonom vlastníckeho práva alebo iného práva k majetku, uplatnením nárokov. Otestujte si svoje vedomosti získané z článku. 

Dátum publikácie: 7. 5. 2021
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 5. 2021
Dátum publikácie: 7. 5. 2021
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 5. 2021

Otec má nárok na materské, ak v období podania žiadosti bol nemocensky poistený alebo bol v ochrannej lehote po skončení nemocenského poistenia a ak nemocenské poistenie trvalo najmenej 270 dní v období pred podaním žiadosti o materské, teda podmienkou už nie je trvanie poistenia v posledných dvoch rokoch.

Dátum publikácie: 7. 5. 2021
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 5. 2021

Výška materského je 75 % denného vymeriavacieho základu alebo pravdepodobného denného vymeriavacieho základu. Denný vymeriavací základ je podiel súčtu vymeriavacích základov, z ktorých poistenec zaplatil poistné na nemocenské poistenie v rozhodujúcom období, a počtu dní rozhodujúceho obdobia. Avšak z rozhodujúceho obdobia sa vylučujú obdobia, za ktoré poistenec nie je povinný platiť poistné na nemocenské poistenia a obdobia prerušenia povinného nemocenského poistenia.

Dátum publikácie: 7. 5. 2021
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 5. 2021
...

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.