382 výsledkov
...
Dátum publikácie: 17. 6. 2021
Autor: JUDr. Klára Kučerková
Právny stav od: 1. 1. 2021

V článku si najprv rozoberieme právne možnosti podnikateľov, ktorí by chceli „zamestnať“ svojich rodinných príslušníkov bez pracovnej zmluvy alebo niektorej z dohôd o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru a bez obavy z porušovania zákazu nelegálnej práce alebo nelegálneho zamestnávania. Potom si trochu priblížime problematiku rodinného podnikania a rodinných podnikov, kde si povieme niečo o právnej úprave rodinných podnikov na Slovensku, druhoch a štruktúre rodinných podnikov, vzájomných vzťahoch členov rodiny, výhodách a nevýhodách rodinného podnikania a o dôležitosti plánovania v rodinnom podnikaní.

Dátum publikácie: 17. 6. 2021
Autor: Bc. Katarína Danajovičová
Právny stav od: 1. 1. 2021

Tehotenstvo a materstvo býva najkrajším obdobím ženy. Čo sa ale deje v takomto období so živnosťou? (uvedené sa týka akéhokoľvek oprávnenia na vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti – v článku bude uvádzaný len pojem „živnosť“). Je žena povinná ukončiť alebo pozastaviť živnosť? Na aké dávky ako podnikateľka má nárok? V článku si priblížime, čo sa deje nielen s odvodovými povinnosťami, ale zhrnieme základné podmienky na dávky v súvislosti s tehotenstvom a materstvom.

Dátum publikácie: 17. 6. 2021
Autor: JUDr. Jozef Lukajka, PhD.
Právny stav od: 1. 1. 2021

Odstúpenie od pracovnej zmluvy, prípadne odvolanie výpovede nie je v praxi až tak bežné, čo však neznamená, že to nie je možné. Zamestnávateľ a zamestnanec často ani nemajú vedomosť o tom, že aj v pracovnoprávnych vzťahoch je možné od pracovnej zmluvy odstúpiť, prípadne že je možné výpoveď danú zo strany zamestnávateľa alebo zamestnanca odvolať a v pracovnom pomere naďalej pokračovať. V tomto článku si popíšeme, za akých podmienok je možné od pracovnej zmluvy odstúpiť a akým spôsobom je odvolanie výpovede možné.

Dátum publikácie: 17. 6. 2021
Autor: JUDr. PhDr. Michal Kočiš, PhD. LL.M.
Právny stav od: 1. 1. 2021

V tomto článku sa venujeme problematike právneho režimu osobitne chránených kategórií zamestnancov podľa zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce s dôrazom na zamestnancov v pracovnom pomere. Zvýšená právna ochrana zraniteľných skupín zamestnancov je výrazom osobitnej ochrannej funkcie pracovného práva.

Dátum publikácie: 17. 6. 2021
Autor: Ing. Mikuláš Hamuľák
Právny stav od: 1. 1. 2021

Doktorandské štúdium upravuje zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Predmetný zákon upravuje trojstupňové vysokoškolské štúdium, ktoré pozostáva z bakalárskeho štúdia ako prvého stupňa, magisterského štúdia ako druhého stupňa a doktorandského štúdia ako tretieho stupňa.

Dátum publikácie: 19. 5. 2021
Autor: JUDr. Jozef Lukajka, PhD., Mgr. Michaela Pyšná
Právny stav od: 1. 5. 2021

Pracovnoprávne vzťahy vznikajú najskôr od uzatvorenia pracovnej zmluvy alebo dohody vykonávanej mimo pracovného pomeru. Dôvodom, prečo uvádzame toto tvrdenie je, že už od tohto momentu môže zamestnávateľ nevedomky porušiť právne predpisy, pričom toto porušenie ho môže sprevádzať celým pracovným pomerom až do momentu uloženia pokuty alebo prehratého súdneho sporu. V tomto článku taktiež poukážeme na najčastejšie porušenia právnych predpisov v pracovnoprávnych vzťahoch v roku 2020.

Dátum publikácie: 19. 5. 2021
Autor: JUDr. Jozef Lukajka, PhD., Mgr. Michaela Pyšná
Právny stav od: 1. 5. 2021

Zákonník práce uvádza celý rad povinností zamestnávateľa voči zamestnancovi, avšak tieto vyplývyjú aj z iných osobitných predpisov, ako napr. zo zákona o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, zo zákona o inšpekcii práce, zákona o minimálnej mzde... Týkajú sa vzťahov už pred uzatvorením pracovnej zmluvy, ďalej pri uzatvorení pracovného pomeru, pri nástupe do zamestnania a počas trvania pracovného pomeru.

Dátum publikácie: 19. 5. 2021
Autor: JUDr. Jozef Lukajka, PhD., Mgr. Michaela Pyšná
Právny stav od: 1. 5. 2021

Zamestnávatelia často nevedomky porušia nielen ustanovenia Zákonníka práce, ale aj ostatných osobitných predpisov. V najčastejších prípadoch boli nedostatky zistené napr. v nedodržaní povinnosti uviesť v pracovnej zmluve ďalšie pracovné podmienky – výplatné termíny, pracovný čas, výmera dovolenky a dĺžka výpovednej doby, vedenie evidencie pracovného času, vykonávania opatrenia so zreteľom na všetky okolnosti týkajúce sa práce a v súlade s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, zabezpečenia, aby pracoviská, komunikácie, pracovné prostriedky, materiály, pracovné postupy, výrobné postupy... neohrozovali bezpečnosť a zdravie zamestnancov, vykonávanie údržby, opráv a iné.

Dátum publikácie: 19. 5. 2021
Autor: JUDr. Jozef Lukajka, PhD., Mgr. Michaela Pyšná
Právny stav od: 1. 5. 2021

Kontrolu dodržiavania právnych predpisov zamestnávateľa zastrešuje najmä inšpektorát práce, ale tiež úrady práce, sociálnych vecí a rodiny, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, daňové úrady, sociálne poisťovne, zdravotné poisťovne a iné orgány štátnej správy.

Dátum publikácie: 19. 5. 2021
Autor: JUDr. Jozef Lukajka, PhD., Mgr. Michaela Pyšná
Právny stav od: 1. 5. 2021

Orgány vykonávajúce kontrolu vykonávajú kontrolu na základe ohlásenej alebo neohlásenej návštevy. Často požaduje informácie a vysvetlenia, prípadne predloženie potrebnej dokumentácie, preto je potrebná súčinnosť kontrolovaného subjektu.

...

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.