193 výsledkov
...
Dátum publikácie: 13. 10. 2021
Autor: JUDr. František Kutlík
Právny stav od: 1. 1. 2021

Popri súdnych možnostiach a klasických alternatívnych spôsoboch riešení spotrebiteľských sporov a ochrany spotrebiteľa sa v poslednom čase začína čoraz intenzívnejšie skloňovať ich elektronický variant – elektronická mediácia spotrebiteľských sporov.

Dátum publikácie: 13. 10. 2021
Autor: Ing. Cecília Olexová, PhD.
Právny stav od: 1. 1. 2021

Cieľom článku je poskytnúť tipy, ako viesť porady efektívne tak, aby splnili svoj účel, s dôrazom na špecifiká online mítingov.

Dátum publikácie: 20. 9. 2021
Autor: JUDr. Petra Čičkánová
Právny stav od: 1. 3. 2021

Predmetom zákona č. 2/1991 Zb. je úprava procesu kolektívneho vyjednávania medzi orgánmi odborových organizácií príslušných na zastupovanie zamestnancov a zamestnávateľmi s cieľom uzatvoriť kolektívnu zmluvu ako dvojstranný (viacstranný) právny úkon záväzný tak pre zamestnancov, ktorých zástupcovia danú kolektívnu zmluvu uzatvorili, ako aj zamestnávateľov.

Dátum publikácie: 20. 9. 2021
Autor: Ing. Cecília Olexová, PhD.
Právny stav od: 1. 1. 2021

K základným formám interpersonálnej komunikácie patria verbálna, neverbálna a paraverbálna komunikácia. Často býva narušená rôznymi prekážkami – internými, ktoré sú dané osobnými problémami na strane odosielateľa i prijímateľa informácie alebo externými, ktoré sa objavujú ako rušivý element v prostredí. Uvedomenie si bariér komunikácie je prvým krokom na ich prekonanie.

Dátum publikácie: 20. 9. 2021
Autor: Ing. Cecília Olexová, PhD.
Právny stav od: 1. 1. 2021

Článok je zameraný na postup úspešného delegovania, na prínosy a na bariéry delegovania, ktoré sa zvyknú v praxi objavovať.

Dátum publikácie: 20. 9. 2021
Autor: Ing. Cecília Olexová, PhD.
Právny stav od: 1. 1. 2021

Schopnosť riešiť konflikty na pracovisku patrí medzi dôležité schopnosti manažéra, pretože pomáha zmierniť negatívnu pracovnú atmosféru, zlepšiť tímovú spoluprácu a riešiť problémy. Článok je zameraný na vnútroskupinové a medziskupinové konflikty, spôsoby a zásady ich riešenia.

Dátum publikácie: 20. 8. 2021
Autor: Ing. Cecília Olexová, PhD.
Právny stav od: 1. 1. 2021

Komunikácia vo vnútri organizácie sa orientuje na zamestnancov a manažérov a prechádza všetkými manažérskymi činnosťami, či už ide o plánovanie, organizovanie, vedenie, kontrolu. Podľa odhadov odborníkov nedostatočná či neprimeraná vnútorná komunikácia, a to najmä v prípade problémov a nezhôd, spôsobuje viac ako 60 % problémov v organizácii. Do repertoára manažérskych činností preto patrí kritika, znižovanie nepriaznivých dôsledkov fám, komunikácia v čase krízy a oznamovanie informácií s negatívnym dosahom na zamestnancov.

Dátum publikácie: 20. 8. 2021
Autor: Ing. Cecília Olexová, PhD.
Právny stav od: 1. 1. 2021

Manažment ľudských zdrojov je strategicky významnou časťou riadenia organizácie, ktorá sa zameriava na všetko, čo sa týka ľudí v pracovnom procese. Cieľom príspevku je uviesť súčasné trendy v manažmente ľudských zdrojov a definovať pojmy, ktoré sú v tejto oblasti pertraktované.

Dátum publikácie: 17. 6. 2021
Autor: JUDr. Jozef Lukajka, PhD.
Právny stav od: 1. 1. 2021

Odstúpenie od pracovnej zmluvy, prípadne odvolanie výpovede nie je v praxi až tak bežné, čo však neznamená, že to nie je možné. Zamestnávateľ a zamestnanec často ani nemajú vedomosť o tom, že aj v pracovnoprávnych vzťahoch je možné od pracovnej zmluvy odstúpiť, prípadne že je možné výpoveď danú zo strany zamestnávateľa alebo zamestnanca odvolať a v pracovnom pomere naďalej pokračovať. 

Dátum publikácie: 19. 5. 2021
Autor: JUDr. Jozef Lukajka, PhD., Mgr. Michaela Pyšná
Právny stav od: 1. 5. 2021

Pracovnoprávne vzťahy vznikajú najskôr od uzatvorenia pracovnej zmluvy alebo dohody vykonávanej mimo pracovného pomeru. Dôvodom, prečo uvádzame toto tvrdenie je, že už od tohto momentu môže zamestnávateľ nevedomky porušiť právne predpisy, pričom toto porušenie ho môže sprevádzať celým pracovným pomerom až do momentu uloženia pokuty alebo prehratého súdneho sporu. V tomto článku taktiež poukážeme na najčastejšie porušenia právnych predpisov v pracovnoprávnych vzťahoch v roku 2020.

...

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.