52 výsledkov
Dátum publikácie: 24. 11. 2021
Autor: Bc. Katarína Danajovičová
Právny stav od: 1. 1. 2022

26. októbra 2021 bola schválená ďalšia novela zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 1. januára 2022. Dotýka sa len oblasti stravovania – oslobodené poskytnuté príjmy pri strave zamestnancov a daňové výdavky pri strave samostatne zárobkovo činných osôb.

Dátum publikácie: 24. 8. 2020
Autor: Ing. Mikuláš Hamuľák
Právny stav od: 1. 1. 2020
Právny stav do: 31. 12. 2020

Zákonník práce ukladá zamestnávateľovi viaceré povinnosti, ako napr. zabezpečiť zamestnancom stravovanie vo všetkých pracovných zmenách, zabezpečiť najmä poskytovanie jedného teplého hlavného jedla vrátane vhodného nápoja na pracovisku zamestnanca alebo v jeho blízkosti, finančne prispievať na stravovanie a poskytúť prestávku na jedenie o oddych v trvaní 30 min. každému zamestnancovi, ktorého pracovná zmena je dlhšia ako 6 hodín.

 

Dátum publikácie: 24. 8. 2020
Autor: Ing. Mikuláš Hamuľák
Právny stav od: 1. 1. 2020
Právny stav do: 31. 3. 2021

Kedy musí zamestnávateľ poskytnúť zamestnancom stravovanie, akou formou, v akej finančnej čiastke? Otestujte sa. 

 

Dátum publikácie: 15. 6. 2020
Autor: JUDr. Ondrej Beracka
Právny stav od: 1. 1. 2020

Výhody a nevýhody. To sú dva póly, ktoré treba vždy zvážiť, tak na strane zamestnanca, ako aj zamestnávateľa, aby vznikla dohoda medzi nimi o tom, či nastaviť túto formu pracovno-právneho vzťahu, a to so všetkým, čo k nej prislúcha podľa zákona.

Dátum publikácie: 14. 5. 2020
Autor: Ing. Mikuláš Hamuľák
Právny stav od: 1. 5. 2020

Sociálny fond je nástroj sociálnej politiky, na ktorom zamestnávateľ akumuluje zdroje, ktoré následne s cieľom realizácie sociálnej politiky v oblasti starostlivosti o zamestnancov rozdeľuje primárne medzi svojich zamestnancov.

Dátum publikácie: 14. 5. 2020
Autor: Ing. Mikuláš Hamuľák
Právny stav od: 1. 5. 2020

Krátky test k téme o sociálnom fonde.

Dátum publikácie: 4. 2. 2020
Autor: JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.
Právny stav od: 1. 1. 2020

Medzi dôležité zmeny v Zákonníku práce patrí zmena výmery dovolenky u zamestnancov, ktorí sa trvalo starajú o dieťa a v príslušnom roku nedosiahli 33 rokov veku. Kto je to osoba trvalo starajúca sa o dieťa? Ďalej sa venujeme novinke, ktorou je príspevok na športovú činnosť dieťaťa zamestnanca.

Novela zákona o minimálnej mzde zavádza nový mechanizmus určovania minimálnej mzdy pre rok 2021 a nasledujúce. 

Dátum publikácie: 4. 2. 2020
Autor: JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.
Právny stav od: 1. 1. 2020

Príspevok na športovú činnosť dieťaťa je pre zamestnávateľa dobrovoľný. Prečítajte si, aké sú podmienky poskytnutia príspevku, jeho výšku, aj ako postupovať v prípade kratšieho pracovného času.

Dátum publikácie: 3. 2. 2020
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2020

Zdravotné postihnutie je prekážkou pri výkone zárobkovej činnosti, preto viaceré právne predpisy ustanovujú povinnosť zamestnávať osoby so zdravotným postihnutím a vytvárať im podmienky tak, aby mali prácu čo najviac uľahčenú, aby mali možnosť zriaďovať integračné podniky, chránené dielne alebo chránené pracoviská tak, aby zamestnanci so zdravotným postihnutím mohli dosahovať, ak je to možné, rovnaké pracovné výsledky ako ostatní zamestnanci. Zamestnávatelia majú zároveň možnosť s týmto cieľom využiť finančné príspevky poskytované úradom práce, sociálnych vecí a rodiny. Plnenie povinnosti zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím sa preukazuje do 31. marca nasledujúceho roka prostredníctvom Ročného výkazu o plnení povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím.

Dátum publikácie: 3. 2. 2020
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2020

Agentúra podporného zamestnávania je právnická alebo fyzická osoba, ktorá poskytuje služby občanom so zdravotným postihnutím, dlhodobo nezamestnaným občanom a zamestnávateľom zamerané na uľahčenie získania zamestnania alebo na uľahčenie získania zamestnanca z radov občanov so zdravotným postihnutím a dlhodobo nezamestnaných občanov. 

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.