67 výsledkov
Dátum publikácie: 18. 8. 2021
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 4. 2019

Dcéra zamestnankyne, študentka, má ukončené VŠ vzdelanie I. stupňa. Od 7. 6. 2021 bude mať uzatvorený pracovný pomer a zároveň bude od 1. 9. 2021 externe študovať na VŠ II. stupňa. Patrí zamestnankyni daňový bonus na dcéru za mesiace júl a august 2021? Patrí jej aj naďalej od 1. 9.2021?

Dátum publikácie: 13. 8. 2021
Autor: Ing. Simona Jurišová
Právny stav od: 1. 1. 2014

Zamestnávateľ plánuje vyhlásiť zamestnávateľskú súťaž – v zmysle motivovania zamestnancov k zdravému životnému štýlu. Spoločnosť chce na dosiahnutie príjmov zabezpečiť čo najlepšiu dochádzku, snaží sa o čo najvyššiu zaočkovanosť proti ochoreniu COVID-19 vo firme. Je možné vyhlásiť takúto súťaž s podmienkou zaočkovania, kde by bola vyplatená výhra vo výške max. do 350 € zamestnancovi, ktorý splní podmienky?

Dátum publikácie: 12. 8. 2021
Autor: Ing. Katarína Jašurková
Právny stav od: 1. 1. 2015

V prípade, ak firma zabezpečí medzinárodný očkovací preukaz pre svojich zamestnancov, bude sa tento náklad považovať za daňový? Je potrebné zosobňovať ho zamestnancovi ako nepeňažný príjem? Alebo tento náklad bude pre firmu nedaňový?

Dátum publikácie: 27. 5. 2021
Autor: M.Sc. Ing. Kristína Žilínková
Právny stav od: 1. 3. 2021

Spoločnosť uzatvorila s fyzickou osobou, ktorá je zároveň aj konateľom spoločnosti, „Dohodu o vykonávaní funkcie zodpovedného zástupcu“, ktorá bola uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka a táto dohoda je považovaná za príkaznú zmluvu a je teda istým druhom mandátnej zmluvy. Príjmy z tejto dohody, keďže ide o príkaznú zmluvu, sú podľa slov právneho zástupcu spoločnosti, príjmami zo závislej činnosti. Na základe týchto informácií po konzultácii so Sociálnou poisťovňou bola táto fyzická osoba prihlásená na účely sociálneho a zdravotného poistenia podľa platnej legislatívy.

Táto príkazná zmluva má svoje špecifické dojednania, a to v oblasti minimálneho rozsahu počtu odpracovaných dní za rok (108 pracovných dní) a mesačnú odmenu, ktorá je vyplácaná podľa toho, v ktorom mesiaci bola vykonávaná dohodnutá činnosť (môže sa stať, že v jednom mesiaci odpracuje 2 pracovné dni, v inom zasa 20 pracovných dní, v niektorom žiadny pracovný deň).

Má fyzická osoba nárok podpísať vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane, má nárok na daňový bonus? Má spoločnosť odvádzať za túto fyzickú osobu príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie? Vzniká pri príkaznej zmluve nárok na dovolenku, stravné lístky, náhradu príjmu pri pracovnej neschopnosti? Ako má spoločnosť na výplatnej páske uvádzať počet odpracovaných dní a hodín, prípadne ako sa riešia sviatky?

Dátum publikácie: 10. 5. 2021
Autor: Ing. Martina Oravcová
Právny stav od: 1. 1. 2006

Ukrajinec podniká v SR na základe slovenského živnostenského oprávnenia. Má nárok na stravné? V akej výške možno uplatniť stravné ako daňový výdavok?

Dátum publikácie: 30. 4. 2021
Autor: M.Sc. Ing. Kristína Žilínková
Právny stav od: 1. 3. 2021

Ako ma postupovať zamestnávateľ, ktorého hlavný predmet činnosti je poskytovanie stravovania pre iných, z pohľadu svojich zamestnancov, keď má záujem poskytnúť im stravné bezodplatne? Aký základ z kalkulácie ceny jedla má zamestnávateľ využiť pre výpočet ceny jedla pre zamestnancov,  aká suma by mala byť vykázaná vo výplate zamestnancov ako nedaňový príjem, keď cena jedla je pre vlastných zamestnancov nižšia? Ako má viesť evidenciu voči týmto zamestnancom? Čo môže okrem príspevku zo sociálneho fondu ešte znížiť cenu stravného pre zamestnanca?

Dátum publikácie: 28. 4. 2021
Autor: Ing. Martina Oravcová
Právny stav od: 1. 1. 2004

Zamestnankyňa v žiadosti o ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti uviedla výšku dôchodku zo zahraničia, ktorý jej bol priznaný a vyplatený za obdobie od 1. 9. do 31. 12. 2020 a o túto sumu žiada znížiť základ dane. Má nárok na takéto zníženie základu dane?

Dátum publikácie: 26. 4. 2021
Autor: Ing. Martina Oravcová
Právny stav od: 1. 1. 2020

Slobodnému zamestnancovi bol vyplácaný daňový bonus na vlastné 4-ročné dieťa, s ktorým ale nežije v domácnosti, platí na dieťa dohodnutú sumu. Matka dieťaťa je na materskej dovolenke, preto nemôže daňový bonus na toto dieťa poberať. Ako má zamestnávateľ vyrovnať vyplatený daňový bonus, ak naň nevznikol nárok?

Dátum publikácie: 20. 4. 2021
Autor: Ing. Martina Oravcová
Právny stav od: 1. 1. 2004

Slovenský zamestnávateľ uzatvoril pracovnú zmluvu so zamestnancom s trvalým pobytom v SR, ktorý už v čase jej uzatvorenia žil v Írsku. Zamestnanec prácu vykonáva na diaľku. Zamestnávateľ považoval zamestnanca za daňového rezidenta SR a zrážal z vyplateného príjmu preddavky na daň. Zamestnanec žiada vrátenie preddavkov zaplatených slovenskému daňovému úradu a ich úhradu do Írska. V ktorom štáte majú byť preddavky na daň v predmetnom prípade odvádzané a ako má zamestnávateľ postupovať?

Dátum publikácie: 22. 3. 2021
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2020

V novembri 2020 bola zamestnankyni vystavená nesprávne mzda (o 100 eur viac na prémii). Pani je ochotná peniaze vrátiť, aj keď už u zamestnávateľa nepracuje. Bude nasledovný postup opravy správny? Za november by sa jej vystavila správna mzda a pošlú sa opravené výkazy do Sociálnej a zdravotnej poisťovne. Správna daň by sa zúčtovala vo februárovej mzde 2021. Prihlásila by sa na 1 deň do Sociálnej poisťovne a poslala aj výkaz poistného a príspevkov. Ročné zúčtovanie by sa jej spravilo podľa pôvodne vystavenej mzdy a opravená daň by sa zúčtovala až v ročnom zúčtovaní za 2021?

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.