77 výsledkov
Dátum publikácie: 27. 1. 2021
Autor: JUDr. Slavomíra Andrea Rusnak
Právny stav od: 1. 1. 2021

Zamestnávatelia problematiku zodpovednosti zamestnanca v pracovnoprávnych vzťahoch vymedzujú v praxi vo svojich pracovných poriadkoch, ako aj v iných interných predpisoch. Zavineným porušením povinností pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním sa zakladá zodpovednosť zamestnanca za škodu. Zamestnávateľ je oprávnený riešiť predmetnú situáciu rovnako zabezpečením záväzkov v pracovnoprávnych vzťahoch v zmysle platnej legislatívy. Uvedený článok ponúka zároveň vzory príslušných právnych podaní.

Dátum publikácie: 27. 1. 2021
Autor: JUDr. PhDr. Michal Kočiš, PhD. LL.M.
Právny stav od: 1. 1. 2021

Medzi rozsahom najzásadnejšie organizač­né zmeny možno zaradiť organizačné zmeny vyplývajúce zo skutočnosti, že zamestnávateľ, prípadne jeho časť ukončuje svoju činnosť (t. j. že zamestnávateľ alebo jeho časť sa zrušuje). Môže ísť však tiež o zníženie stavu zamestnancov, zmeny vyplývajúce zo skutočnosti, že práca bude nahradená automatizáciu výroby, pokles objemu prác a z toho dôvodu zrušenie pracovnej pozície alebo premiestnenie zamestnávateľa. 

Dátum publikácie: 27. 1. 2021
Autor: JUDr. PhDr. Michal Kočiš, PhD. LL.M.
Právny stav od: 1. 1. 2021

Zameriame sa na nasledovné spôsoby skončenia pracovného pomeru: výpoveď z dôvodu, ak sa zamestnávateľ alebo jeho časť zrušuje alebo premiestňuje a zamestnanec nesúhlasí so zmenou dohodnutého miesta výkonu práce; ak sa zamestnanec stane nadbytočný vzhľadom na písomné rozhodnutie zamestnávateľa alebo príslušného orgánu, dohodou zamestnanca a zamestnávateľa o skončení pracovného pomeru a skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe. 

Dátum publikácie: 27. 1. 2021
Autor: JUDr. PhDr. Michal Kočiš, PhD. LL.M.
Právny stav od: 1. 1. 2021

Zamestnanci, ktorých pracovný pomer skončil z dôvodu organizačných zmien, majú zo zákona nárok na odstupné. Popri nároku na odstupné môže zamestnancovi v špecifických prípadoch vzniknúť nárok aj na odchodné.

Dátum publikácie: 25. 11. 2020
Autor: Ing. Cecília Olexová, PhD.
Právny stav od: 1. 1. 2020

Hodnotenie zamestnancov je dôležitou oblasťou riadenia ľudských zdrojov, pretože prispieva k neustálemu zdokonaľovaniu pracovnej činnosti a zvyšovaniu pracovného výkonu zamestnancov. Výsledky hodnotenia zamestnancov sú podkladom pre odmeňovanie, povýšenie, rozhodovanie o potrebnom vzdelávaní, resp. slúžia ako východisko pre plánovanie ďalšej kariéry zamestnanca v rámci organizácie. Článok je zameraný na základné prvky systému hodnotenia zamestnancov, kritériá a metódy hodnotenia, vrátane konkrétnych príkladov a najčastejších chýb pri hodnotení zamestnancov. Súčasťou článku sú tipy, ako viesť hodnotiaci pohovor a vzorový formulár na hodnotenie zamestnancov.

Dátum publikácie: 25. 11. 2020
Autor: JUDr. PhDr. Michal Kočiš, PhD. LL.M.
Právny stav od: 1. 1. 2020

Súčasné ekonomické trendy so sebou prinášajú zmeny v štruktúre podnikov v dôsledku prevodov podnikov, závodov alebo častí podnikov alebo závodov na iných zamestnávateľov. V tomto článku sa venujeme v praxi nanajvýš aktuálnej problematike reštrukturalizačných procesov u zamestnávateľa v prípade prevodu podniku zamestnávateľa.

Dátum publikácie: 25. 11. 2020
Autor: JUDr. Tatiana Mičudová
Právny stav od: 1. 1. 2020

Dňa 30. januára 2019 Národná rada SR prijala zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý je účinný od 1. 3. 2019. Zákon o whistleblowingu nahradil v praxi zákon č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý bol účinný od 1. 7. 2014. Cieľom tohto príspevku je poukázať na jednotlivé povinnosti, ktoré právna úprava ustanovuje zamestnávateľom a orgánom verejnej moci.

Dátum publikácie: 25. 11. 2020
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 12. 2020
Právny stav do: 31. 12. 2021

Zamestnávateľ účtujúci v sústave podvojného účtovníctva musí v súvislosti s poskytovaním mzdy odsúhlasiť obraty na nákladových účtoch a v rámci dokladovej inventúry odsúhlasiť zostatky záväzkových a pohľadávkových účtov a porovnať s dokladmi preukazujúcimi výšku záväzku alebo pohľadávky.

Dátum publikácie: 25. 11. 2020
Autor: Bc. Katarína Danajovičová
Právny stav od: 31. 10. 2020

Výška maximálneho príjmu pre uchádzača o zamestnanie zamestnaného na dohodu na rok 2021.

Dátum publikácie: 25. 11. 2020
Autor: JUDr. Klára Kučerková
Právny stav od: 1. 1. 2020

Pri príprave pracovného inzerátu je potrebné zamyslieť sa nad formou, štýlom, dĺžkou inzerátu, treba dbať na gramtickú správnosť. Veľmi dôležitá je pravdivosť a korektnosť informácií o danej pozícii.

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.