142 výsledkov
Dátum publikácie: 17. 6. 2021
Autor: Mgr. Matúš Mesarčík, LL.M.
Právny stav od: 1. 1. 2021

Množstvo zamestnávateľov prevádzkuje vlastný vozový park, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť poskytovania služieb. Či už ide o služobné cesty alebo iné činnosti súvisiace s pracovnou náplňou, tieto vozidlá často využívajú aj poverení zamestnanci zamestnávateľa. Pri týchto aktivitách prirodzene dochádza k spracúvaniu osobných údajov týkajúcich sa jednotlivých jázd. Cieľom tohto článku je zamestnávateľom poskytnúť odpovede na otázky súvisiace s právnym režimom spracúvania osobných údajov v súvislosti s prevádzkou a monitorovaním služobného vozidla.

Dátum publikácie: 17. 6. 2021
Autor: JUDr. PhDr. Michal Kočiš, PhD. LL.M.
Právny stav od: 1. 1. 2021

V tomto článku sa venujeme problematike právneho režimu osobitne chránených kategórií zamestnancov podľa zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce s dôrazom na zamestnancov v pracovnom pomere. Zvýšená právna ochrana zraniteľných skupín zamestnancov je výrazom osobitnej ochrannej funkcie pracovného práva.

Dátum publikácie: 19. 5. 2021
Autor: Mgr. Matúš Mesarčík, LL.M.
Právny stav od: 1. 1. 2021

Predaj tovarov prostredníctvom internetu nie je iba o komfortnejšom zážitku spotrebiteľov na jednej strane, ale aj o ľahšej dostupnosti tovarov a služieb podnikateľov pre širší okruh ľudí. Prevádzkovanie internetových obchodov (e-shopov) tak ide ruka v ruke s vidinou lepšieho marketingu a väčšieho zisku. Vzhľadom na to, že v rámci e-shopu sa spracúva kvantum údajov o zákazníkoch, je na mieste upozorniť na otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov.

Dátum publikácie: 19. 5. 2021
Autor: Mgr. Matúš Mesarčík, LL.M.
Právny stav od: 1. 1. 2021

Článok sa zaoberá vymedzením zamestnanca ako dotknutej osoby z pohľadu pravidiel na ochranu osobných údajov a charakteristiky správneho legislatívneho režimu vrátane jeho analýzy, aký relevantný účel a právny základ pre spracúvanie osobných údajov použiť, zvlášť pri zverejňovaní kontaktných informácií a zverejňovaní fotografií zamestnancov v rôznych situáciách.

Dátum publikácie: 19. 5. 2021
Autor: JUDr. Jozef Lukajka, PhD., Mgr. Michaela Pyšná
Právny stav od: 1. 5. 2021

Pracovnoprávne vzťahy vznikajú najskôr od uzatvorenia pracovnej zmluvy alebo dohody vykonávanej mimo pracovného pomeru. Dôvodom, prečo uvádzame toto tvrdenie je, že už od tohto momentu môže zamestnávateľ nevedomky porušiť právne predpisy, pričom toto porušenie ho môže sprevádzať celým pracovným pomerom až do momentu uloženia pokuty alebo prehratého súdneho sporu. V tomto článku taktiež poukážeme na najčastejšie porušenia právnych predpisov v pracovnoprávnych vzťahoch v roku 2020.

Dátum publikácie: 19. 5. 2021
Autor: JUDr. Jozef Lukajka, PhD., Mgr. Michaela Pyšná
Právny stav od: 1. 5. 2021

Zákonník práce uvádza celý rad povinností zamestnávateľa voči zamestnancovi, avšak tieto vyplývyjú aj z iných osobitných predpisov, ako napr. zo zákona o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, zo zákona o inšpekcii práce, zákona o minimálnej mzde... Týkajú sa vzťahov už pred uzatvorením pracovnej zmluvy, ďalej pri uzatvorení pracovného pomeru, pri nástupe do zamestnania a počas trvania pracovného pomeru.

Dátum publikácie: 19. 5. 2021
Autor: JUDr. Jozef Lukajka, PhD., Mgr. Michaela Pyšná
Právny stav od: 1. 5. 2021

Zamestnávatelia často nevedomky porušia nielen ustanovenia Zákonníka práce, ale aj ostatných osobitných predpisov. V najčastejších prípadoch boli nedostatky zistené napr. v nedodržaní povinnosti uviesť v pracovnej zmluve ďalšie pracovné podmienky – výplatné termíny, pracovný čas, výmera dovolenky a dĺžka výpovednej doby, vedenie evidencie pracovného času, vykonávania opatrenia so zreteľom na všetky okolnosti týkajúce sa práce a v súlade s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, zabezpečenia, aby pracoviská, komunikácie, pracovné prostriedky, materiály, pracovné postupy, výrobné postupy... neohrozovali bezpečnosť a zdravie zamestnancov, vykonávanie údržby, opráv a iné.

Dátum publikácie: 19. 5. 2021
Autor: JUDr. Jozef Lukajka, PhD., Mgr. Michaela Pyšná
Právny stav od: 1. 5. 2021

Kontrolu dodržiavania právnych predpisov zamestnávateľa zastrešuje najmä inšpektorát práce, ale tiež úrady práce, sociálnych vecí a rodiny, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, daňové úrady, sociálne poisťovne, zdravotné poisťovne a iné orgány štátnej správy.

Dátum publikácie: 19. 5. 2021
Autor: JUDr. Jozef Lukajka, PhD., Mgr. Michaela Pyšná
Právny stav od: 1. 5. 2021

Orgány vykonávajúce kontrolu vykonávajú kontrolu na základe ohlásenej alebo neohlásenej návštevy. Často požaduje informácie a vysvetlenia, prípadne predloženie potrebnej dokumentácie, preto je potrebná súčinnosť kontrolovaného subjektu.

Dátum publikácie: 19. 5. 2021
Autor: JUDr. Eva Tináková (advokátska kancelária MAPLE & FISH)
Právny stav od: 1. 1. 2021

Inštitút dočasného pridelenia zamestnancov prináša viacero benefitov pre všetky subjekty, ktoré sa ho zúčastňujú, či už sú to zamestnávatelia, resp. agentúry dočasného zamestnávania, užívateľskí zamestnávatelia, ale aj samotní dočasne pridelení zamestnanci.

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.