12 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

Dátum publikácie: 25. 11. 2020
Autor: Bc. Katarína Danajovičová
Právny stav od: 1. 10. 2020

Fyzickým osobám z tretích krajín, ktoré chcú na našom území podnikať, sa od 1. 10. 2020 znížila byrokracia a aj finančné poplatky v súvislosti so založením a ukončením živnostenského oprávnenia a oznamovaním zmien.

Dátum publikácie: 24. 8. 2020
Autor: JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.
Právny stav od: 30. 9. 2020

Vzhľadom na to, že mnohé štáty len finalizujú alebo nedávno finalizovali novelizácie právnych predpisov (napr. ČR v júni 2020) a na mnohé otázky ešte neexistujú interpretácie a metodiky štátov, tento článok predstavuje stručný úvod do problematiky zmien od 30. 7. 2020 a vysvetlenia základov zmien.

Dátum publikácie: 24. 8. 2020
Autor: JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.
Právny stav od: 30. 9. 2020

Ani smernica 96/71/ES, ani jej revízia a ani smernica 2014/67/EÚ priamo nedefinujú pojem vyslanie, ale ustanovujú, na ktoré konkrétne situácie sa smernica vzťahuje. 

Dátum publikácie: 24. 8. 2020
Autor: JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.
Právny stav od: 30. 9. 2020

Cieľom smernice 96/71/ES v oblasti pracovných podmienok je zosúladiť minimálne pravidlá v štátoch EÚ/EHP, t. j., aby napr. tvrdé jadro pracovných podmienok, ktoré sa pri vyslaní v štáte vyslania majú aplikovať, bolo rovnaké – t. j., aby okruhy inštitútov boli rovnaké (ako napr. pracovný čas, doba odpočinku, dovolenka, odmeňovanie).

Dátum publikácie: 24. 8. 2020
Autor: JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.
Právny stav od: 30. 9. 2020

Novela Zákonníka práce je transpozíciou smernice 2018/957 do právneho poriadku SR a nastavuje pravidlá pre vyslanie zamestnancov z iných členských štátov EÚ a štátov EHP na územie SR. 

Dátum publikácie: 24. 8. 2020
Autor: JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.
Právny stav od: 30. 9. 2020

Vnútropodnikovým presunom je dočasné vyslanie na viac ako 90 dní štátneho príslušníka tretej krajiny na účel zamestnania alebo odbornej prípravy, ktorý sa v čase podania žiadosti o udelenie prechodného pobytu nachádza mimo územia Slovenskej republiky a členských štátov, zamestnávateľom so sídlom mimo územia Slovenskej republiky a členských štátov, s ktorým má štátny príslušník tretej krajiny pred presunom a počas presunu uzavretú pracovnú zmluvu, k tomu istému zamestnávateľovi alebo k zamestnávateľovi v rámci tej istej skupiny zamestnávateľov so sídlom v Slovenskej republike.

Dátum publikácie: 16. 6. 2020
Autor: JUDr. Slavomíra Andrea Rusnak
Právny stav od: 1. 1. 2020

Pracovný pomer cudzinca sa skončí na základe právneho úkonu, z dôvodu vzniku právnej udalosti, prípadne zo zákona.

Dátum publikácie: 14. 5. 2020
Autor: Bc. Katarína Danajovičová
Právny stav od: 1. 1. 2020

V článku si priblížime samotné nariadenia a pravidlá koordinácie sociálneho zabezpečenia pri výkone práce mimo územia SR a s tým súvisiacim nárokom na starobný dôchodok.

Dátum publikácie: 25. 6. 2018
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 6. 2018

Sezónna práca sa v závislosti od postupnosti ročných období automaticky opakuje každý rok. Zamestnávatelia môžu zamestnancov na sezónne práce zamestnávať len v pracovnoprávnom vzťahu podľa Zákonníka práce. Dĺžka tohto obdobia nemôže v žiadnom prípade prekročiť 8 mesiacov. To platí aj pre občanov EÚ. Štátni príslušníci tretích krajín môžu v súlade so zákonom o službách zamestnanosti na území SR vykonávať sezónne práce najviac 90 dní na základe povolenia na zamestnanie a nad 90 dní, a to najviac 180 dní, na základe potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta.

Dátum publikácie: 27. 10. 2017
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 10. 2017
Právny stav do: 30. 6. 2019

Zamestnávateľ je povinný prihlásiť do registra poistencov do Sociálnej poisťovne aj zamestnanca – občana z krajín mimo SR podaním Registračného listu FO.

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.