19 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

Dátum publikácie: 21. 5. 2020
Autor: JUDr. Ing. Viera Fraňová
Právny stav od: 1. 4. 2017

Zamestnancovi končí dňa 30. 4. 2020 pracovný pomer u zamestnávateľa dohodou z dôvodu nadbytočnosti zamestnanca s odkazom na § 63 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce. Zamestnanec má nárok na odstupné v závislosti od dĺžky trvania pracovného pomeru podľa § 76 ods. 2 Zákonníka práce. Na základe exekučného príkazu zrážkami zo mzdy vykonáva zamestnávateľ zrážky zo mzdy zamestnanca. Vzťahuje sa povinnosť vykonať exekučnú zrážku aj na odstupné zamestnanca?

Dátum publikácie: 31. 3. 2020
Autor: JUDr. Petra Beznosková
Právny stav od: 1. 4. 2017

Zamestnávateľ vykonáva zamestnancovi na podklade príkazu na začatie exekúcie zrážky zo mzdy a finančné prostriedky má uložené na osobitnom účte, z ktorého budú vyplatené exekútorovi po doručení exekučného príkazu. Zamestnanec však podal návrh na vyhlásenie konkurzu. Je zamestnávateľ povinný naďalej vykonávať zrážky zo mzdy a ukladať ich na osobitný účet alebo vyhlásením konkurzu na zamestnanca mu táto povinnosť zaniká?

Dátum publikácie: 11. 10. 2019
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2004

Zamestnancovi bolo do mzdového programu zadané trvanie práceneschopnosti od 23. 1. do 31. 1. 2018, ktorá v skutočnosti trvala od 1. 1. do 31. 1. 2018. Zamestnancovi bol do fondu pracovného času dopočítaný tarifný plat. Výkazy v zdravotnej poisťovni a Sociálnej poisťovni boli akceptované. Sociálna poisťovňa vyzvala zamestnávateľa na opravu mesačného výkazu, pretože boli z príjmu zamestnanca vykázané všetky odvody, a pritom PN trvala celý mesiac. Ako vyriešiť uvedenú situáciu a správne opraviť mzdu a výkazy?

Dátum publikácie: 14. 1. 2019
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 12. 1995

Zamestnávateľovi bola doručená prednostná pohľadávka A v 8/2018. Realizuje zrážky vo výške 2/3. V 10/2018 bola doručená ďalšia prednostná pohľadávka B. Čistá mzda zamestnanca je v sume 450 €. Ako postupovať pri výpočte exekučných zrážok? Ktorú exekúciu zrážať?

Dátum publikácie: 10. 1. 2019
Autor: JUDr. Eva Tináková (advokátska kancelária MAPLE & FISH)
Právny stav od: 1. 9. 2007

Zamestnávateľ dostal z advokátskej kancelárie kópiu úverovej zmluvy, kde je napísané, že "podpisom tejto úverovej zmluvy zmluvné strany uzatvárajú Dohodu o zrážkach zo mzdy podľa § 551 Občianskeho zákonníka". Ale osobitne dohoda o zrážkach nie je podpísaná. Zamestnávateľa žiadajú, aby začal zamestnancovi vykonávať na základe tohto zrážky zo mzdy. Je to v poriadku?

Dátum publikácie: 12. 11. 2018
Autor: JUDr. Eva Tináková (advokátska kancelária MAPLE & FISH)
Právny stav od: 1. 4. 2002

Bývalá zamestnankyňa sa rozhodla skončiť pracovný pomer v skúšobnej dobe. Bol jej vyplatený osobný účet vo výške 175 €. Pravidlo v kolektívnej zmluve je nastavené tak, že zamestnanec, ktorý sám skončí pracovný pomer v skúšobnej dobe nemá nárok na vyplatenie osobného účtu. Zamestnávateľovi sa nepodarilo podpísať dohodu o zrážke zo mzdy. Bývalej zamestnankyni zasiela výzvu na vydanie bezdôvodného obohatenia. Vymáhanú sumu zamestnávateľ očistil o odvod a daň. Je to tak správne?

Môže si zamestnávateľ žiadať späť odvody a daň od poisťovní a daňového úradu, ak nemá opravný mesačný výkaz ani opravný prehľad dane?

Dátum publikácie: 25. 7. 2018
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2011

Zamestnávateľ poskytuje zamestnancom finančný benefit vo forme finančnej podpory pôžičky (príspevok). V pravidlách poskytovania benefitov je uvedené:

„V prípade skončenia pracovného pomeru zo strany zamestnanca alebo dôvodného prepustenia zamestnanca má zamestnanec povinnosť vrátiť príspevok spoločnosti vo výške príspevku poskytnutého v posledných 24 mesiacoch pred skončením pracovného pomeru. V prípade trvania pracovného pomeru viac ako 2 roky nemusí zamestnanec tento príspevok vrátiť.“

Finančnú podporu pôžičky zamestnancom zamestnávateľ poskytuje mesačne v hrubom, t. j. je predmetom zdanenia a zákonných odvodov na zdravotné a sociálne poistenie (zamestnanca aj zamestnávateľa).

Povinnosť zamestnanca vrátiť príspevok má záujem ošetriť legislatívne dohodou o finančnej podpore pôžičky.

1. Môže zamestnávateľ vrátenie poskytnutého príspevku (pri porušení podmienok) realizovať z hrubej mzdy zamestnanca mínusovou položkou v hrubom?

Napríklad: zamestnanec má základnú hrubú mzdu 800 eur, mesačne mu zamestnávateľ poskytuje finančnú podporu pôžičky 20 eur, t. j. jeho hrubý mesačný príjem celkom je 820 eur. Zamestnanec skončil pracovný pomer po 1 roku, príspevok mu bol poskytovaný 6 mesiacov (t. j. vo výške 6 * 20 eur = 120 eur). Pri zúčtovaní poslednej mzdy sa môže vrátenie príspevku realizovať nasledovne:

Základná hrubá mzda 800 eur

Finančná podpora pôžičky – 120 eur (vrátane príspevku za 6 mesiacov)

Hrubý príjem celkom 680 eur

2. Alebo sa má realizovať vrátenie finančnej podpory pôžičky formou zrážky zo mzdy, t. j. z čistej mzdy zamestnanca?

V tomto prípade znížené o zaplatenú daň a sociálne a zdravotné odvody zamestnanca (20 * 13,4 % odvody = 2,68 eura a 20 * 19 % daň = 3,8). To znamená že mesačná podpora pôžičky pre zamestnanca v čistom je 20 – 2,68 – 3,8 = 13,52 eura * 6 mesiacov poskytovania podpory = 81,12 eura.

Týchto 81,12 eura by bolo realizovaných zrážkou z čistej mzdy zamestnanca?

Dátum publikácie: 9. 10. 2017
Autor: JUDr. Eva Tináková (advokátska kancelária MAPLE & FISH)
Právny stav od: 1. 5. 2014

Ako má zamestnávateľ postupovať pri dohode o zrážkach zo mzdy, ktorá mu bola doručená od Poštovej banky spolu s kópiou dohody medzi Poštovou bankou a jej zamestnancom? Následne zamestnávateľa kontaktovala spoločnosť C - splnomocnená zamestnancom - so žiadosťou o zastavenie vykonávania zrážok zo mzdy. Uvedená spoločnosť v sprievodnom liste odkázala na § 5a zákona o ochrane spotrebiteľa, Ústavu SR a na Zákonník práce a zároveň informovala, že podávajú žalobu na Poštovú banku. Postupovať voči Poštovej banke a aj spoločnosti C?

Dátum publikácie: 9. 5. 2016
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 9. 2007

Musí zamestnávateľ vykonávať zrážky zo mzdy na základe doručených dohôd o zrážkach zo mzdy, ktoré uzatvorili zamestnanci s nebankovými spoločnosťami?

Dátum publikácie: 12. 1. 2016
Autor: Mária Jančíková
Právny stav od: 1. 1. 2013

Zamestnanec má voči zamestnávateľovi pohľadávku, ktorá sa spláca na základe dohody medzi zamestnancom a zamestnávateľom mesačnými zrážkami zo mzdy (splátkový kalendár). Tento zamestnanec končí pracovný pomer a pohľadávka nie je vyrovnaná. V dohode je napísané, že ku dňu skončenia pracovného pomeru je zamestnanec povinný uhradiť zvyšnú časť pohľadávky, ak sa nedohodnú inak. Ako má zamestnávateľ postupovať, ak zamestnanec nebude môcť túto sumu splatiť ku dňu skončenia pracovného pomeru, aké doklady, záznam, dohody... môže vystaviť a čo všetko je povinný zamestnávateľ urobiť, aby nebola poškodená ani jedna strana?

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.