120 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

Dátum publikácie: 17. 6. 2021
Autor: JUDr. Jozef Lukajka, PhD.
Právny stav od: 1. 1. 2021

Odstúpenie od pracovnej zmluvy, prípadne odvolanie výpovede nie je v praxi až tak bežné, čo však neznamená, že to nie je možné. Zamestnávateľ a zamestnanec často ani nemajú vedomosť o tom, že aj v pracovnoprávnych vzťahoch je možné od pracovnej zmluvy odstúpiť, prípadne že je možné výpoveď danú zo strany zamestnávateľa alebo zamestnanca odvolať a v pracovnom pomere naďalej pokračovať. 

Dátum publikácie: 19. 5. 2021
Autor: JUDr. Jozef Lukajka, PhD., Mgr. Michaela Pyšná
Právny stav od: 1. 5. 2021

Pracovnoprávne vzťahy vznikajú najskôr od uzatvorenia pracovnej zmluvy alebo dohody vykonávanej mimo pracovného pomeru. Dôvodom, prečo uvádzame toto tvrdenie je, že už od tohto momentu môže zamestnávateľ nevedomky porušiť právne predpisy, pričom toto porušenie ho môže sprevádzať celým pracovným pomerom až do momentu uloženia pokuty alebo prehratého súdneho sporu. V tomto článku taktiež poukážeme na najčastejšie porušenia právnych predpisov v pracovnoprávnych vzťahoch v roku 2020.

Dátum publikácie: 19. 5. 2021
Autor: JUDr. Jozef Lukajka, PhD., Mgr. Michaela Pyšná
Právny stav od: 1. 5. 2021

Zákonník práce uvádza celý rad povinností zamestnávateľa voči zamestnancovi, avšak tieto vyplývyjú aj z iných osobitných predpisov, ako napr. zo zákona o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, zo zákona o inšpekcii práce, zákona o minimálnej mzde... Týkajú sa vzťahov už pred uzatvorením pracovnej zmluvy, ďalej pri uzatvorení pracovného pomeru, pri nástupe do zamestnania a počas trvania pracovného pomeru.

Dátum publikácie: 19. 5. 2021
Autor: JUDr. Jozef Lukajka, PhD., Mgr. Michaela Pyšná
Právny stav od: 1. 5. 2021

Zamestnávatelia často nevedomky porušia nielen ustanovenia Zákonníka práce, ale aj ostatných osobitných predpisov. V najčastejších prípadoch boli nedostatky zistené napr. v nedodržaní povinnosti uviesť v pracovnej zmluve ďalšie pracovné podmienky – výplatné termíny, pracovný čas, výmera dovolenky a dĺžka výpovednej doby, vedenie evidencie pracovného času, vykonávania opatrenia so zreteľom na všetky okolnosti týkajúce sa práce a v súlade s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, zabezpečenia, aby pracoviská, komunikácie, pracovné prostriedky, materiály, pracovné postupy, výrobné postupy... neohrozovali bezpečnosť a zdravie zamestnancov, vykonávanie údržby, opráv a iné.

Dátum publikácie: 19. 5. 2021
Autor: JUDr. Jozef Lukajka, PhD., Mgr. Michaela Pyšná
Právny stav od: 1. 5. 2021

Kontrolu dodržiavania právnych predpisov zamestnávateľa zastrešuje najmä inšpektorát práce, ale tiež úrady práce, sociálnych vecí a rodiny, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, daňové úrady, sociálne poisťovne, zdravotné poisťovne a iné orgány štátnej správy.

Dátum publikácie: 19. 5. 2021
Autor: JUDr. Jozef Lukajka, PhD., Mgr. Michaela Pyšná
Právny stav od: 1. 5. 2021

Orgány vykonávajúce kontrolu vykonávajú kontrolu na základe ohlásenej alebo neohlásenej návštevy. Často požaduje informácie a vysvetlenia, prípadne predloženie potrebnej dokumentácie, preto je potrebná súčinnosť kontrolovaného subjektu.

Dátum publikácie: 18. 3. 2021
Autor: JUDr. Martin Vavro
Právny stav od: 1. 1. 2021

Zákonník práce ako základný pracovnoprávny predpis upravujúci oblasť pracovnoprávnych vzťahov definuje tri základné skupiny zástupcov zamestnancov. Ide o: odborovú organizáciu, zamestnaneckú radu a zamestnaneckého dôverníka. Vzájomné pôsobenie viacerých zástupcov zamestnancov u daného zamestnávateľa sa v niektorých prípadoch vylučuje, v niektorých prípadoch je naopak prípustné a Zákonník práce predpokladá ich vzájomné spolupôsobenie.

Dátum publikácie: 18. 3. 2021
Autor: JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.
Právny stav od: 1. 3. 2021

Nový výpovedný dôvod –  ak zamestnanec dovŕšil 65 rokov veku a vek určený na nárok na starobný dôchodok – nadobudne účinnost od 1. 1. 2022.

Dátum publikácie: 18. 3. 2021
Autor: JUDr. Martin Vavro
Právny stav od: 1. 1. 2021

Dosah pandémie COVID-19 na pracovnoprávne vzťahy je naďalej zásadný. Negatívny vplyv pandémie sa z pohľadu zamestnanosti prejavuje najmä u tých zamestnávateľov, kde je z dôvodu nariadených opatrení ich prevádzková činnosti úplne zastavená alebo značne obmedzená (ide najmä o skupinu zamestnávateľov, ktorí poskytujú svoje služby v cestovnom ruchu, v službách, gastronómii v maloobchode), čím nemôžu generovať tržby, čoho dôsledkom je, že ani zamestnancom nemôžu prideľovať prácu.

Dátum publikácie: 18. 3. 2021
Autor: JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.
Právny stav od: 1. 3. 2021

Cieľom článku je priblížiť novelu Zákonníka práce č. 76/2021 Z. z. ako celok, vysvetliť dôvody a ciele zmeny a poskytnúť základne príklady pri jednotlivých zmenách.

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.