21 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

Dátum publikácie: 30. 10. 2018
Autor: Bc. Katarína Danajovičová
Právny stav od: 1. 10. 2018

S platnosťou od 1. augusta 2018 sa na základe príkazu generálneho riaditeľa Sociálnej poisťovne č. 13/2018 zmenil Sadzobník pokút. Niektoré pokuty ostali nezmenené, niektoré sa však o niekoľkonásobok zvýšili.

Dátum publikácie: 30. 10. 2018
Autor: JUDr. Lenka Michalská, PhD.
Právny stav od: 1. 10. 2018

Ak sa zamestnávateľ domáha nároku na náhradu škody, musí preukázať, že došlo k neospravedlnenej absencii zamestnanca a že vznik­la škoda, a tiež dokázať príčinnú súvislosť me­dzi nekonaním zamestnanca a vznikom škody a zavinenie zamestnanca.

Dátum publikácie: 30. 10. 2018
Autor: JUDr. Lenka Michalská, PhD.
Právny stav od: 1. 10. 2018

Ospravedlnená neprítomnosť zamestnanca v práci je zo strany zamestnávateľa akceptovaná, v niektorých prípadoch dokonca i hradená mzdou. Na druhej strane neospravedlnená absencia zamestnanca v práci nie je zamestnávateľom akceptovaná a je považovaná za porušenie pracovnej disciplíny. V dôsledku neospravedlnenej absencie zamestnanca v práci môže byť zamestnancovi krátená dovolenka, zamestnávateľ môže s takýmto zamestnancom skončiť pracovný pomer a dokonca v odôvodnených prípadoch si môže od zamestnanca vymáhať i náhradu škody.

Dátum publikácie: 30. 10. 2018
Autor: JUDr. Lenka Michalská, PhD.
Právny stav od: 1. 10. 2018

Pod definíciou byť k dispozícii zamestnávateľovi neznamená len byť na pracovisku včas, ale aj byť schopný a spôsobilý vykonávať dohodnutý druh práce.

Dátum publikácie: 30. 10. 2018
Autor: JUDr. Lenka Michalská, PhD.
Právny stav od: 1. 10. 2018

Zamestnávateľ má možnosť za každú neospravedlnene zameškanú zmenu krátiť zamestnancovi dovolenku o jeden až dva dni.

Dátum publikácie: 30. 10. 2018
Autor: JUDr. Lenka Michalská, PhD.
Právny stav od: 1. 10. 2018

Zákonník práce ani iný právny predpis neustanovuje konkrétne pojem závažného a menej závažného porušenia pracovnej disciplíny, môže byť však určený vo vnútropodnikovom predpise.

Dátum publikácie: 30. 10. 2018
Autor: JUDr. Lenka Michalská, PhD.
Právny stav od: 1. 10. 2018

Počas obdobia neospravedlnenej absencie sa zamestannec stáva samoplatiteľom zdravotného poistenia a vzniká mu povinnosť platiť si preddavky na poistné na zdravotné poistenie.

Dátum publikácie: 30. 10. 2018
Autor: JUDr. Lenka Michalská, PhD.
Právny stav od: 1. 10. 2018

Ak sa zamestnávateľ domáha nároku na náhradu škody, musí preukázať, že došlo k neospravedlnenej absencii zamestnanca a že vznik­la škoda, a tiež dokázať príčinnú súvislosť me­dzi nekonaním zamestnanca a vznikom škody a zavinenie zamestnanca.

Dátum publikácie: 30. 10. 2018
Autor: JUDr. Lenka Michalská, PhD.
Právny stav od: 1. 10. 2018

Ak bol štrajk vyhlásený za neplatný, účasť na ňom považuje zamestnávateľ za neospravedlnenú absenciu.

Dátum publikácie: 30. 10. 2018
Autor: JUDr. Lenka Michalská, PhD.
Právny stav od: 1. 10. 2018

Ak sa zamestnávateľ domáha nároku na náhradu škody, musí preukázať, že došlo k neospravedlnenej absencii zamestnanca a že vznik­la škoda, a tiež dokázať príčinnú súvislosť me­dzi nekonaním zamestnanca a vznikom škody a zavinenie zamestnanca.

Partner