3 výsledky

Zobraziť filtreSkryť filtre

Dátum publikácie: 8. 10. 2018
Autor: JUDr. Marcela Macová, PhD.
Právny stav od: 25. 5. 2018

Zamestnanec pracuje vo firme na základe HPP, pozícia: mzdár a účtovník. Okrem tohto pomeru nemá nikde zmluvu ani nikde inde nepracuje. Spracováva mzdy 20 osobám vo firme. Čiže spracováva osobné údaje kolegov pri výplatách, odvodoch, komunikuje so zdravotnou a Sociálnou poisťovňou, ďalej spracováva aj účtovníctvo – faktúry, evidencie, DPH...

Pri vzniku pracovných vzťahov dáva podpisovať novým zamestnancom oboznámenie so spracovaním osobných údajov podľa § 19 ods. 1 a 2 zákona o ochrane osobných údajov.

Stačí, keď bude mať uzatvorenú zmluvu o mlčanlivosti s firmou a bude vypracovaná interná smernica ohľadom GDPR? Alebo sú potrebné aj iné dokumenty ohľadom GDPR zo strany zamestnanca a zamestnávateľa?

Dátum publikácie: 5. 10. 2018
Autor: JUDr. Eva Tináková (advokátska kancelária MAPLE & FISH)
Právny stav od: 1. 4. 2010

Zamestnanec je v zmysle § 144 ods. 1 Zákonníka práce povinný upovedomiť zamestnávateľa o prekážke v práci a jej trvaní bez zbytočného odkladu – buď dopredu, ak o prekážke vie, alebo hneď, ako sa o prekážke dozvie. V praxi sa však často stáva, že zamestnanci nedajú vedieť ani v predstihu, ani počas dňa o tom, že z dôvodu prekážky v práci nenastúpia do zamestnania – a je to zamestnávateľ, ktorý ich kontaktuje, aby zdôvodnili, prečo nenastúpili do práce. Na druhý deň, keď nastúpia do práce, donesú potvrdenie od lekára o prekážke v práci.

  1. Je v takomto prípade možné prekážku v práci neuznať i napriek tomu, že potvrdenie od lekára majú, ale z ich strany nedošlo k splneniu povinnosti oznámenia prekážky? Prípadne môže to zamestnávateľ chápať ako porušenie pracovnej disciplíny a v prípade opakovania takéhoto správania to brať ako dôvod pre uloženie výpovede?
  2. V prípade, ak zamestnanec donesie potvrdenie od lekára bez ustanovenia trvania prekážky, má zamestnávateľ právo neuznať potvrdenie a vrátiť mu ho s cieľom požadovania doplnenia časového údaja trvania prekážky na potvrdení?
  3. Je taktiež častou praxou zamestnancov, že i napriek tomu, že prekážku v práci vopred oznámia, donesú potvrdenie od lekára oneskorene, po týždni od neprítomnosti atď. Je možné určiť napr. interným predpisom povinnosť zdokladovať prekážku napr. do 3 dni a v prípade, ak zamestnanec nezdokladuje do tohto časového úseku svoju neprítomnosť – nebude sa prekážka v práci akceptovať?
Dátum publikácie: 2. 10. 2018
Autor: Ing. Jarmila Szabová
Právny stav od: 1. 1. 2018

Platí Memorandum o úprave platových pomerov zamestnancov v štátnej službe a niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme aj od 1. 9. 2018?

Partner