22 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

Dátum publikácie: 3. 4. 2019
Autor: Ing. Martina Paliderová, PhD.
Právny stav od: 1. 1. 2019
Právny stav do: 31. 12. 2019

V roku 2019 má daňovník možnosť uplatniť si štyri nezdaniteľné časti základu dane: na daňovníka, na manželku/manžela, príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie a preukázateľne zaplatené úhrady súvisiace s kúpeľnou starostlivosťou. Na ploche 30 situácií z praxe ilustrujeme možnosti ich uplatnenia a postup výpočtu.

Dátum publikácie: 3. 4. 2019
Autor: Ing. Martina Paliderová, PhD.
Právny stav od: 1. 1. 2019
Právny stav do: 31. 12. 2019

Zamestnanec si môže uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka už pri výpočte mesačných preddavkov na daň zo závislej činnosti, ktorá zodpovedá 1/12 nezdaniteľnej časti základu dane za každý kalendárny mesiac, na začiatku ktorého boli splnené podmienky na uplatnenie tejto nezdaniteľnej časti základu dane, t. j. 328,12 €.

Dátum publikácie: 3. 4. 2019
Autor: Ing. Martina Paliderová, PhD.
Právny stav od: 1. 1. 2019
Právny stav do: 31. 12. 2019

Nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na manželku (manžela) si môže daňovník uplatniť iba raz ročne, t. j. po skončení zdaňovacieho obdobia, a to v ročnom zúčtovaní preddavkov na daň alebo podaním daňového priznania. Počas zdaňovacieho obdobia pri výpočte preddavkov na daň to nie je možné.

Dátum publikácie: 3. 4. 2019
Autor: Ing. Martina Paliderová, PhD.
Právny stav od: 1. 1. 2019
Právny stav do: 31. 12. 2019

Za túto nezdaniteľnú časť základu dane sa považujú príspevky zaplatené daňovníkom na doplnkové dôchodkové sporenie a na doplnkové dôchodkové sporenie v zahraničí rovnakého alebo porovnateľného druhu vo výške preukázateľne zaplatených príspevkov maximálne vo výške 180 € ročne.

Dátum publikácie: 3. 4. 2019
Autor: Ing. Martina Paliderová, PhD.
Právny stav od: 1. 1. 2019
Právny stav do: 31. 12. 2019

Je to nová nezdaniteľná časť základu dane, ktorá súvisí s preukázateľne zaplatenými úhradami, ktoré súvisia s kúpeľnou starostlivosťou a s ňou spojenými službami vynaloženými v príslušnom zdaňovacom období v prírodných liečebných kúpeľoch a v kúpeľných liečebniach v úhrne najviac do výšky 50 € za rok.

Dátum publikácie: 27. 3. 2019
Autor: JUDr. Klára Kučerková
Právny stav od: 1. 3. 2019

Zákon č. 317/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, prináša v roku 2019 pre rodičov niekoľko pozitívnych zmien týkajúcich sa materskej dávky, ako napríklad súbežné poberanie materskej dávky pre matku a otca či vyššiu maximálnu sumu materskej dávky. Tieto a ďalšie zmeny si bližšie rozoberieme v tomto článku.

Dátum publikácie: 27. 3. 2019
Autor: JUDr. Lenka Hmírová
Právny stav od: 1. 3. 2019

Tretí balík vládnych opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia bol schválený na rokovaní vlády SR 6. februára 2019 uznesením vlády SR č. 51 s termínmi plnenia pre jednotlivé ústredné orgány štátnej správy najneskôr do 31. marca 2020.https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/23539/1

Dátum publikácie: 26. 3. 2019
Autor: JUDr. František Kutlík
Právny stav od: 1. 3. 2019

Správne nastavená komunikácia neznamená len ovládanie základov jazyka cudzincov. Ako nevyhnutným sa začína ukazovať potreba oboznámenia sa aj s ich kultúrou a zohľadňovanie (nielen pri komunikácii) ich kultúrnych štandardov, resp. schém myslenia a správania sa.

Dátum publikácie: 26. 3. 2019
Autor: JUDr. Igor Hvojník
Právny stav od: 1. 3. 2019

Doplnkové dôchodkové sporenie je zákonom o DDS definované ako zhromažďovanie príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie, nakladanie s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde a vyplácanie dávok doplnkového dôchodkového sporenia.

Dátum publikácie: 26. 3. 2019
Autor: Ing. Cecília Olexová, PhD.
Právny stav od: 1. 3. 2019

Cieľom pohovoru je vybrať správneho uchádzača na voľné pracovné miesto. Nemusí to byť uchádzač, ktorý je zo všetkých najlepší, ale taký, ktorý je najvhodnejší na dané pracovné miesto.

Partner