26 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

Dátum publikácie: 22. 8. 2019
Autor: Ing. Cecília Olexová, PhD.
Právny stav od: 1. 8. 2019

Vo všeobecnosti je AC/DC program na posudzovanie pracovnej spôsobilosti a rozvojového potenciálu jednotlivých účastníkov AC/DC využitím rôznych metód a techník, ktoré simulujú typickú pracovnú činnosť.

Dátum publikácie: 22. 8. 2019
Autor: Ing. Cecília Olexová, PhD., Ing. Jana Simonidesová, PhD.
Právny stav od: 1. 8. 2019

Adaptácia ako špecifický program adaptačných a vzdelávacích aktivít uľahčuje a urýchľuje proces oboznamovania sa nových zamestnancov so svojimi pracovnými úlohami, podmienkami, pracovným, sociálnym a kultúrnym prostredím a aj s potrebnými znalosťami a spôsobilosťami.

Dátum publikácie: 22. 8. 2019
Autor: Ing. Cecília Olexová, PhD., Ing. Jana Simonidesová, PhD.
Právny stav od: 1. 8. 2019

Príklady adaptačných programov na pozícii pokladník/pokladníčka v maloobchodnej predajni a začínajúceho pedagogického pracovníka na základnej škole.

Dátum publikácie: 22. 8. 2019
Autor: JUDr. Ondrej Beracka
Právny stav od: 1. 8. 2019

Zmeny v zákone o službách zamestnanosti reagujú na uľahčenie príchodu a zotrvania pracujúcich zamestnancov z cudziny. Týkajú sa periodicity uverejňovania voľných pracovných miest a tiež predkladania a overovania ich vzdelania.

Dátum publikácie: 22. 8. 2019
Autor: Ing. Ľuboslava Minková
Právny stav od: 1. 8. 2019

Mechanizmus zvyšovania súm stravného pri tuzemskej pracovnej ceste upravuje § 8 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o cestovných náhradách“). Zvýšenie súm stravného sa vykoná, ak rozdiel kumulatívneho indexu cien jedál a nealkoholických nápojov v reštauračnom stravovaní za príslušný kalendárny mesiac a hodnoty základne je najmenej 5 %; sumy stravného sa zvýšia o percento príslušného rozdielu. Za základňu sa považuje príslušný kalendárny mesiac, podľa ktorého boli naposledy opatrením upravené sumy stravného a jej hodnota je 100.

Dátum publikácie: 22. 8. 2019
Autor: Ing. Ľuboslava Minková
Právny stav od: 1. 8. 2019

Opatrením MPSVR SR č. 176/2019 Z. z. o sumách stravného sa zvýšili sumy stravného pre zamestnanca ako nárokovej náhrady pri tuzemskej pracovnej ceste; opatrenie nadobudlo účinnosť 1. 7. 2019. 

Dátum publikácie: 22. 8. 2019
Autor: Ing. Ľuboslava Minková
Právny stav od: 1. 8. 2019

Zvýšením sumy stravného sa zároveň zvýšila minimálna hodnota stravovacej poukážky z 3,60 eura na 3,83 eura.

Dátum publikácie: 22. 8. 2019
Autor: Ing. Ľuboslava Minková
Právny stav od: 1. 8. 2019

Na čo má vplyv zvýšenie stravného a akú výšku v súvislosti so stravným si môže daňovník uplatniť v daňových výdavkoch.

Dátum publikácie: 22. 8. 2019
Autor: Ing. Ľuboslava Minková
Právny stav od: 1. 8. 2019

Podmienky poskytovania stravného pri tuzemskej pracovnej ceste upravuje § 5 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cestovných náhradách“).

Dátum publikácie: 22. 8. 2019
Autor: Ing. Ľuboslava Minková
Právny stav od: 1. 8. 2019

Suma stravného je ustanovená v závislosti od času trvania pracovnej cesty v kalendárnom dni, pričom čas trvania pracovnej cesty je rozdelený na tri časové pásma.

Partner