Vyhľadávanie > Odborné články > Personálny a mzdový poradca podnikateľa
1859 výsledkov
...
Dátum publikácie: 17. 6. 2021
Autor: Mgr. Matúš Mesarčík, LL.M.
Právny stav od: 1. 1. 2021

Množstvo zamestnávateľov prevádzkuje vlastný vozový park, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť poskytovania služieb. Či už ide o služobné cesty alebo iné činnosti súvisiace s pracovnou náplňou, tieto vozidlá často využívajú aj poverení zamestnanci zamestnávateľa. Pri týchto aktivitách prirodzene dochádza k spracúvaniu osobných údajov týkajúcich sa jednotlivých jázd. Cieľom tohto článku je zamestnávateľom poskytnúť odpovede na otázky súvisiace s právnym režimom spracúvania osobných údajov v súvislosti s prevádzkou a monitorovaním služobného vozidla.

Dátum publikácie: 17. 6. 2021
Autor: JUDr. Klára Kučerková
Právny stav od: 1. 1. 2021

V článku si najprv rozoberieme právne možnosti podnikateľov, ktorí by chceli „zamestnať“ svojich rodinných príslušníkov bez pracovnej zmluvy alebo niektorej z dohôd o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru a bez obavy z porušovania zákazu nelegálnej práce alebo nelegálneho zamestnávania. Potom si trochu priblížime problematiku rodinného podnikania a rodinných podnikov, kde si povieme niečo o právnej úprave rodinných podnikov na Slovensku, druhoch a štruktúre rodinných podnikov, vzájomných vzťahoch členov rodiny, výhodách a nevýhodách rodinného podnikania a o dôležitosti plánovania v rodinnom podnikaní.

Dátum publikácie: 17. 6. 2021
Autor: Bc. Katarína Danajovičová
Právny stav od: 1. 1. 2021

Tehotenstvo a materstvo býva najkrajším obdobím ženy. Čo sa ale deje v takomto období so živnosťou? (uvedené sa týka akéhokoľvek oprávnenia na vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti – v článku bude uvádzaný len pojem „živnosť“). Je žena povinná ukončiť alebo pozastaviť živnosť? Na aké dávky ako podnikateľka má nárok? V článku si priblížime, čo sa deje nielen s odvodovými povinnosťami, ale zhrnieme základné podmienky na dávky v súvislosti s tehotenstvom a materstvom.

Dátum publikácie: 17. 6. 2021
Autor: JUDr. Jozef Lukajka, PhD.
Právny stav od: 1. 1. 2021

Odstúpenie od pracovnej zmluvy, prípadne odvolanie výpovede nie je v praxi až tak bežné, čo však neznamená, že to nie je možné. Zamestnávateľ a zamestnanec často ani nemajú vedomosť o tom, že aj v pracovnoprávnych vzťahoch je možné od pracovnej zmluvy odstúpiť, prípadne že je možné výpoveď danú zo strany zamestnávateľa alebo zamestnanca odvolať a v pracovnom pomere naďalej pokračovať. V tomto článku si popíšeme, za akých podmienok je možné od pracovnej zmluvy odstúpiť a akým spôsobom je odvolanie výpovede možné.

Dátum publikácie: 17. 6. 2021
Autor: JUDr. Eva Tináková (advokátska kancelária MAPLE & FISH)
Právny stav od: 1. 3. 2021

Či už študent úspešne zloží absolventskú skúšku, alebo k vyhodnoteniu jeho študijného úsilia dôjde na základe spriemerovania známok podľa pravidiel stanovených Ministerstvom školstva SR, daným momentom dochádza k riadnemu ukončeniu štúdia. Ako táto skutočnosť ovplyvňuje pracovnoprávne vzťahy založené medzi zamestnávateľom a zamestnancom so štatútom študenta, si priblížime v tomto článku.

Dátum publikácie: 17. 6. 2021
Autor: JUDr. Jozef Lukajka, PhD., advokát, Advokátska kancelária LUKAJKA & PARTNERS s. r. o., Mgr. Michaela Pyšná
Právny stav od: 1. 1. 2021

Študenti by radi získali vedomosti nad rámec vedomostí, ktoré sú im poskytnuté počas štúdia, a taktiež by radi získali určitý druh zázemia u zamestnávateľa, u ktorého by následne mohli pracovať aj po skončení štúdia. V tomto článku si okrem iného zosumarizujeme, aké výhody a nevýhody zo zamestnávania študentov plynú, a poskytneme odpoveď na to, či je bezplatná stáž študentov platná a zákonná.

Dátum publikácie: 17. 6. 2021
Autor: JUDr. PhDr. Michal Kočiš, PhD. LL.M.
Právny stav od: 1. 1. 2021

V tomto článku sa venujeme problematike právneho režimu osobitne chránených kategórií zamestnancov podľa zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce s dôrazom na zamestnancov v pracovnom pomere. Zvýšená právna ochrana zraniteľných skupín zamestnancov je výrazom osobitnej ochrannej funkcie pracovného práva.

Dátum publikácie: 17. 6. 2021
Autor: Ing. Mikuláš Hamuľák
Právny stav od: 1. 1. 2021

Doktorandské štúdium upravuje zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Predmetný zákon upravuje trojstupňové vysokoškolské štúdium, ktoré pozostáva z bakalárskeho štúdia ako prvého stupňa, magisterského štúdia ako druhého stupňa a doktorandského štúdia ako tretieho stupňa.

Dátum publikácie: 17. 6. 2021
Autor: JUDr. Tatiana Mičudová
Právny stav od: 1. 1. 2021

Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov ukladá práceneschopnému poistencovi povinnosť dodržiavať liečebný režim určený ošetrujúcim lekárom a povinnosť zdržiavať sa počas dočasnej pracovnej neschopnosti na adrese uvedenej v žiadosti o priznanie nemocenského. Nedodržiavanie liečebného režimu okrem toho spôsobuje prerušenie vyplácania nemocenského, a to až na obdobie 30 dní. Tento príspevok sa venuje téme kontroly zamestnanca počas jeho práceneschopnosti.

Dátum publikácie: 17. 6. 2021
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2021

Fyzická osoba môže byť ošetrujúcim lekárom uznaná za dočasne práceneschopnú z dôvodu choroby, pracovného úrazu, úrazu, choroby z povolania, iného všeobecného ochorenia alebo z dôvodu nariadeného karanténneho opatrenia alebo izolácie. Počas trvania dočasnej pracovnej neschopnosti má zamestnanec nárok na náhradu príjmu, ktorú mu poskytuje zamestnávateľ z vlastných prostriedkov počas prvých 10 kalendárnych dní práceneschopnosti, s výnimkou dočasnej pracovnej neschopnosti z dôvodu nariadenej karantény alebo izolácie v súvislosti s pandémiou COVID-19, keď pandemické nemocenské poskytuje Sociálna poisťovňa od prvého dňa dočasnej pracovnej neschopnosti

...

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.