Vyhľadávanie > Odborné články > Personálny a mzdový poradca podnikateľa
1707 výsledkov
...
Dátum publikácie: 25. 11. 2020
Autor: Bc. Katarína Danajovičová
Právny stav od: 1. 10. 2020

Fyzickým osobám z tretích krajín, ktoré chcú na našom území podnikať, sa od 1. 10. 2020 znížila byrokracia a aj finančné poplatky v súvislosti so založením a ukončením živnostenského oprávnenia a oznamovaním zmien.

Dátum publikácie: 25. 11. 2020
Autor: Ing. Cecília Olexová, PhD.
Právny stav od: 1. 1. 2020

Hodnotenie zamestnancov je dôležitou oblasťou riadenia ľudských zdrojov, pretože prispieva k neustálemu zdokonaľovaniu pracovnej činnosti a zvyšovaniu pracovného výkonu zamestnancov. Výsledky hodnotenia zamestnancov sú podkladom pre odmeňovanie, povýšenie, rozhodovanie o potrebnom vzdelávaní, resp. slúžia ako východisko pre plánovanie ďalšej kariéry zamestnanca v rámci organizácie. Článok je zameraný na základné prvky systému hodnotenia zamestnancov, kritériá a metódy hodnotenia, vrátane konkrétnych príkladov a najčastejších chýb pri hodnotení zamestnancov. Súčasťou článku sú tipy, ako viesť hodnotiaci pohovor a vzorový formulár na hodnotenie zamestnancov.

Dátum publikácie: 25. 11. 2020
Autor: JUDr. PhDr. Michal Kočiš, PhD. LL.M.
Právny stav od: 1. 1. 2020

Súčasné ekonomické trendy so sebou prinášajú zmeny v štruktúre podnikov v dôsledku prevodov podnikov, závodov alebo častí podnikov alebo závodov na iných zamestnávateľov. V tomto článku sa venujeme v praxi nanajvýš aktuálnej problematike reštrukturalizačných procesov u zamestnávateľa v prípade prevodu podniku zamestnávateľa.

Dátum publikácie: 25. 11. 2020
Autor: JUDr. Tatiana Mičudová
Právny stav od: 1. 1. 2020

Dňa 30. januára 2019 Národná rada SR prijala zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý je účinný od 1. 3. 2019. Zákon o whistleblowingu nahradil v praxi zákon č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý bol účinný od 1. 7. 2014. Cieľom tohto príspevku je poukázať na jednotlivé povinnosti, ktoré právna úprava ustanovuje zamestnávateľom a orgánom verejnej moci.

Dátum publikácie: 25. 11. 2020
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2020

Ak zamestnávateľ zamestná fyzické osoby na základe právneho vzťahu, ktorý zakladá právo na príjem zo závislej činnosti, z ktorého sú povinné platiť preddavky na poistné, stáva sa platiteľom poistného a voči zdravotným poisťovniam, v ktorých sú tieto osoby zdravotne poistené, plní oznamovacie, evidenčné, vykazovacie, odvodové a iné povinnosti.

Dátum publikácie: 25. 11. 2020
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2020

Zamestnávateľ je povinný oznámiť vznik platiteľa poistného, resp. prihlásiť sa do registra zamestnávateľov do 8 pracovných dní od vzniku tejto skutočnosti.

Dátum publikácie: 25. 11. 2020
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2020

Oznámenie o poistencoch pri zmene platiteľa poistého má listinnú aj elektronickú formu. Zamestnávateľ, ktorý má najmenej 3 za­mestnancov poistených v príslušnej zdravotnej poisťovni, je povinný predkladať Oznámenie zamestnávateľa výlučne v elektronickej forme.

Dátum publikácie: 25. 11. 2020
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2020

Preddavok na poistné za zamestnanca aj zamestnávateľa vypočíta, platí a odvádza zamestnávateľ na účet príslušnej zdravotnej poisťovne v Štátnej pokladnici za kalendárny mesiac pozadu.

Dátum publikácie: 25. 11. 2020
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2020

Spôsob a formu vykazovania preddavkov určilo Ministerstvo zdravotníctva SR. Výkazy sa príslušnej zdravotnej poisťovni predkladajú v papierovej forme a zamestnávatelia, ktorí majú najmenej troch zamestnancov, výlučne v elektronickej forme.

Dátum publikácie: 25. 11. 2020
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2020

Povinnosťou zamestnávateľa je okrem spomenutého aj odviesť príslušnej zdravotnej poisťovni nedoplatok, zúčtovať zamestnancovi preplatok alebo nedoplatok za zamestnanca, viesť a po dobu 10 rokov uchovávať účtovné doklady a iné doklady potrebné na správne určenie vymeriavacieho základu, sadzby poistného, výšky poistného a jeho platenia a viesť a po dobu 10 rokov uchovávať evidenciu, ktorú viedol o zamestnancoch.

...

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.