Vyhľadávanie > Odborné články > Personálny a mzdový poradca podnikateľa
1594 výsledkov
...
Dátum publikácie: 16. 6. 2020
Autor: JUDr. Slavomíra Andrea Rusnak
Právny stav od: 1. 1. 2020

Ukončenie podnikateľskej činnosti znamená zrušenie povolenia na činnosť a pre právnickú osobu prevádzkujúcu živnosť to znamená výmaz z obchodného registra, ktorej predchádza jej zrušenie s likvidáciou alebo bez likvidácie.

Dátum publikácie: 16. 6. 2020
Autor: JUDr. Tatiana Mičudová
Právny stav od: 1. 1. 2020

Podľa Zákonníka práce možno pracovný pomer na základe právneho úkonu skončiť dohodou, výpoveďou, okamžitým skončením alebo skončením v skúšobnej dobe.

Dátum publikácie: 16. 6. 2020
Autor: JUDr. Tatiana Mičudová
Právny stav od: 1. 1. 2020

Krátky test na preverenie znalostí k článku: Zmižovanie stavu zamestnancov

Dátum publikácie: 16. 6. 2020
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2020

Povinnosť uchovávania a ochrany písomnností a dokumentov podnikateľským subjektom okrem osobitných predpisov ukladá aj zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach, ktorý upravuje organizáciu a pôsobnosť orgánov štátnej správy na úseku archívov a registratúr, organizáciu archívov, práva a povinnosti zriaďovateľa archívu, vlastníka archívneho dokumentu, prístup k archívnym dokumentom, ako aj práva a povinnosti pôvodcu registratúry.

Dátum publikácie: 16. 6. 2020
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2020

Registratúra je súbor všetkých registratúrnych záznamov evidovaných pôvodcom registratúry, ktorým je právnická alebo fyzická osoba, z činnosti ktorej registratúra vzniká.

Dátum publikácie: 16. 6. 2020
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2020

Povinnosť uchovávania a ochrany písomnností a dokumentov podnikateľským subjektom okrem osobitných predpisov ukladá aj zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach, ktorý upravuje organizáciu a pôsobnosť orgánov štátnej správy na úseku archívov a registratúr, organizáciu archívov, práva a povinnosti zriaďovateľa archívu, vlastníka archívneho dokumentu, prístup k archívnym dokumentom, ako aj práva a povinnosti pôvodcu registratúry.

Dátum publikácie: 16. 6. 2020
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2020

Personálnu agendu predstavuje osobný spis zamestnanca; mzdovú agendu tvoria písomnosti dokladujúce evidenciu, výpočet, zdaňovanie miezd a realizáciu zákonných a ostatných zrážok zo mzdy.

Dátum publikácie: 16. 6. 2020
Autor: JUDr. Slavomíra Andrea Rusnak
Právny stav od: 1. 1. 2020

Pracovný pomer cudzinca sa skončí na základe právneho úkonu, z dôvodu vzniku právnej udalosti, prípadne zo zákona.

Dátum publikácie: 16. 6. 2020
Autor: JUDr.et Mgr. Jozef Toman, PhD.
Právny stav od: 1. 1. 2020

Zákonník práce ustanovuje podmienky, za ktorých možno dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru uzatvoriť.Tento článok je zameraný na rozdiely medzi dohodami, ich podstatné náležitosti, spôsob odmeňovania za vykonanie práce a tiež vybrané prípady, kedy sa súd zaoberal otázkami spojenými s dohodami o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru:

Dátum publikácie: 15. 6. 2020
Autor: Ing. Michaela Vidová
Právny stav od: 30. 4. 2020

V prípade, že daňovník predpokladá, že jeho daňová povinnosť za zdaňovacie obdobie, na ktoré sú preddavky platené bude nižšia v porovnaní s výškou platených preddavkov, má daňovník možnosť využiť inštitút platenia preddavkov inak na základe žiadosti, ktorú daňovník predloží správcovi dane. Úprava v oblasti preddavkov na daň z príjmov bola vykonaná Lex korona III. a týka sa tak fyzických osôb, ako aj právnických osôb.

...

Partner